• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-413

Sadržaj

Sadržaj broja 413

RI­BO­LOV BR. 413 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 21. OKTOBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

OD­BRA­NA PO­SLED­NJEG KI­LO­ME­TRA (Mo­gu li ri­bo­lov­ci u Sr­bi­ji ika­ko da se iz­bo­re za svo­ja pra­va?)

OD GRA­NJA DO ŠLE­PO­VA I KA­ME­NJA (Is­ku­stva uspe­šnih: Je­se­nji lov smu­đa na ve­li­kim re­ka­ma)

TRI TA­LA­SA BOM­BAR­DO­VA­NJA (Je­se­nji lov mre­ne bo­lo­nje­ze teh­ni­kom na Dri­ni)

GO­DI­ŠNJI ZA PAM­ĆE­NJE (Je­se­nji ulo­vi ša­ra­na iz do­njeg to­ka Ta­mi­ša)

BA­BE BAŠ VO­LE »MR­TVA­KE« (Šest naj­bo­ljih je­se­njih ma­ma­ca za lov ba­bu­ške i be­le ri­be)

CA­RI­CA JE CAR (Hit va­ra­li­ca no­ve ge­ne­ra­ci­je: Svič­blejd svim džig)

NO­VA GA­ZDA­RI­CA (2016. go­di­na na Vla­sin­skom je­ze­ru neo­če­ki­va­no pro­ti­če u zna­ku lo­va štu­ke)

DAN ZA VO­BLER I DAN ZA MU­ŠI­CU (Ok­to­bar­ski lov kle­na u do­njem to­ku Ibra)

JA­PAN­CI I PI­JA­NE SLAM­ČI­CE (Sep­tem­bar­ski ri­bo­lo­vač­ki iz­let u Bo­ku Ko­tor­sku)

NE­ĆE, PA STA­NE! (Iz­u­zet­no lo­ša go­di­na za ri­bo­lov na Ju­žnoj Mo­ra­vi kod Ni­ša)

HO­DAJ, TRA­ŽI, BA­CAJ (Je­se­nje va­ra­li­ča­re­nje štu­ke na Ta­mi­šu kod Glo­go­nja)

U ZNA­KU (MA­LIH) PRO­IZ­VO­ĐA­ČA (Sa­jam LO­RIST, 28. sep­tem­bar – 02. ok­to­bar, No­vi Sad)

ZA­JED­NIČ­KI RAD (Ka­ko je do­bi­je­na bit­ka za Zvor­nič­ko je­ze­ro)

RE­ŠE­NJE ZA NA­DO­LA­ŽE­NJE (Je­se­nji lov bu­co­va na na­pe­ri­ma, po vi­šem i sred­njem vo­do­sta­ju)

DA­VID PRO­TIV GO­LI­JA­TA (Ka­ko lo­vi­ti smu­đa na va­ra­li­cu, a isto­vre­me­no bi­ti spre­man za so­ma)

MAM­CI I SI­STE­MI (Ma­li vo­dič za slat­ko­vod­ne ri­bo­lov­ce ko­ji se na­đu na ušću re­ke u mo­re)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 20. ok­to­bra; do 02. no­vem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULO­VI KO­JI SE PAM­TE: Som i štu­ka isto­vre­me­no; Som na bo­lo­njez

IZ­LOG: Rod Pod Carp Pro; Ruč­ni so­nar-sat; Va­ra­li­ča­rac D.A.M. Na­no­flex G2; Tra­buc­co Ge­ni­us Pro Fe­e­der Arm, For­max Neon mo­no­fil; Shi­ma­no Po­wer Aero Tec­hni­um 10.000 XSA, Mich Ba­its asor­ti­man; Spro Ter­mal Snow či­zme; Va­ra­li­ča­rac Shi­ma­no Stra­dic Spin 2,77 m, t.b. 15–60 g; For­max kop­ča sa vir­blom

PA­RA­DA ULO­VA: Amur 17,25 kg; Klen 1,06 kg; Dve štu­ke

DO­BAR SA­VET: KO­RI­ŠĆE­NJE ŠPI­CA (Če­ti­ri sa­ve­ta za lov štu­ke sre­di­nom je­se­ni)

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 414 IZ­LA­ZI U PE­TAK 04. NOVEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice