• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-348

Sadržaj

Sadržaj broja 348

JE­DAN UDA­RAC ME­NJA SVE (Tro­fej­ni april­ski ulov so­ma sa Ve­li­ke mo­ra­ve kod Po­ža­rev­ca)

NA KU­KU­RUZ ZA BA­BU­ŠKU (Neo­če­ki­va­ni pro­leć­ni ka­pi­ta­lac sa Ta­mi­ša kod Opo­va)

KAD PA­ČE ZA­ZVE­ČI (Ulov ko­ji se pam­ti: Hlad­na Mla­va kod TE Drm­no)

KAD PLO­VAK ZA­I­GRA (Pro­leć­ni lov ba­bu­ške na ma­loj ba­ri)

PLOV­ČIĆ U OBLA­KU (Pro­leć­ni lov ka­u­gle­ra te­le­sko­pom bez vo­đi­ca

MO­TA­NJE I SKO­KO­VI (Lov bu­co­va u sred­njem slo­ju vo­de i pri dnu na me­tal­ne gla­vi­nja­re)

MU­VA­NJE I SI­LI­KON­CI (Je­dan od nas: Velj­ko Lo­đi­no­vić, Po­ža­re­vac)

OD OLOV­CE­TA DO HRA­NI­LI­CE (Dra­gan Ve­lja­nov­ski, Kra­lje­vo)

FI­NO­ĆA I SNA­GA (Pro­ve­re­no na vo­di: Fi­der šta­po­vi Ma­ver Po­wer­li­te SX)

>SPO­RI RIT­MO (Iz­u­ze­tan bu­cov­ski cug po­čet­kom apri­la na Du­na­vu kod Fu­to­ga)

JA­PAN­SKI PEC (Tra­di­ci­o­nal­na azij­ska mu­ši­čar­ska teh­ni­ka ten­ka­ra sti­žer u Evro­pu)

U TU­NE­LU USRED GRA­NJA (Lov kle­na ma­ha­čem na ma­lim re­ka­ma za­ra­slih oba­la)

SIT­NE ALI BROJ­NE (Pro­leć­no mu­ši­ča­re­nje pa­strm­ke na Đe­ti­nji)

AL’ VO­LIM ŠTO SAM DOŠ’O (Pro­leć­no pe­ca­nje be­le ri­be pe­tlja­šem na Gru­žan­skom je­ze­ru)

DAH KRI­ZE U ČA­I­RU (Iz­ve­štaj sa ni­škog Saj­ma lo­va i ri­bo­lo­va 2014)

OD­BOJ­NI I PRI­VLAČ­NI ZVU­CI (Na­či­ni na ko­je mor­ske ri­be ko­mu­ni­ci­ra­ju)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 24. apri­la do 7. ma­ja; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca
PA­RA­DA ULO­VA: mre­na 1,65 kg; Smuđ 5,85 kg; Ša­ran 10 kg; Smuđ 7,6 kg
DO­BAR SA­VET: Če­ti­ri sa­ve­ta ka­ko da lak­še pre­ži­vi­mo lo­vo­sta­je
RE­VI­RI: Dru­gi as­falt na Bo­van­skom je­ze­ru
IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ču­rug, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Srem­ska Mi­tro­vi­ca i oko­li­na, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Zre­nja­nin, Je­ze­ro Jo­ca, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Sje­ni­ca, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac.

RI­BO­LOV BR. 349 IZ­LA­ZI U PE­TAK 9. MA­JA

 
 
 
 

Tamo duboko

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Fi­der je una­pre­đe­na ver­zi­ja du­bin­skog ri­bo­lo­va, u ko­joj se ko­ri­ste šta­po­vi sa iz­ra­zi­to ose­tlji­vim vr­ho­vi­ma od pu­nog fi­ber­gla­sa ili kar­bo­na, dok su olo­va za­me­nje­na hra­ni­li­ca­ma ra­znih ob­li­ka, ve­li­či­na i te­ži­na. No ova no­va teh­ni­ka ni slu­čaj­no ni­je efi­ka­sna sa­ma po se­bi, i kao i sve osta­le, uspeh će nam do­ne­ti sa­mo uko­li­ko joj pri­stu­pi­mo ozbilj­no i ak­tiv­no, na­sto­je­ći da u sva­koj si­tu­a­ci­ji bu­de­mo mak­si­mal­no efi­ka­sni. S ob­zi­rom na to da je fi­der za­sno­van na pre­ci­znom pri­hra­nji­va­nju, ko­je je za ribolovca tim jednostavnije što je vo­da pli­ća i spo­ri­ja, ja­sno je da pe­ca­nje na ve­li­kim du­bi­na­ma pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov i da tra­ži na­ro­či­to an­ga­žo­van pri­stup ka­ko bi se iz­be­gle sve mo­gu­će gre­ške i pro­ble­mi ko­ji iz njih pro­is­ti­ču.

Najčešće se na većim dubinama leti hvata deverika

Du­bi­na do 3 m se u fi­de­ru sma­tra ma­lom i na njoj je na sta­ja­ći­ca­ma naj­lak­še pe­ca­ti. Već ta­mo gde je srednja, tj. iz­me­đu tri i pet me­ta­ra, uspe­ha ne­će bi­ti bez pra­vil­nog pri­stu­pa, a ta­mo gde je velika (pre­ko 5 m) po­go­to­vo. Ali imaj­te u vi­du i to da već na te­ku­ći­ca­ma sa ma­lom i sred­njom du­bi­nom mo­ra­mo pri­me­nji­va­ti mno­ga re­še­nja kao na du­bo­kim sta­ja­ćim vo­da­ma, te da ri­bo­lov fi­de­rom na re­ka­ma dubljim od pet me­ta­ra pred­sta­vlja iz­u­zet­no te­žak za­da­tak, kom mo­gu uspe­šno odo­go­vo­ri­ti sa­mo naj­ve­šti­ji i naj­bo­lje pri­pre­mlje­ni ri­bo­lov­ci. Na­dam se da će sa­ve­ti ko­ji sle­de po­mo­ći ma­nje is­ku­snim ko­le­ga­ma da se bo­lje sna­đu u fi­deru na du­bljim vo­da­ma i da na nji­ma ubu­du­će bo­lje pro­la­ze i pe­ca­ju uz ma­nje pro­ble­ma... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 329-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Oblačno

27°C

Beograd

Vlažnost: 88%
Vetar: IJI = 3.22 km/h
PET.
Lokalne nepogode
23°C / 33°C
SUB.
Grmljavine
21°C / 26°C
NED.
Grmljavine
21°C / 26°C
PON.
Scattered showers
21°C / 26°C

Aktuelni video sadržaj

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Lov štuke džerkovima i drugim varalicama kojima život udahnjujemo

fluorokarbon-bez-klemanja

Predvez ("sajlu") za štuku od debelog fluorokarbona najlakše je...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih ciprinida na ružu crvića postao je mnogo jednostavniji...

lajn-tu-lider-cvor

Ovo je jedan od najprostijih načina spajanja upredene strune sa monofilnim...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice