• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov novine broj 409

Sadržaj

Sadržaj broja 409

RI­BO­LOV BR. 409 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 25. AVGUSTA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

VREME – SAD! (O Najhitnijem poslu ministarstva poljoprivrede i zaštie životne sredine vezanom za ribolov)

U HLADU KANJONA (Popodnevno fiderisanje na jezeru Ćelije)

POČINJE IGRANKA! (Varaličarenje štuke u drugoj polovini leta)

PIPAVO UZIMANJE (Težak ali uspešan letnji lov bele ribe na Tisi)

KUKURUZNA VODICA (Male tajne uspešnih: Besplatan a efikasan dodatak hrani)

BRZ I VRLO UBOJIT (Mali leksikon šaranskih montaža: KD rig)

SASVIM PRIRODNO (Letnji lov plotice na plovak na Uni, nedaleko od ušća u Savu)

NEOPHODNA PRECIZNOST (Dva  jednostavna a pouzdana čvora za vezivanje fider gume)

ŠTO CRNJE TO BOLJE (Najpotcenjeniji dekor je tajni adut mnogih varaličara)

BUCOV, ŠTUKA I SOM (Mini-reportaža sa Zvorničkog jezera)

Sjajna zabava (Letnje ultralako varaličarenje pastrmke na Đetinji)

ŠUNJANJE I NAVOĐENJE (Lov bucova na rečnim plićacima i sprudovima)

GUŽVA KOD PRVE KULE (Letnji lov šljivara na plovak na Dunavu kod smederevske tvrđave)

Ubitačni crvići (Uspešno letnje pecanje na Sjeničkom jezeru)

VRHUNSKI »SREDNJAŠ« (Provereno na vodi: Rive-R Method Feeder, 3,6 m, t.b. 20–50 g)

UPOZNAJTE PRAVU »SEBILU« (Varalica po kojoj je napravljena najprodavanija srpska silikonska glavinjara)

NOĆNI BORAC (Letnji lov ukljata sa jadranske obale)

 

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 25. avgusta do 7. septembra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca.

I TO SE DOGAĐA: Beogradski ribolovac od ribara otkupio jesetru i pustio je u Dunav!; Ulovi dveju riba u jednom zabačaju, na jednu varalicu!

USPOMENE SA PECANJA: Zajednički ulov; Kapitalka iz Temštice

LETNJE RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Šarani Igora Brkina

IZLOG: D.A.M. Tectan Hard Mono; Mašinice Energoteam Black Fighter Feeder 4.000; Owner STY-35MH trokrake; Hart Iron mašinice; Formax Elegance Feeder; Carp Zoom meki peleti; MC Zara; Varaličarac Formax Fortis Spin; Varaličarac MaGnetic, 2,1 m, t.b. 5–14 g.

PARADA ULOVA: Deverika 3,56 kg; Šaran 15,3 kg; Smuđ 7,7 kg; Šaran 15,1 kg.

DOBAR SAVET: Kako vratiti ulov.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 410 IZ­LA­ZI U PE­TAK 09. SEPTEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Fi­der je una­pre­đe­na ver­zi­ja du­bin­skog ri­bo­lo­va, u ko­joj se ko­ri­ste šta­po­vi sa iz­ra­zi­to ose­tlji­vim vr­ho­vi­ma od pu­nog fi­ber­gla­sa ili kar­bo­na, dok su olo­va za­me­nje­na hra­ni­li­ca­ma ra­znih ob­li­ka, ve­li­či­na i te­ži­na. No ova no­va teh­ni­ka ni slu­čaj­no ni­je efi­ka­sna sa­ma po se­bi, i kao i sve osta­le, uspeh će nam do­ne­ti sa­mo uko­li­ko joj pri­stu­pi­mo ozbilj­no i ak­tiv­no, na­sto­je­ći da u sva­koj si­tu­a­ci­ji bu­de­mo mak­si­mal­no efi­ka­sni. S ob­zi­rom na to da je fi­der za­sno­van na pre­ci­znom pri­hra­nji­va­nju, ko­je je za ribolovca tim jednostavnije što je vo­da pli­ća i spo­ri­ja, ja­sno je da pe­ca­nje na ve­li­kim du­bi­na­ma pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov i da tra­ži na­ro­či­to an­ga­žo­van pri­stup ka­ko bi se iz­be­gle sve mo­gu­će gre­ške i pro­ble­mi ko­ji iz njih pro­is­ti­ču.

Najčešće se na većim dubinama leti hvata deverika

Du­bi­na do 3 m se u fi­de­ru sma­tra ma­lom i na njoj je na sta­ja­ći­ca­ma naj­lak­še pe­ca­ti. Već ta­mo gde je srednja, tj. iz­me­đu tri i pet me­ta­ra, uspe­ha ne­će bi­ti bez pra­vil­nog pri­stu­pa, a ta­mo gde je velika (pre­ko 5 m) po­go­to­vo. Ali imaj­te u vi­du i to da već na te­ku­ći­ca­ma sa ma­lom i sred­njom du­bi­nom mo­ra­mo pri­me­nji­va­ti mno­ga re­še­nja kao na du­bo­kim sta­ja­ćim vo­da­ma, te da ri­bo­lov fi­de­rom na re­ka­ma dubljim od pet me­ta­ra pred­sta­vlja iz­u­zet­no te­žak za­da­tak, kom mo­gu uspe­šno odo­go­vo­ri­ti sa­mo naj­ve­šti­ji i naj­bo­lje pri­pre­mlje­ni ri­bo­lov­ci. Na­dam se da će sa­ve­ti ko­ji sle­de po­mo­ći ma­nje is­ku­snim ko­le­ga­ma da se bo­lje sna­đu u fi­deru na du­bljim vo­da­ma i da na nji­ma ubu­du­će bo­lje pro­la­ze i pe­ca­ju uz ma­nje pro­ble­ma... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 329-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice