• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov novine broj 406

Sadržaj

Sadržaj broja 406

RI­BO­LOV BR. 406 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 15. JULA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NE­KO­REKT­NE AL­GE (Re­ak­ci­ja na is­prav­ku tek­sta o no­vom re­ži­mu ri­bo­lo­va na Đe­ti­nji)

KE­DER ZA ORI­JA­ŠA (Ka­ko je na Ve­li­koj Mo­ra­vi kod se­la Br­zan uhva­ćen tro­fej­ni som)

GLA­VO­NJE IZ DO­BROG VI­RA (let­nji lov krup­nog kle­na na plo­vak i vi­šnju, me­to­dom če­ka­nja)

LEP MI­RIS I KRUP­NI DO­DA­CI (Pet sa­ve­ta za us­pe­šan fi­der ri­bo­lov na ve­li­kim re­ka­ma)

TEK­SAS NA SA­VI (Se­ri­ja le­pih ulo­va vr­snog va­ra­li­ča­ra Mi­la­na Ar­si­ća, usred Be­o­gra­da)

DOR­ĆOL NA VO­DI (Let­nji lov be­le ri­be na Du­na­vu)

ŠA­RE­NO I BO­GA­TO (Mi­ni re­por­ta­ža sa je­ze­ra Karp Drim u Ma­đar­skoj)

MA­GLA U DA­LJI­NI (Pet sa­ve­ta za let­nje fi­der pe­ca­nje na Gru­žan­skom je­ze­ru i slič­nim aku­mu­la­ci­ja­ma)

VI­ŠE OD DŽI­GO­VA­NJA (Va­ra­li­ča­re­nje smu­đa gla­vi­nja­ra­ma)

GRČ­KI RI­BO­LO­VAČ­KI EL­DO­RA­DO (Let­nje pe­ca­nje kod Edi­spo­sas, na grč­kom ostr­vu Evia)

OSE UZ OBA­LU (Tri pre­po­ru­ke za mu­ši­ča­re­nje kle­na po vi­so­koj i mut­noj vo­di)

NEO­DO­LJI­VA KA­RA­ME­LA (Ma­le taj­ne uspe­šnih: Su­per do­da­tak za ve­ći­nu mir­nih vr­sta

700 SU­VIH RE­KA?! (Pred­sto­ji li nam si­ste­mat­sko uni­šta­va­nje pla­nin­skih te­ku­ći­ca ra­di grad­nje mi­ni-elek­tra­na)

OD BA­RI­CE DO MO­RA (Tri glav­ne vr­ste šta­po­va za re­kre­a­tiv­no plov­ka­re­nje: di­rek­ta­ši, bo­lo­nje­zi i te­le­me­če­vi)

UZ SA­MU OBA­LU (Let­nji lov kle­na va­ra­li­ča­re­njem na je­ze­ri­ma Za­o­vi­ne i Pe­ru­ćac)

DE­BLJI­NA, DU­ŽI­NA, DU­BI­NA... (Ma­ne i pred­no­sti upre­de­nih stru­na i ma­le taj­ne va­ra­li­ča­re­nja sa nji­ma)

UBO­JI­TI EK­SER (Ve­o­ma efi­ka­sna mon­ta­ža za lov gra­blji­vi­ca u kr­šu)

TRI ČVO­RA ZA PRA­VLJE­NJE PRED­VE­ZA

DA­RA I ME­RA (Lič­ni stav: Da li se vi­še is­pla­ti ku­po­va­ti sku­plje ili jef­ti­ni­je)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 14. do 27. ju­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

USPO­ME­NE SA PE­CA­NJA: Na pr­vi za­ba­čaj

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Re­vros, AS fi­der cev­či­ce, Carp Zo­om tor­bi­ca za po­jas, Da­i­wa J-Braid ple­te­ni­ca; Vo­bler Hart Ele­ment Jerk; Ša­ran­sko olov za spu­šta­nje naj­lo­na na dno (Back Lead), Carp Pro Skin­braid pred­ve­zi; Gol­den fish Fe­e­der Ex­tre­me pri­ma­ma; Do­da­ci za hra­ne za tol­sto­lo­bi­ka; Pre­ston udi­ce i Shi­ma­no pri­bor na ak­ci­ji; Flu­o­ro­kar­bon No­mu­ra In­vi­si­ble; Carp Ex­pert Met­hod gu­ma za fi­der si­ste­me.

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 5 kg, Ša­ran 9,8 kg, Štu­ka 4,6 kg, Ba­so­vi 48 i 50 cm

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Gla­vi­nja­ra za ka­pi­tal­nog smu­đa iz Po­reč­kog za­li­va

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 407 IZ­LA­ZI U PE­TAK 29. JULA

 
 
 
 
ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice