• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

ribolov-novine-broj-444/445

Sadržaj broja 444/445

RI­BO­LOV BR. 444/445 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 29. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA­RA STA­ROG ŠA­MAR (Po­sto­je li me­re ko­ji­ma bi se mo­gao br­zo za­ve­sti red na vo­da­ma i ko bi tre­ba­lo da ih pre­du­zme)

KAD CVER­GLAN PRE­O­KRE­NE (Za­tva­ra­nje se­zo­ne fi­der ri­bo­lo­va na Adi Ci­gan­li­ji)

BAŠ NI­ŠTA BEZ CR­VA (De­cem­bar­sko pe­ca­nje be­le ri­be na fi­der na Sa­vi)

OD HLE­BA DO KO­FLI­NA (No­vi i sta­ri, pri­rod­ni i ve­štač­ki mam­ci za lov sko­ba­lja)

SKO­KO­VI­TO IZA­ZI­VA­NJE PRU­GA­STIH BAN­DI­TA (Zim­ski lov je­zer­skih ban­da­ra na ma­le dži­go­ve)

TE­ŽI PLO­VAK, MA­NJA OPA­SNOST (Šta tre­ba da zna­mo ka­da bi­ra­mo bo­lo­nje­ze štap i ka­ko da ga ne slo­mi­mo)

40% KEKS (O jed­nom od oba­ve­znih sa­sto­ja­ka bra­šna­stih pri­ma­ma)

PRO­MA­ŠA­JI U LE­RO­VA­NJU I PRO­PA­DA­NJU! (De­cem­bar­ska se­ri­ja ulo­va smu­đa na Sa­vi kdo obre­nov­ca i ne­ve­ro­va­tan dan za kraj

SE­ZO­NA BEZ KRA­JA?! (Ne­za­pam­će­no do­bar rad bu­co­va na Sa­vi u Be­o­gra­du to­kom de­cem­bra)

VRE­ME IS­TRAJ­NO­STI I STR­PLJE­NJA (Ka­ko da zna­mo da mo­že­mo oče­ki­va­ti iz­u­zet­nu ak­tiv­nost smu­đa)

UVEK SPREM­NI ZA KA­PI­TAL­KE (Pro­ve­re­no na vo­di: Skan­di­nav­ski pri­stup lo­vu štu­ka)

DRA­MLI­JA MON­TA­ŽA (Iz­u­zet­no jed­no­sta­van a ši­ro­ko pri­men­ljiv si­stem za lov gra­blji­vi­ca: Split-šot rig)

LA­GA­NO I RO­BU­SNO (No­vi Da­i­wa LT kon­cept ma­ši­ni­ca za 2018. go­di­nu)

KRAJ PRI­ČE O NE­PO­BE­DI­VOM (Ri­bo­lov traj­no za­bra­njen na jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih re­vi­ra na re­ci Po)

TOP LI­STA PU­ČIN­SKIH VA­RA­LI­CA (Pro­ve­re­no u prak­si: Naj­lov­ni­ji ve­štač­ki mam­ci za otvo­re­no mo­re)


STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 28. DE­CEM­BRA DO 24. JA­NU­A­RA

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Pro­rex LT, Pod­o­de­lo ener­go­te­am Out­do­or, El­Pi va­ra­li­ce, Zim­ske či­zme Spro, Tro­kra­ke Ga­ma­kat­su, Brow­ning Mic­ro Lead As­sort­ment, Naj­lon L&K Zan­der Spin Fluo Yel­low, Si­to Brow­ning Ro­und Rid­dle, Fox pri­bor na ak­ci­ji, Ple­te­ni­ca Cli­max MiG8, Tak­mi­čar­ci Ma­ver Frec­cia

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 7,75 kg, Štu­ka 9,3 kg, Ša­ran 14,3 kg

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Dva smu­đa iz Ga­jač­kog du­nav­ca; Ibar­ski vre­te­nar; Ka­pi­ta­lac iz ka­na­la Bjan­ko; Bli­zna­ki­nje po­red kro­šnje; maj­sto­ri­je pi­rot­skih plov­ka­ro­ša; Som na si­li­kon­sku sar­di­nu

IZ SVE­TA: Da­i­wa In­fi­nity Bo­i­lie Dry Bag; Fox Ra­ge Cork Screw Jig Head; Še­do­vi Wa­ke Bo­tom Ge­ar; Va­ra­li­ča­rac Spro Fre­estyle So­lidz, Mi­kro-ka­ši­ke Qu­an­tum Sbi­ro Bla­des, »Pre­svla­ke« za ruč­ku ma­ši­ni­ce


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 446 IZ­LA­ZI U PE­TAK 26. JANUARA

Pe­ca­nje ša­ra­na na re­ka­ma po­put Du­na­va, Ti­se i Sa­ve iz­u­zet­no je zah­tev­na di­sci­pli­na i ka­da ri­bo­lo­vac mo­že da po­sve­ti mno­go vre­me­na pri­pre­mi i odr­ža­va­nju me­sta i sva­ko­dnev­nim iz­la­sci­ma, a još vi­še ako je ogra­ni­čen vre­me­nom. Ipak, oda­be­re­ li do­bro me­sto, vre­me pri­ma­mu i ma­mac, mo­že­ se na­da­ti uspe­hu

Pro­šlo je već vi­še od dve i po de­ce­ni­je ot­ka­ko su se boj­li­ji, tvr­do ku­va­ni mam­ci za ša­ra­na, iz En­gle­ske pro­ši­ri­li po ostat­ku Evro­pe. Mno­gi su ta­da sma­tra­li da je reč o još jed­noj no­vi­ni smi­šlje­noj sa­mo da bi pro­iz­vo­đa­či i tr­gov­ci za­ra­đi­va­li, a i da­nas je do­sta onih ko­ji su u to ube­đe­ni i osta­ju ver­ni tra­di­ci­o­nal­nim jef­ti­nim mam­ci­ma – ku­ku­ru­zu, no­kli (valj­ku) itd., upr­kos to­me što ko­le­ge sa mo­der­ni­jim pri­stu­pom na boj­li­je ostva­ru­ju od­lič­ne ulo­ve, i to ne sa­mo na ko­mer­ci­jal­nim re­vi­ri­ma, već i na tzv. otvo­re­nim vo­da­ma po­put Du­na­va, na kom ja pre­te­žno pe­cam. Na du­gom is­ku­stvu sti­ca­nom na toj re­ci su i za­sno­va­na mo­ja zna­nja o lo­vu di­vljeg ša­ra­na na boj­li­je.

Saran

Ša­ran će pro­ba­ti sva­ki boj­li, ali da li će na­sta­vi­ti da se hra­ni nji­me, mno­go za­vi­si od kva­li­te­ta po­nu­đe­nog za­lo­ga­ja, tj. od nje­go­vog sa­sta­va. Na­rav­no, to zna­či da ne mo­že­mo sa­mo oka­či­ti boj­li na dla­ku is­pod udi­ce i oče­ki­va­ti da se ri­ba na­vik­ne na nje­ga, već mo­ra­mo nji­me i pri­hra­nji­va­ti ka­ko bi­smo na na­šem me­stu za­dr­ža­li ja­ta ko­ja su u pro­la­zu i pod­sta­kli ih da je­du ono na šta že­li­mo da se na­vik­nu. Ne­ki ša­ra­ni će da­ni­ma bi­ti na na­šem me­stu pre ne­go što poč­nu da je­du boj­li­je i uzmu na­mam­če­nu udi­cu, dok će dru­gi od­mah po­če­ti da se hra­ne tim ku­gli­ca­ma i upe­ca­će se već pr­vog da­na. Da bi­smo ih na ovaj ma­mac lo­vi­li, on mo­ra bi­ti ta­kvog sa­sta­va i kva­li­te­ta da ri­ba ose­ti da joj od­go­va­ra i da se nji­me kon­ti­nu­i­ra­no po­ma­lo hra­ni, a da je on ne za­si­ti, tj. da ne­ma pro­ble­ma sa va­re­njem ko­ji bi je na iz­ve­sno vre­me od­bi­li od je­la. Ako se ša­ran ku­pa u bli­zi­ni hra­nje­nog me­sta, na ko­me su pla­si­ra­ni i na­ši si­ste­mi, a da­ni­ma ne­ma­mo uda­rac ili se ja­vi tek po­ne­ka je­din­ka, raz­log za to uop­šte ne mo­ra bi­ti ne­za­in­te­re­so­va­nost ri­be za hra­nu, već pre loš iz­bor mam­ca, mi­kro­lo­ka­ci­je na ko­ju pla­si­ra­mo nje­ga od­no­sno pri­hra­nu ili pre­zen­ta­ci­je. Ako ba­ci­mo pri­hra­nu ka­ko tre­ba i ako su boj­li­ji kva­li­tet­ni, po mom is­ku­stvu pr­vo ja­vlja­nje ša­ra­na na štap u 90 % slu­ča­je­va usle­di­će naj­ra­ni­je ne­ko­li­ko mi­nu­ta a naj­ka­sni­je po­la sa­ta na­kon pr­vog za­ba­ča­ja, pa on­da mo­že­mo oče­ki­va­ti to­kom da­na opet po­ko­ji uda­rac. Ako u sva­kom iz­la­sku na Du­nav ili dru­gu ve­li­ku re­ku ima­mo dva udar­ca i vi­še na dan, i ta­ko u du­žem pe­ri­o­du, to je do­kaz da do­bro pri­hra­nju­je­mo me­sto, na pra­vim tač­ka­ma i kva­li­tet­nim boj­li­ji­ma (što je naj­bit­ni­je), a što se la­ko mo­že i pro­ve­ri­ti, ta­ko što se pre­đe ru­kom pre­ko sto­ma­ka ne­tom upe­ca­nog ša­ra­na (od gla­ve ka re­pu) i vi­di da li iz­ba­cu­je po­lu­sva­re­ne boj­li­je i dru­gu pri­hra­nu. Na­rav­no, mo­že po­ne­ki iz­la­zak pro­ći i bez ika­kve ak­tiv­no­sti ri­be, što mo­že bi­ti po­sle­di­ca pro­me­ne vre­me­na (at­mos­fer­skog pri­ti­ska, tem­pe­ra­tu­re...) ili hi­dro­lo­ških pri­li­ka (na­glog na­do­la­ska ili opa­da­nja vo­de), ri­bo­kra­đe u zo­ni ko­ju hra­ni­mo itd. U sva­kom slu­ča­ju, po­sto­je dve osnov­ne stra­te­gi­je pri­ma­mlji­va­nja ša­ra­na – jed­na ka­da do­la­zi­mo na uda­lje­no me­sto, na ko­me po­či­nje­mo da pe­ca­mo od­mah na­kon što ga oda­be­re­mo i pr­vi put na­hra­ni­mo; te dru­ga – za po­zi­ci­je ko­je mo­že­mo da pri­hra­ni­mo u ne­ko­li­ko na­vra­ta na 3-4 da­na pre pr­vog za­ba­ča­ja... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 403-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

 

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

 

ribolovacke majice