• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

ribolov novine broj 372

Sadržaj

Sadržaj broja 372

TRI SA­TA BOR­BE! (U Zi­mov­ni­ku u Ve­li­kom Gra­di­štu uhva­ćen pr­vi ka­pi­tal­ni som ovog pro­le­ća)

GLI­STE U MU­TLJA­GU (Pro­leć­ni lov mre­ne du­bin­skim me­to­dom na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

PO ZU­BA­TOM SUN­CU (Ra­no­pro­leć­no fi­de­ri­sa­nje bo­dor­ke na Bo­van­skom je­ze­ru)

SVE ZBOG KA­VI­JA­RA (Još jed­na no­va vr­sta ri­be u evrop­skim vo­da­ma: Ame­rič­ki ve­slo­nos)

MA­NE KAO PRED­NO­STI (Da li su šta­po­vi od fi­ber­gla­sa pre­va­zi­đe­ni ili se nji­ma i da­nas mo­že pe­ca­ti)

UZ TR­SKU, NIZ VE­TAR (Pro­leć­ni lov ša­ra­na na ma­lim »uhva­ti i pu­sti« re­vi­ri­ma)

JA­KA, GLAT­KA I OKRU­GLA (Pro­ve­re­no na vo­di: Upre­de­na stru­na Mu­stad Wish de­blji­ne 0,08 i 0,15 mm)

ZA­BA­DA­NJE OKO RU­PE (Pri­bor i tak­ti­ka za fi­der ri­bo­lov u ma­lom i hlad­nom je­ze­ru

NE­BE­SKI SKO­KO­VI HI­TROG JE­DRE­NJA­KA (Eki­pa emi­si­je Lov i ri­bo­lov u po­tra­zi za jed­nom od naj­br­žih ri­ba na­še pla­ne­te sti­gla čak u An­go­lu)

SVE SEM TRAN­SPOR­TA (Lič­ni stav: Da li je bo­lji dvo­del­ni ili tro­del­ni fi­der štap)

PSI I PRO­LE­PE­RI (Vo­dič kroz džerk ri­bo­lov (V): Po­vr­šin­ci ko­ji se vo­de (i) tr­za­njem)

IMA (LI) NA­DE) (Ve­li­ki Rzav od Rav­ni do Dre­žni­ka: Pre­le­pa re­ka, mno­go si­ro­ma­šni­ja ri­bom ne­go ne­ka­da)

KU­KA I OLOV­KA (Suk­nji­ce – od ču­da ko­ji­ma smo se sme­ja­li do jed­ne od ve­o­ma po­pu­lar­nih va­ra­li­ca)

PLE­TE­NA NIM­FA (Ma­la ško­la ve­zi­va­nja: Po­lish Wo­ven Nymph)

CR­VI, LIG­NJE, DAG­NJE I OSTA­LI SLAT­KI­ŠI (Ka­ko tran­spor­to­va­ti mor­ske mam­ce za ri­bo­lov na ste­na­ma)

NA­VA­LA NA RE­VI­RE (U su­sret se­zo­ni lo­va štu­ke na otvo­re­nim vo­da­ma)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 26. mar­ta do 8. apri­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 3,2 kg, Ma­nić 1,95 kg, Smuđ 8 kg, Som 8 kg

DO­BAR SA­VET: Na­pra­vi­te sa­mi plo­vak var­da­rac; Ka­ko fri­zi­ra­ti plu­ta­nu dr­šku

IZ SVE­TA: Tu­ber­ti­ni Si­rio 3000 ma­ši­ni­ca, va­ra­li­ca Sa­va­ge Ge­ar 3D Hard Eel; Ro­sco Cross-Lock kop­če, En­ter­pri­se Tac­kle gu­me­ni ku­ku­ruz sa CC Mo­o­re aro­ma­ma, ma­ši­ni­ce Ri­ve R – Fe­e­der i Match High Speed

IZLOG: Ener­go Te­am sun­co­bran/ki­šo­bran, bo­lo­njez Oku­ma Astral i ma­ši­ni­ca Oku­ma Ceymar, knji­ga »Va­ra­li­ča­re­nje na re­ka­ma i je­ze­ri­ma« (auto­ra Dra­ga­na Ra­do­je­vi­ća), hra­ni­li­ce Pir­co­ni, ma­ši­ni­ca Penn Sar­gus II, ple­te­ni­ca Ber­kley Black Vel­vet, tor­ba Ma­ver MX se­ri­es Co­mer­cial Caryall, Ma­gic Ba­it pri­ma­me.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 373 IZ­LA­ZI U PE­TAK 10. APRILA

 

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

14°C

Beograd

Vlažnost: 67%
Vetar: JI = 12.87 km/h
SUB.
Kiša
6°C / 9°C
NED.
AM Oblačno/PM Sunce
7°C / 15°C
PON.
PM pljuskovi
7°C / 16°C
UTO.
PM pljuskovi
9°C / 22°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice