• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 389

Sadržaj

Sadržaj broja 389

RI­BO­LOV BR. 389 U PRO­DA­JI JE OD ČE­TVRT­KA 19. NO­VEM­BRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

DE­VE­RI­KE IZ DU­BI­NE (Je­se­nji lov be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na Ti­si kod Kni­ća­ni­na)

HRA­NA I LE­PLJE­NI CR­VI (Lov mre­ne i plo­ti­ce bo­lo­nje­ze teh­ni­kom na Dri­ni kod Ma­log Zvor­ni­ka)

MNO­GO MA­LIH I PO­NE­KA VE­ĆA (Va­ra­li­ča­re­nje štu­ke na sta­ja­ći­ca­ma uz Dri­nu, sa bo­san­ske stra­ne)

VE­LI­KE RI­BE IZ DU­BO­KIH RU­PA (Je­se­nji lov gra­blji­vi­ca ver­ti­kal­nim dži­go­va­njem na pri­rod­ne i ve­štač­ke mam­ce na Ti­si)

SKO­KO­VI IZ ME­STA (Lov smu­đa na va­ra­li­ce i pri­rod­ne mam­ce iz usi­dre­nog čam­ca)

NEO­ČE­KI­VA­NA SI­LA... (Je­se­nji ri­bo­lov u ru­mun­skom de­lu del­te Du­na­va)

BE­LI MAM­CI I ZE­LE­NA TRA­VA (Vo­dič za je­se­nje-zim­ski lov sko­ba­lja na plo­vak na na­šim re­ka­ma)

IN­DI­JAN­SKO PE­CA­NJE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Je­se­nji ul­tra­lajt ri­bo­lov na re­či­ci Be­lja­ni­ci)

EK­STA­ZA PRED RA­STA­NAK (Uspe­šna za­vr­šni­ca se­zo­ne lo­va bu­i­co­va na Du­na­vu, Ta­mi­šu i Sa­vi)

THRILL I ZA­RE (Lov bu­co­va na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

UZ ŠU­MU I ŠI­BLJE (Je­se­nje va­ra­li­ča­re­nje štu­ke na Sa­vi i ušću Dri­ne

PE­ŠKA­FON­DI I SKO­SA­VI­CE (Je­se­nji lov lig­nji na Ja­dra­nu)

JE­SE­NJI CUG (Na­tor­po­seč­no to­pao no­vem­bar do­neo od­li­čan rad smu­đa na ne­kim de­lo­vi­ma Du­na­va)

STAL­NE RU­BRI­KE

6 sa­ve­ta za 14 da­na

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 19. no­vem­bra do 2. de­cem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Bu­cov 4 kg; Smuđ 7,6 kg; Štu­ka 4,5 kg; Som 30,5 kg

NE­MA PRO­BLE­MA: Šta je vorm-šaft; Ka­ko odr­ža­va­ti to­nu­će naj­lo­ne

DO­BAR SA­VET: Pa­ko­va­nje šta­pa; Pe­ca­nje po ma­gli

IZ­LOG: Ša­tor Fox Cum 171, C Li­ne saj­li­ce; Naj­lon Ow­ner Broad Blue Eye; Neo­pren­ske ru­ka­vi­ce Ron Thomp­son; No­vi Xzo­ga va­ra­li­čar­ci; Ma­ši­ni­ca Fox War­ri­or 2500; Kop­če Ow­ner Hyper Cros­slock, Tor­ba Carp Zo­om Cad­das, Pre­ston In­no­va­ti­ons dr­ška za me­re­dov; Udi­ce Ow­ner 51642 S-75M

STA­RI PRI­BOR: Če­krk Abu Car­di­nal C4 Spe­cial

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Istog da­na na ve­li­kom je­ze­ru uhva­tio ša­ra­ne od 25,5 i 25 kg

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 390 IZ­LA­ZI U PE­TAK 4. DECEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Fi­der je una­pre­đe­na ver­zi­ja du­bin­skog ri­bo­lo­va, u ko­joj se ko­ri­ste šta­po­vi sa iz­ra­zi­to ose­tlji­vim vr­ho­vi­ma od pu­nog fi­ber­gla­sa ili kar­bo­na, dok su olo­va za­me­nje­na hra­ni­li­ca­ma ra­znih ob­li­ka, ve­li­či­na i te­ži­na. No ova no­va teh­ni­ka ni slu­čaj­no ni­je efi­ka­sna sa­ma po se­bi, i kao i sve osta­le, uspeh će nam do­ne­ti sa­mo uko­li­ko joj pri­stu­pi­mo ozbilj­no i ak­tiv­no, na­sto­je­ći da u sva­koj si­tu­a­ci­ji bu­de­mo mak­si­mal­no efi­ka­sni. S ob­zi­rom na to da je fi­der za­sno­van na pre­ci­znom pri­hra­nji­va­nju, ko­je je za ribolovca tim jednostavnije što je vo­da pli­ća i spo­ri­ja, ja­sno je da pe­ca­nje na ve­li­kim du­bi­na­ma pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov i da tra­ži na­ro­či­to an­ga­žo­van pri­stup ka­ko bi se iz­be­gle sve mo­gu­će gre­ške i pro­ble­mi ko­ji iz njih pro­is­ti­ču.

Najčešće se na većim dubinama leti hvata deverika

Du­bi­na do 3 m se u fi­de­ru sma­tra ma­lom i na njoj je na sta­ja­ći­ca­ma naj­lak­še pe­ca­ti. Već ta­mo gde je srednja, tj. iz­me­đu tri i pet me­ta­ra, uspe­ha ne­će bi­ti bez pra­vil­nog pri­stu­pa, a ta­mo gde je velika (pre­ko 5 m) po­go­to­vo. Ali imaj­te u vi­du i to da već na te­ku­ći­ca­ma sa ma­lom i sred­njom du­bi­nom mo­ra­mo pri­me­nji­va­ti mno­ga re­še­nja kao na du­bo­kim sta­ja­ćim vo­da­ma, te da ri­bo­lov fi­de­rom na re­ka­ma dubljim od pet me­ta­ra pred­sta­vlja iz­u­zet­no te­žak za­da­tak, kom mo­gu uspe­šno odo­go­vo­ri­ti sa­mo naj­ve­šti­ji i naj­bo­lje pri­pre­mlje­ni ri­bo­lov­ci. Na­dam se da će sa­ve­ti ko­ji sle­de po­mo­ći ma­nje is­ku­snim ko­le­ga­ma da se bo­lje sna­đu u fi­deru na du­bljim vo­da­ma i da na nji­ma ubu­du­će bo­lje pro­la­ze i pe­ca­ju uz ma­nje pro­ble­ma... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 329-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Magla

2°C

Beograd

Vlažnost: 93%
Vetar: S = 3.22 km/h
ČET.
SP_WEATHER_RAIN_TO_SNOW
1°C / 3°C
PET.
SP_WEATHER_PM_LIGHT_RAIN
2°C / 5°C
SUB.
SP_WEATHER_RAIN_SNOW
0°C / 4°C
NED.
AM Oblačno/PM Sunce
0°C / 6°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice