Si­ste­mi sa­sta­vlje­ni od ote­ža­ne džig udi­ce iz­ra­zi­to krat­kog vra­ta i do­dat­ne tro­kra­ke se naj­vi­še ko­ri­ste za lov smu­đa (ka­ko na pri­rod­ne mam­ce, ta­ko i na ke­de­re). Me­đu­tim, oni su, uz iz­ve­sne mo­di­fi­ka­ci­je, ve­o­ma efi­ka­sni i za lov štu­ke, ka­ko na sta­ja­ći­ca­ma, ta­ko i na spo­rim re­ka­ma.

La­gao bih ka­da bih re­kao da mi je se­de­nje na oba­li i če­ka­nje da se sig­na­li­za­to­ri ogla­se naj­o­mi­lje­ni­ji na­čin da pro­ve­dem vre­me na vo­di. Na­rav­no, po­ne­kad i ta­ko lo­vim štu­ku, na­ro­či­to zi­mi, i to u kom­bi­na­ci­ji sa mo­jim dru­gim ho­bi­jem – fo­to­gra­fi­sa­njem pri­ro­de. Me­đu­tim, ipak vi­še vo­lim ak­tiv­ni­je na­či­ne pe­ca­nja, ko­ji pod­ra­zu­me­va­ju tra­že­nje štu­ke duž ivi­ca pod­vod­nih gre­be­na, po­ja­se­va ve­ge­ta­ci­je i ra­znog kr­ša, u ru­pa­ma i na pla­to­i­ma sa obi­ljem pre­pre­ka... Ne­kad, dok blin­ke­ri­šem ili ba­cam ve­li­ki stri­mer kla­sič­nim mu­ši­čar­skim pri­bo­rom iz čam­ca no­še­nog sna­gom to­ka, sa stra­ne spu­stim štap sa mr­tvim ke­de­rom, jer sam odav­no na­u­čio da ta­kav za­lo­gaj mo­že la­ko pri­vu­ći ne­ku gra­blji­vi­cu ko­ja tog mo­men­ta ni­je ni­ma­lo za­in­te­re­so­va­na za ve­štač­ki ma­mac. Ali ne­ka­ko ipak naj­vi­še vo­lim ver­ti­kal­no dži­go­va­nje štu­ke iz plo­vi­la u po­kre­tu na pri­rod­ni ma­mac, tj. na mr­tvog ke­de­ra.

vruce lopte

Fa­jer­bol gla­ve (na­zva­ne ta­ko zbog okru­glog ob­li­ka i dre­ča­vih bo­ja ko­ji­ma su naj­če­šće ofar­ba­ne – prim. prir.) odav­no su po­sta­le ve­o­ma po­pu­lar­ne ši­rom na­šeg kon­ti­nen­ta, a po­seb­no u Ho­lan­di­ji. Ti dži­go­vi sa iz­ra­zi­to krat­kom jed­no­kra­kom udi­com i do­da­tom tro­kra­kom (ili dve­ma, ako je ma­mac ve­ći) va­ra­li­ča­re­nje na mr­tve ke­de­re uči­ni­li su atrak­tiv­ni­jim i ak­tiv­ni­jim.... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 337, od 22.11.2013.-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE