• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 400

Sadržaj

Sadržaj broja 400

RI­BO­LOV BR. 400 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 22. APRILA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

DVA SA­TA NA DVA CR­VA (Pro­leć­ni lov be­le ri­be na Ta­mi­šu kod Opo­va)

SIR I CR­VI­ĆI (Lov sko­ba­lja i šlji­va­ra na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

NA HRA­NI I DA­LJE OD NJE (Lov sko­ba­lja i plo­ti­ce na plo­vak na Dri­ni pred po­če­tak za­bra­ne)

STOP PRE­KO­MER­NOM IZ­LO­VU I KRI­VO­LO­VU (No­vi ko­ri­snik do­njeg to­ka Ti­se po­ja­čao kon­tro­lu i uveo no­va pra­vi­la)

BA­BU­ŠKA I ŠTU­KA (Po­če­la se­zo­na ri­bo­lo­va na Vla­sin­skom je­ze­ru)

RED BAN­DA­RA, RED CVER­GLA­NA, KRUP­NA DE­VE­RI­KA... (Pro­leć­no pe­ca­nje fi­der teh­ni­kom na Sav­skom je­ze­ru)

BAL­KAN­SKO KO­ČE­NJE (Lič­ni stav: Za i pro­tiv – okre­ta­nje uči­ce če­kr­ka una­zad)

BRI­GA ZA MLA­DI­CE I LI­PLJE­NE (Ču­va­nje mre­sta na Đe­ti­nji)

TRE­PE­RE­ĆA AK­CI­JA (Na­pred­ni va­ra­li­čar­ski si­ste­mi i mon­ta­že: Dži­ka rig)

BR­ZO, JEF­TI­NO, EFI­KA­SNO (Ul­tra­lajt dži­go­vi iz do­ma­će ra­di­no­sti)

OD ŽI­CE DO TOR­ZI­TA (Sve o vo­đi­ca­ma stru­ne, jed­nom od naj­va­žni­jih de­lo­va ri­bo­lov­nog šta­pa)

NO­VI ADUT FI­DE­RA­ŠA (Pred­sta­vlja­nje no­vih Ener­go Mix pri­ma­ma)

MA­LO PRI­BO­RA (Sa­jam na­u­ti­ke, lo­va i ri­bo­lo­va u Be­o­gra­du)

SRE­BRO SA DVA KE­CA! (Ve­li­ki uspeh na­ših fi­de­ra­ša na ja­kom me­đu­na­rod­nom tak­mi­če­nju u Ma­đar­skoj)

SLO­BOD­NI HOD (Kli­zne mon­ta­že za mor­ski ri­bo­lov sa oba­le)

STAL­NE RU­BRI­KE

REČ URED­NI­KA: 1001 ka­ko, za­što, ako...

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 21. apri­la do 4. ma­ja; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULO­VI KO­JI SE PAM­TE: Som 20 kg; Tol­sto­lo­bik 47,7 kg; Som 51,5 kg

JED­NA OD NAS: Iva­na Ku­laš, Bo­đa­ni

PA­RA­DA ULO­VA: Štu­ka 3 kg; Sko­balj 1,62 kg; Vra­će­na pa­strm­ka; Štu­ka 8 kg

IZ­LOG: Ša­tor Carp Zo­om, Ex­pe­di­ti­on, Šta­po­vi For­max Ava­tar Carp, Shi­ma­no Be­ast­ma­ster Fe­e­der, For­max Aest­he­tic Te­le­carp i For­max Sen­sor Po­wer Po­le/Bo­lo, Carp Zo­om »kre­vet« za ša­ra­na; Kon­ča­ne ču­var­ke Blin­ker Co, Hart Spin­ning Pro va­ra­li­čar­ski pr­sluk; Carp Zo­om tor­ba, Carp Ex­pert Met­hod Fe­e­der Run­ner ma­ši­ni­ca; Me­leg Ba­it asor­ti­man kod Al Car­po­nea, Gi­ca Mix Eco­no­mic pri­ma­me (Fe­e­der, Ri­ver i La­ke), Ri­bo­lov­ni hleb Blin­ker Co.

RE­VI­RI: Je­ze­ro Ve­zi­ro­vac

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 401 IZ­LA­ZI U PE­TAK 6. MAJA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Fi­der je una­pre­đe­na ver­zi­ja du­bin­skog ri­bo­lo­va, u ko­joj se ko­ri­ste šta­po­vi sa iz­ra­zi­to ose­tlji­vim vr­ho­vi­ma od pu­nog fi­ber­gla­sa ili kar­bo­na, dok su olo­va za­me­nje­na hra­ni­li­ca­ma ra­znih ob­li­ka, ve­li­či­na i te­ži­na. No ova no­va teh­ni­ka ni slu­čaj­no ni­je efi­ka­sna sa­ma po se­bi, i kao i sve osta­le, uspeh će nam do­ne­ti sa­mo uko­li­ko joj pri­stu­pi­mo ozbilj­no i ak­tiv­no, na­sto­je­ći da u sva­koj si­tu­a­ci­ji bu­de­mo mak­si­mal­no efi­ka­sni. S ob­zi­rom na to da je fi­der za­sno­van na pre­ci­znom pri­hra­nji­va­nju, ko­je je za ribolovca tim jednostavnije što je vo­da pli­ća i spo­ri­ja, ja­sno je da pe­ca­nje na ve­li­kim du­bi­na­ma pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov i da tra­ži na­ro­či­to an­ga­žo­van pri­stup ka­ko bi se iz­be­gle sve mo­gu­će gre­ške i pro­ble­mi ko­ji iz njih pro­is­ti­ču.

Najčešće se na većim dubinama leti hvata deverika

Du­bi­na do 3 m se u fi­de­ru sma­tra ma­lom i na njoj je na sta­ja­ći­ca­ma naj­lak­še pe­ca­ti. Već ta­mo gde je srednja, tj. iz­me­đu tri i pet me­ta­ra, uspe­ha ne­će bi­ti bez pra­vil­nog pri­stu­pa, a ta­mo gde je velika (pre­ko 5 m) po­go­to­vo. Ali imaj­te u vi­du i to da već na te­ku­ći­ca­ma sa ma­lom i sred­njom du­bi­nom mo­ra­mo pri­me­nji­va­ti mno­ga re­še­nja kao na du­bo­kim sta­ja­ćim vo­da­ma, te da ri­bo­lov fi­de­rom na re­ka­ma dubljim od pet me­ta­ra pred­sta­vlja iz­u­zet­no te­žak za­da­tak, kom mo­gu uspe­šno odo­go­vo­ri­ti sa­mo naj­ve­šti­ji i naj­bo­lje pri­pre­mlje­ni ri­bo­lov­ci. Na­dam se da će sa­ve­ti ko­ji sle­de po­mo­ći ma­nje is­ku­snim ko­le­ga­ma da se bo­lje sna­đu u fi­deru na du­bljim vo­da­ma i da na nji­ma ubu­du­će bo­lje pro­la­ze i pe­ca­ju uz ma­nje pro­ble­ma... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 329-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice