Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Ja­pan­ski gi­gant Da­i­wa je du­go va­žio za pro­iz­vo­đa­ča u či­jem asor­ti­ma­nu pre­o­vla­đu­ju ar­ti­kli vi­so­kog i vr­hun­skog kva­li­te­ta. Ali, tren­do­vi i si­tu­a­ci­ja na glo­bal­nom tr­ži­štu se oči­gled­no me­nja­ju, ko­rak sa kon­ku­ren­ci­jom mo­ra da se dr­ži, jer ni­ko ne že­li dru­gi­ma da pre­pu­sti svoj deo »tr­ži­šnog ko­la­ča«, pa je i Da­i­wa od pre ne­ko­li­ko go­di­na svo­ju po­nu­du obo­ga­ti­la či­ta­vom pa­le­tom no­vih pro­iz­vo­da u ce­nov­nim ka­te­go­ri­ja­ma u ko­je do ta­da sko­ro da i ni­je »za­la­zi­la«.

Ovo­ga pu­ta, pred­sta­vi­ću vam u krat­kim cr­ta­ma če­ti­ri ma­ši­ni­ce iz tzv. bu­džet ka­te­go­ri­je, po­čev od naj­jef­ti­ni­jeg mo­de­la Swe­ep­fi­re, pre­ko ne­što sku­pljih Crossfi­re i Me­ga­for­ce, do naj­vi­šeg mo­de­la ove kla­se – Pro­ca­ster.

Daiwa

SWE­EP­FI­RE A se­ri­ja, jav­no­sti pred­sta­vlje­na pro­šle go­di­ne, na­sta­la je re­di­zaj­ni­ra­njem isto­i­me­ne se­ri­je sa ozna­kom E. Ova ma­ši­ni­ca ima je­dan ku­glič­ni le­žaj i me­tal­nu špul­nu. Čim je ma­lo pro­vr­ti­mo, pri­me­ti­mo znat­no »teč­ni­ji« rad ne­go kod pret­hod­ni­ka, dok je di­zajn pro­me­njen i me­ni sa­da lep­ši. Ko­nač­no je is­pra­vlje­na ma­na sa pret­hod­nog mo­de­la, tj. ne­ma vi­še obič­ne opru­ge u pre­klop­ni­ku... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 325-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE