• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-ribolov-novine-broj-357

Sadržaj

Sadržaj broja 358

LIČ­NI STAV: Po­sta­ti i osta­ti (ne(us­pe­šan)

U BR­ZA­KU I BR­LO­GU (Do­bri va­ra­li­čar­ski ulo­vi na Za­pad­noj Mo­ra­vi upr­kos lo­šim uslo­vi­ma)

DU­NAV­SKI BU­CO­VI (Le­pi ulo­vi sa Du­na­va)

DVA ZR­NA IS­POD VR­BE (Lov kle­na na re­ci, na plo­vak i mla­di ku­ku­ruz)

NJE­GO­VO VE­LI­ČAN­STVO SLU­ČAJ (Tri vred­na uz­gred­na va­ra­li­čar­ska ulo­va)

KU­KU­RUZ, PO­TRA­GA I ME­NJA­NJE (Lov ba­bu­ške, be­le ri­be i ša­ra­na na ka­na­li­ma i du­nav­ci­ma oko Be­o­gra­da)

DU­PLO IS­KU­STVO (Jed­ni od nas: Mar­ko i Ma­rin­ko Tra­jić, Ko­sto­lac)

GU­LJE­NI ŠE­ĆE­RAC I VE­SE­LI CRV (Ci­lja­ni lov krup­ne bo­dor­ke na sta­ja­ćoj vo­di)

SIR, ZE­MLJA I MR­VE (Let­nji lov sko­ba­lja na hleb na Dri­ni)

TA­KO BLI­ZU... (Lov lo­so­sa u Šved­skoj, na re­vi­ru For­ša­ga­for­sens, na re­ci Kla­ra)

KA­KVA RE­KA, KA­KVO PE­CA­NJE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Lov kle­na na po­pe­re na ma­loj te­ku­ći­ci)

SVLA­ČE­NJE NIZ KO­SI­NU (Lov smu­đa kra­jem le­ta na Du­na­vu kod Da­lja)

PLIT­KO I BLI­ZU (Ma­la ško­la meč ri­bo­lo­va: Fik­sna mon­ta­ža ve­gle­ra)

NEO­DO­LJI­VI MI­ŠI­ĆI (Is­ku­stvo plov­ka­ro­ša kon­ti­nen­tal­ca: Lov bu­kve sa oba­le na cr­no­gor­skom pri­mor­ju)

STALNE RUBRIKE

Pet sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 11.do 24. sep­tem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 8,5 kg; Som 59 kg; Štu­ka 7,2 kg; Som 12 kg; Ša­ran 22 kg; Som 8,37 kg; Bu­cov 3,2 kg; Som 41 kg.

DO­BAR SA­VET: Si­stem za kle­na; Fe­njer pro­tiv ko­ma­ra­ca

MA­LI LEK­SI­KON ČVO­RO­VA: Dej­vi i du­pli dej­vi

RE­VI­RI: Ko­lu­ba­ra od ka­me­nja­ra do kla­ni­ce (Obre­no­vac)

IZ SVE­TA: Udi­ce VMC Carp Stra­te­gic 7022 Wi­de Gap; Shi­ma­no Ra­re­ni­um CI4+ 2500 FB; vo­bler Se­bil­le Slen­der Eel; Sa­va­ge Ge­ar Fix-It Soft Lu­re Re­sin; Ra­pa­la Trap­per Hat; Carp Zo­om Ti­ger­nut – Chil­li & Pi­ne­ap­ple.

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Penn Con­flict; Pro­lo­gic Zig rig Wal­let ku­ti­ja; He­avy Fe­e­der 3 in 1 hra­ni­li­ca; ma­ši­ni­ca Da­i­wa Ex­ce­ler E 4500.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Zre­nja­nin, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 359 IZ­LA­ZI U PE­TAK 26. SEPTEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Mestimično oblačno

11°C

Beograd

Vlažnost: 94%
Vetar: Z = 11.27 km/h
UTO.
SP_WEATHER_AM_LIGHT_RAIN
7°C / 16°C
SRE.
Sunčano
9°C / 18°C
ČET.
AM pljuskovi
9°C / 16°C
PET.
Mestimično oblačno
9°C / 17°C

Aktuelni video sadržaj

trostruki-palomar-cvor

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

fluorokarbon-bez-klemanja

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

fluorokarbon-bez-klemanja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih cipri­nida na ružu cr­vića po­stao je mnogo je­dno­stav­niji...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice