• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-430

Sadržaj

Sadržaj broja 430

RI­BO­LOV BR. 430 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 16. JUNA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NA­ŠE PO­REČ­KE RE­KE (Mo­že li se to­kom pe­ri­o­da lo­vo­sta­ja spre­či­ti kri­vo­lov ba­rem u naj­ve­ćim ri­bljim mre­sti­li­šti­ma)

NI­DŽIN DAN ZA GR­DO­SI­JE (Mla­di ri­bo­lo­vac na Mla­vi 1. ju­na uhva­tio tri ka­pi­tal­na kle­na od ko­jih je naj­ma­nji imao 2 kg)

OSE­TLJI­VA PO­SLA­STI­CA (10 sa­ve­ta za ču­va­nje i u po­tre­bu lar­ve – ver de va­za)

NA TRE­ĆI PLOP (Ka­ko uhva­ti­ti­krup­nog ba­sa na­kon mre­sta)

VRE­DE­LO JE ČE­KA­TI (Iz­u­zet­no us­pe­šan jun­ski lov ol­sto­lo­bi­ka na Ti­si)

ZNA­ČAJ ČU­LA (Ka­ko ri­be pro­na­la­ze hra­nu)

PA­PI­LOT­NA, OLO­VO I PI­VO (Ka­ko da na­pra­vi­te ve­o­ma jef­ti­ne a od­lič­ne ka­ve­zne hra­ni­li­ce)

KE­DER PO­RED PA­NJA (Lov smu­đa mu­va­njem na re­ci)

GO­RE, DO­LE, PA­U­ZA I... BA­AM!

LU­PA KAO SOM! (Neo­če­ki­va­no uspe­šno va­ra­li­ča­re­nje na je­zer­ci­ma kraj re­ke Stru­me u Grč­koj)

LE­TO U ZI­MOV­NI­KU (Jun­ski ov be­le ri­be na Sa­vi u Be­o­gra­du)

BAR­SKE BA­BU­ŠKI­CE (Za­bav­no plov­ka­re­nje na ma­lim sta­ja­ći­ca­ma)

BA­LANS, SNA­GA I UKUS (Ko­ja je funk­ci­ja koč­ni­ce ri­bo­lo­vač­kih ma­ši­ni­ca i u če­mu je raz­li­ka iz­me­đu pred­nje i zad­nje)

PRI­JAT­NO IZ­NE­NA­ĐE­NJE (Pro­ve­re­no na vo­di: Ener­go Te­am Fi­nes­sa Carp Fe­e­der od 3,6 m)

JEF­TI­NO I ZA­BAV­NO (Mor­ski ri­bo­lov u Grč­koj na tu­ri­stič­ki na­čin, po­čet­kom let­nje se­zo­ne)


STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 15.do 28. juna; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

RI­BE SR­BI­JE: De­ve­ri­ka

LEK­SI­KON MU­ŠI­CA: Ču­pa i Pla­me­na ču­pa

IZ­LOG: For­max FX-29 fi­der sto­li­ca, Štap Carp Ex­pert Ju­ni­or Do­u­ble Tip He­avy, Carp Pro CP-103 pod­me­tač za ša­ra­na, Pe­le­ti So­pro­fish Stan­dard 25/7, Tor­ba Te­am For­max. Sto­li­ca Ex­tra Carp, Pri­hra­ne Ma­ros Mix, Sen­sas i Van den Eynde, Ma­ver EVA Su­per seal tor­bi­ca za pred­ve­ze, Sto­li­ca za ri­bo­lov u Ba­ra­ku­di

PA­RA­DA ULO­VA: Tri le­pa smu­đa i je­dan tro­fej­ni bas

FELJ­TON O MU­ŠI­ČAR­SKOM RI­BO­LO­VU: Li­der i ti­pet


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 431 IZ­LA­ZI U PE­TAK 30. JUNA

 
 
 
 
ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice