Na re­ka­ma mren­skog re­gi­o­na, pri pe­ca­nju na plo­vak če­sto se na isti ma­mac i na istom me­stu hva­ta­ju raz­ne vr­ste ci­pri­ni­da (sko­balj, mre­na, klen, plo­ti­ca, šlji­var...). Ali ima i si­tu­a­ci­ja ka­da ne­ka od tih vr­sta pre­o­vla­đu­je, a ka­ko one mam­ce uzi­ma­ju na raz­li­či­te na­či­ne, ta­da iz­bor udi­ce mo­že bi­ti i pre­su­dan fak­tor uspe­ha

La­gan bo­lo­nje­ze štap br­že ak­ci­je, kao i br­za i po­u­zda­na ma­ši­ni­ca, ko­ja ima pre­ci­znu koč­ni­cu i do­bro sla­že, bit­ni su de­lo­vi plov­ka­ro­škog pri­bo­ra za pe­ca­nje na re­ka­ma. No to ni­po­što ne zna­či da ne tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o ele­men­ti­ma si­ste­ma, po­go­to­vo o udi­ci, ko­ja je­ste znat­no jef­ti­ni­ja od krup­ni­jih de­lo­va pri­bo­ra, ali u ve­ći­ni slu­ča­je­va ima pre­sud­nu ulo­gu kod iz­vla­če­nja ulo­va, ko­ji će i naj­spret­ni­ji ri­bo­lov­ci po­vre­me­no gu­bi­ti u slu­ča­ju da je lo­še oda­be­ru.

Udice

Sa udi­ca­ma uvek tre­ba eks­pe­ri­men­ti­sa­ti, ali ni­ka­da ne tre­ba for­si­ra­ti one mo­de­le sa ko­ji­ma gu­bi­mo do­sta ri­ba. Na na­šim te­ku­ći­ca­ma mren­skog ti­pa na plo­vak se naj­vi­še lo­ve sko­balj, mre­na i plo­ti­ca, ko­je se če­sto ja­vlja­ju na istim me­sti­ma, na istu pri­ma­mu i ma­mac, ali zbog raz­li­či­tog ob­li­ka usta i na­či­na uzi­ma­nja hra­ne ni­je jed­no­stav­no na­ći udi­cu sa ko­jom ih sve mo­že­mo jed­na­ko uspe­šno hva­ta­ti.

Mre­na ima znat­no tvr­đa usta od sko­ba­lja i plo­ti­ce i ve­o­ma je bor­be­na, pa za nju uvek ko­ri­stim naj­ja­če mo­de­le ko­je imam na ras­po­la­ga­nju. Ne­ki od me­ni omi­lje­nih su Ga­ma­kat­su 3310 i Col­mic N500, a za ri­be te­ži­ne od jed­nog do dva ki­lo­gra­ma ve­li­či­ne 12 i 14 su se po­ka­za­le kao op­ti­mal­ne.

Plo­ti­cu vo­lim da pe­cam na ne­što fi­ni­je udi­ce, pa su mo­ji fa­vo­ri­ti mo­de­li Ga­ma­kat­su 1310 i Col­mic N957, na ko­je mo­že­mo uspe­šno sta­vlja­ti ru­žu hle­ba ili snop cr­vi­ća. U si­tu­a­ci­ja­ma ka­da se pe­ca baš krup­na plo­ti­ca... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br 423-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice