• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-432

Sadržaj

Sadržaj broja 432

RI­BO­LOV BR. 432 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 16. JULA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

ZA­BRA­NA DA­NJU, A NE NO­ĆU (Za­la­ga­nje za do­zvo­lu noć­nog ri­bo­lo­va u naj­to­pli­jem de­lu go­di­ne)

SVIM ORU­ĐI­MA NA SI­TU (Lov be­le ri­be po­čet­kom le­ta na je­ze­ru Će­li­je)

KO­LE­GA KONJ I OSTA­LE LE­GEN­DE (Pri­ča o ri­bo­lo­vač­kim na­dim­ci­ma i o to­me ka­ko na­sta­ju)

PO­RED SA­ME TRA­VE, TIK IZ­NAD DNA (Let­nji lov plo­ti­ce na fi­der, na Zvor­nič­kom je­ze­ru)

ČE­KA­NJE NA NAJ­VE­ĆE (Let­nje plov­ka­re­nje de­ve­ri­ke na Sa­vi kod Um­ke)

VE­ČER­NJA AK­CI­JA (Us­pe­šan let­nji iz­la­zak na je­ze­ro Pe­ca kod Mla­de­nov­ca)

PO­STA­VLJA­NJE TE­ME­LJA (O pr­vom na­stu­pu na­še re­pre­zen­ta­ci­je na SP za in­va­li­de)

OD CR­NOG DO BE­LOG (Bo­ja hra­ni­li­ca i uspeh u fi­der ri­bo­lo­vu – mit i re­al­nost)

JE­DIN­STVOM DO BRON­ZE! (Ve­li­ki uspeh na­ših fi­de­ra­ša nas sed­mom svet­skom pr­ven­stvu u Por­tu­ga­lu)

TO­TAL­NA LUD­NI­CA U ČU­VE­NOM ZA­LI­VU (Ne­za­bo­ra­van lov zu­ba­ti­ca na Mon­to­ku, kult­nom sur­fka­ster­skom me­stu bli­zu Nju­jor­ka)

NA SI­LA­ZNOJ PU­TA­NJI (Sa­jam EFT­TEX 2017, Bu­dim­pe­šta 29.06-01.07)

IZ­RA­DA KA­LU­PA I LI­VE­NJE VA­RA­LI­CA (Pra­vlje­nje si­li­kon­skih še­do­va u kuć­noj ra­di­o­ni­ci)

ŠA­RE­NO I ZA­BAV­NO (Let­nja za­ni­ma­ci­ja: Ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje na Bo­van­skom je­ze­ru)

BR­ZA I TE­ŠKA HRA­NA (Lov bu­co­va va­ra­li­ca­ma sa lep­ti­rom na re­pu)

PRED­VE­ČER­NJE PLOV­KA­RE­NJE (Let­nji ri­bo­lov na za­tra­vlje­nom de­lu DTD ka­na­la kod Ki­kin­de)

STAL­NE RU­BRI­KE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 13. DO 26. JULA

LET­NJE RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Opet taj ve­li­ki!

RI­BE SR­BI­JE: Cr­no­o­ka de­ve­ri­ka

FELJ­TON O MU­ŠI­ČAR­SKOM RI­BO­LO­VU: O mu­ši­ca­ma i nji­ho­vom pra­vlje­nju

IZ­LOG: Tak­mi­čar­ska ču­var­ka For­max, AS ti­grov orah, Carp Pro me­re­dov, Sen­sas u Al Car­po­neu, For­max gla­va me­re­do­va, Sun­co­bran Ener­go­te­am

PO­HVA­TA­NI STRU­JA­RO­ŠI KOD VE­LI­KE PLA­NE!

LEK­SI­KON MU­ŠI­CA: Ska­ka­vac – pa­strm­ki­na i kle­no­va omi­lje­na let­nja hra­na

IZ SVE­TA: Elek­tro-plo­vak Jen­zi, So­mov­ski štap Uni­Cat Cat­nap­per, Brow­ning mi­ni-boj­li­ji, Bal­zer ti­ro­lac sa iz­men­lji­vim ote­ža­njem, Va­ra­li­ca Spro Iki­ru Hard Frog


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 433 IZ­LA­ZI U PE­TAK 28. JULA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Fi­der je una­pre­đe­na ver­zi­ja du­bin­skog ri­bo­lo­va, u ko­joj se ko­ri­ste šta­po­vi sa iz­ra­zi­to ose­tlji­vim vr­ho­vi­ma od pu­nog fi­ber­gla­sa ili kar­bo­na, dok su olo­va za­me­nje­na hra­ni­li­ca­ma ra­znih ob­li­ka, ve­li­či­na i te­ži­na. No ova no­va teh­ni­ka ni slu­čaj­no ni­je efi­ka­sna sa­ma po se­bi, i kao i sve osta­le, uspeh će nam do­ne­ti sa­mo uko­li­ko joj pri­stu­pi­mo ozbilj­no i ak­tiv­no, na­sto­je­ći da u sva­koj si­tu­a­ci­ji bu­de­mo mak­si­mal­no efi­ka­sni. S ob­zi­rom na to da je fi­der za­sno­van na pre­ci­znom pri­hra­nji­va­nju, ko­je je za ribolovca tim jednostavnije što je vo­da pli­ća i spo­ri­ja, ja­sno je da pe­ca­nje na ve­li­kim du­bi­na­ma pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov i da tra­ži na­ro­či­to an­ga­žo­van pri­stup ka­ko bi se iz­be­gle sve mo­gu­će gre­ške i pro­ble­mi ko­ji iz njih pro­is­ti­ču.

Najčešće se na većim dubinama leti hvata deverika

Du­bi­na do 3 m se u fi­de­ru sma­tra ma­lom i na njoj je na sta­ja­ći­ca­ma naj­lak­še pe­ca­ti. Već ta­mo gde je srednja, tj. iz­me­đu tri i pet me­ta­ra, uspe­ha ne­će bi­ti bez pra­vil­nog pri­stu­pa, a ta­mo gde je velika (pre­ko 5 m) po­go­to­vo. Ali imaj­te u vi­du i to da već na te­ku­ći­ca­ma sa ma­lom i sred­njom du­bi­nom mo­ra­mo pri­me­nji­va­ti mno­ga re­še­nja kao na du­bo­kim sta­ja­ćim vo­da­ma, te da ri­bo­lov fi­de­rom na re­ka­ma dubljim od pet me­ta­ra pred­sta­vlja iz­u­zet­no te­žak za­da­tak, kom mo­gu uspe­šno odo­go­vo­ri­ti sa­mo naj­ve­šti­ji i naj­bo­lje pri­pre­mlje­ni ri­bo­lov­ci. Na­dam se da će sa­ve­ti ko­ji sle­de po­mo­ći ma­nje is­ku­snim ko­le­ga­ma da se bo­lje sna­đu u fi­deru na du­bljim vo­da­ma i da na nji­ma ubu­du­će bo­lje pro­la­ze i pe­ca­ju uz ma­nje pro­ble­ma... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 329-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice