• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 402

Sadržaj

Sadržaj broja 402

RI­BO­LOV BR. 402 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 20. MAJA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NE­KOM GRO­BLJE, NE­KOM RAJ (Va­ra­li­ča­re­nje smu­đa na ve­li­kim re­ka­ma na­kon lo­vo­sta­ja)

PLOV­ČIĆ KRAJ ŠE­VA­RA (Pro­leć­ni lov ba­bu­ške na Obla­čin­skom je­ze­ru)

ZA­BA­VA KRAJ GRA­NJA (Pro­leć­ni lov ba­bu­ške i bo­dor­ke la­ga­nim fi­de­rom na sta­ja­ćoj vo­di)

RED KI­ŠE, RED RI­BE (Te­ško ali uspe­šno pe­ca­nje be­le ri­be po ki­šo­vi­tom maj­skom da­nu na Ti­si kod Ti­te­la)

ŠTUČ­JE VRE­ME NA BA­SOV­SKOJ VO­DI (Mi­ni re­por­ta­ža sa Ba­ger ba­re u Rat­ko­vu)

ZA­LO­GAJ ZA PLEM­STVO (Pet sa­ve­ta za lov smu­đa du­bin­skim me­to­dom)

KRA­LJI­CA KO­LU­BA­RE (Ulov ko­ji se pam­ti: Po­toč­na pa­strm­ka od 4 kg!)

PO­TO­ČA­RE IZ KA­NJO­NA (Pro­leć­no va­a­li­ča­re­nje pa­strm­ke na Jer­mi kod Pi­ro­ta)

VE­GLER I BO­LO­NJEZ (Efi­ka­san na­čin lo­va ba­bu­ške na plo­vak na sta­ja­ćoj vo­di)

LA­KA KONJ­JI­CA (Pro­ve­re­no na vo­di: Štap Ma­ver Abyss X Fe­e­der 2016)

PRI­STU­PAČ­NA VI­ŠA KLA­SA (Bo­lo­njez Li­ne­a­ef­fe Car­bo­king)

VA­RA­LI­CE I JOŠ PO­NE­ŠTO (Dru­gi deo iz­ve­šta­ja sa ni­škog Saj­ma lo­va i ri­bo­lo­va 2016)

BIG-BENG ILI KVRC (Ka­ko se i za­što lo­me ri­bo­lo­vač­ki šta­po­vi)


STAL­NE RU­BRI­KE

REČ URED­NI­KA: Ribe i ribolov na društvenoj klackalici.

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 19. ma­ja do 1. ju­na; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PRO­LEĆ­NE RI­BO­LO­VAČ­KA RAZ­GLED­NI­CE: U zna­ku smu­đa

PA­RA­DA ULO­VA: Som 11 kg; Štu­ka 5 kg; Ša­ran 20,9 kg; Štu­ka 3,5 kg

IZ­LOG: For­max Tor­na­do Carp Fe­e­der 360H/390H; Be­hr tor­ba ra­nac; Va­ra­li­ča­rac Hart Bloody Se­ri­es Sho­re Po­wer EVO; Pri­hra­na Gol­den Fish Red Per­fect Mix; Ma­ši­ni­ca Carp Ex­pert Do­u­ble Speed; Be­hr fi­der sto­li­ca sa na­slo­nom; Ša­ran­ski pa­ra­bo­lik Carp Pro Bul­let Dis­tan­ce; Mu­ši­čar­ski pr­sluk Sci­er­ra Fu­sion; Flu­o­ro­kar­bon Fal­con Flu­o­ro­star; Štap For­max Van­ta­ge Cat­fish; AS ku­va­ni ku­ku­ruz za udi­cu; Sal­mo Sparky Shad

RE­VI­RI: Br­bor na To­ploj Mla­vi

IZ SVE­TA: Spro ka­ro­li­na olo­va sa sto­pe­rom; Ple­te­ni­ca Cli­max Pla­ti­num 8-Braid; Ma­ši­ni­ca Fox Ra­ge Ul­tron Pro; So­lar­na lam­pa No­ke­ro So­lar W 100; Da­i­wa Black Wi­dow Te­le Carp

JED­NI OD NAS: Mi­ta Mi­la­no­vić (Pa­vlis) i No­vi­ca Ma­rin­ko­vić (Po­lja­na); Go­ran Opa­čić (Som­bor)

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 403 IZ­LA­ZI U PE­TAK 3. JUNA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Fi­der je una­pre­đe­na ver­zi­ja du­bin­skog ri­bo­lo­va, u ko­joj se ko­ri­ste šta­po­vi sa iz­ra­zi­to ose­tlji­vim vr­ho­vi­ma od pu­nog fi­ber­gla­sa ili kar­bo­na, dok su olo­va za­me­nje­na hra­ni­li­ca­ma ra­znih ob­li­ka, ve­li­či­na i te­ži­na. No ova no­va teh­ni­ka ni slu­čaj­no ni­je efi­ka­sna sa­ma po se­bi, i kao i sve osta­le, uspeh će nam do­ne­ti sa­mo uko­li­ko joj pri­stu­pi­mo ozbilj­no i ak­tiv­no, na­sto­je­ći da u sva­koj si­tu­a­ci­ji bu­de­mo mak­si­mal­no efi­ka­sni. S ob­zi­rom na to da je fi­der za­sno­van na pre­ci­znom pri­hra­nji­va­nju, ko­je je za ribolovca tim jednostavnije što je vo­da pli­ća i spo­ri­ja, ja­sno je da pe­ca­nje na ve­li­kim du­bi­na­ma pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov i da tra­ži na­ro­či­to an­ga­žo­van pri­stup ka­ko bi se iz­be­gle sve mo­gu­će gre­ške i pro­ble­mi ko­ji iz njih pro­is­ti­ču.

Najčešće se na većim dubinama leti hvata deverika

Du­bi­na do 3 m se u fi­de­ru sma­tra ma­lom i na njoj je na sta­ja­ći­ca­ma naj­lak­še pe­ca­ti. Već ta­mo gde je srednja, tj. iz­me­đu tri i pet me­ta­ra, uspe­ha ne­će bi­ti bez pra­vil­nog pri­stu­pa, a ta­mo gde je velika (pre­ko 5 m) po­go­to­vo. Ali imaj­te u vi­du i to da već na te­ku­ći­ca­ma sa ma­lom i sred­njom du­bi­nom mo­ra­mo pri­me­nji­va­ti mno­ga re­še­nja kao na du­bo­kim sta­ja­ćim vo­da­ma, te da ri­bo­lov fi­de­rom na re­ka­ma dubljim od pet me­ta­ra pred­sta­vlja iz­u­zet­no te­žak za­da­tak, kom mo­gu uspe­šno odo­go­vo­ri­ti sa­mo naj­ve­šti­ji i naj­bo­lje pri­pre­mlje­ni ri­bo­lov­ci. Na­dam se da će sa­ve­ti ko­ji sle­de po­mo­ći ma­nje is­ku­snim ko­le­ga­ma da se bo­lje sna­đu u fi­deru na du­bljim vo­da­ma i da na nji­ma ubu­du­će bo­lje pro­la­ze i pe­ca­ju uz ma­nje pro­ble­ma... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 329-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice