• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-357

Sadržaj

Sadržaj broja 357

TVR­DO DNO I MI­RI­SNO ZR­NO (Pe­ca­nje krup­nih bar­skih ba­bu­ški na plo­vak)

OSMAK I SU­PER­ŠE­ĆE­RAC (Dva la­ko do­stup­na i vr­lo lov­na a ma­lo ko­ri­šće­na ku­ku­ru­za)

SE­DAM ZA SAT (Od­li­čan noć­ni ulov amu­ra na je­ze­ru Jo­ca)

NE­KAD IZ­BIR­LJI­VA, ČE­STO NE­PRED­VI­DLJI­VA (Šest sa­ve­ta za let­nje fi­de­ri­sa­nje ba­bu­ške na ve­li­kim re­ka­ma)

ME­SO ZA BI­LJO­JE­DE (Dva let­nja da­na za pam­će­nje na jed­nom od naj­po­zna­ti­jih ša­ran­skih re­vi­ra u Ne­mač­koj)

ZA DU­BO­KE VO­DE (Ma­la ško­la meč ri­bo­lo­va – III deo: Kli­ze­ća mon­ta­ža ve­gle­ra)

DO­BRO PO­POD­NE, JOŠ BO­LJE JU­TRO (Dva le­pa ulo­va no­vo­sad­skog va­ra­li­ča­ra na du­na­vu kod Be­o­gra­da)

11 TOL­STO­LO­BI­KA NA FI­DER (Dan za pam­će­nje na Ti­si kod Mo­la)

NO­SA­RA IZ OPO­VAČ­KOG DU­NAV­CA (Ma­la ri­ba ko­ja se pam­ti)

ŠA­RA­NI NA KU­VA­NI AM­BA­RAC (Kraj av­gu­sta na Ta­mi­šu kod Ba­ran­de)

LO­SOS PRI­STUP ZA DU­NAV­SKE PRE­DA­TO­RE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Lov smu­đa i bu­co­va dvo­ruč­nim ma­ha­čem na ve­li­koj re­ci)

LUD­NI­CA KOD OSTR­VA (Lov smu­đa na va­ra­li­cu i ke­de­ra na je­ze­ru Ko­kin Brod)

CIK­CAK TAK­TI­KA (Let­nji lov so­ma tro­lin­gom na tar­skim je­ze­ri­ma)

PRE­KO OČE­KI­VA­NJA (Te­ki­ja: 31. Zlat­na buć­ka Đer­da­pa)

KROZ STRU­JU, TRA­VU I KA­ME­NJE (Fi­de­rom na re­ci mren­skog re­gi­o­na po iz­ra­zi­to vi­so­kom vo­do­sta­ju)

IZA­ZOV­NO ĆO­ŠKA­RE­NJE (Va­ra­li­ča­re­nje na Adi Ci­gan­li­ji to­kom ku­pa­li­šne se­zo­ne)

NAJ­LON ZA ROK-FI­ŠING (Iz­bor pri­bo­ra za ri­bo­lov sa ste­no­vi­te mor­ske oba­le)

US­PE­LA ZA­VR­ŠNI­CA (Ško­la ri­bo­lo­va KSR Tr­nja­ne iz Tr­nja­na)

GR­DO­SI­JA UDA­RA LA­GA­NO (Vr­sni tro­lin­gaš Dra­gan Ta­sić po­sta­vio no­vi so­ma­ro­ški re­kord Vla­sin­skog je­ze­ra uhva­tiv­ši gr­do­si­ju od 46 kg)

STALNE RUBRIKE

Šest sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 28. av­gu­sta do 10. sep­tem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 5,5 kg; Štu­ka 5,35 kg; Som 19 kg; Bu­cov 4 kg; Amur 11,1 kg; Som 16 kg.

DO­BAR SA­VET: Ba­le­ri­na za so­ma; Cr­vi u fri­ži­de­ru; Ku­ti­ja za saj­li­ce

RE­VI­RI: Pe­čan­ski du­na­vac (Ko­sto­lac)

IZ SVE­TA: Spro Mic­ro Fish Grip­per, Ston­fo Mag­ne­tic Rod Hol­der, Bal­zer Jo­ergs Po­wer­gel, Fin-Nor Offsho­re 4500, Dren­nan Crystal Dib­ber 

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Zre­nja­nin, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 358 IZ­LA­ZI U PE­TAK 19. SEPTEMBRA

 
 
 
 
ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

14°C

Beograd

Vlažnost: 82%
Vetar: J = 8.05 km/h
PET.
Sunčano
13°C / 26°C
SUB.
Sunčano
15°C / 28°C
NED.
Sunčano
17°C / 28°C
PON.
Kiša
13°C / 20°C

Aktuelni video sadržaj

trostruki-palomar-cvor

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

fluorokarbon-bez-klemanja

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

fluorokarbon-bez-klemanja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih cipri­nida na ružu cr­vića po­stao je mnogo je­dno­stav­niji...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice