• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-428

Sadržaj

Sadržaj broja 428

RI­BO­LOV BR. 428 U PRO­DA­JI JE OD ČETVRTKA 17. MAJA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NE­ZNA­NJE JE SI­LA (Da li bi­smo lo­vi­li vi­še da zna­mo vi­še o ri­ba­ma, vo­da­ma i ri­bo­lo­vu)

RET­KI ALI KRUP­NI (Re­zi­me pr­vih ne­de­lja pro­leć­ne smu­ža­ro­ške se­zo­ne na be­o­grad­skim te­re­ni­ma)

GLI­STE, CR­VI I VE­LI­KE KU­GLE (Sja­jan lov ke­se­ge I kru­pa­ti­ce pe­tlja­ši­ma na Ta­mi­šu po vi­so­koj maj­skoj vo­di)

MA­GLA, FLUO-SPREJ I STI­RO­POR (Lov tol­sto­lo­bi­ka fi­der teh­ni­kom na sta­ja­ćoj vo­di)

TAJ­NI ADUT – ŽI­TO! (Re­cept za us­pe­šan pro­leć­ni lov ba­bu­ške na sta­ja­ćoj vo­di)

HVA­TA­NJE LE­POG VRE­ME­NA (Đur­đev­dan­sko po­po­dnev­no pe­ca­nje na je­ze­ru Će­li­je)

STAL­NO ME­NJA­NJE (Pro­leć­ni lov be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na Dri­ni)

SIT­NE RI­BE IZ MOĆ­NOG DNJE­PRA (Do­bar re­zul­tat na­ših fi­de­ra­ša na Flag­man Fe­e­der Ma­ster­su 2017 u Ukra­ji­ni)

BIT­KA ZA SVA­KU RI­BU U NE­KA­DA­ŠNJEM RA­JU (Pr­vi maj na Min­ču kod Man­to­ve

ME­SEC ZA­DO­VOLJ­STVA (Vo­dič za maj­sko mu­ši­ča­re­nje pa­strm­ke)

NEO­DO­LJI­VI ME­SNI KOK­TEL (Ne­za­bo­rav­no maj­sko pre­pod­ne na Gru­žan­skom je­ze­ru)

HRA­NA I PET CR­VA (Be­la ri­ba le­po ra­di na Ta­mi­šu kod To­ma­šev­ca)

NAJ­LOV­NI­JI MO­DE­LI (Sve što tre­ba da zna­te o vo­ble­ri­ma za lov smu­đa – II deo)

LUD­NI­CA NA PO­VR­ŠI­NI (Pro­leć­ni lov ka­pi­tal­nih igli­ca u Grč­koj)

EKS­TREM­NA VA­RI­JAN­TA: Fi­der iz ru­ke

USTA PU­NA HRA­NE (Za­bav­no pe­ca­nje kru­pa­ti­ce na plo­vak, na Ta­mi­šu kod Far­ka­ždi­na)

PRI­LA­ZI TI­HO I BA­CAJ JE­GU­LJI­CU SA TRO­KOM (Pro­leć­ni lov pa­la­mi­de va­ra­li­ča­re­njem u Bo­ki Ko­tor­skoj)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 18.do 31. ma­ja; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULOV KO­JI SE PAM­TI: SOM NA DŽERK 

IZ­LOG: Penn Sar­gus II, Lav-MD Spin­ner Uni­ver­sal Light, Da­i­wa J-Braid X4, Ma­ver tor­be za pri­ma­mu, Rhi­no VX elek­trič­ni mo­tor, Shi­ma­no jak­na, Oku­ma Sol­tron Fe­e­der, Pro Fis­hing set za fi­le­ti­ra­nje LED Len­ser i Spro lam­pe; Sve­će pro­tiv ko­ma­ra­ca, Adi­ti­vi Van den Eynde i Ex­tra Carp.

PA­RA­DA ULO­VA: Ka­pi­tal­ni so­mo­vi kod Vi­se­ćeg mo­sta

DO­BAR SA­VET: Fi­der arm iz kuć­ne ra­di­o­ni­ce

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Uje­de­ni ka­pi­ta­lac

MA­LI LEK­SI­KON MU­ŠI­CA: Ve­li­ka si­va hi­dro lut­ka

FELJ­TON: Le­po­ta mu­ši­ce – Kla­se stru­ne i šta­pa

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 429 IZ­LA­ZI U PE­TAK 2. JUNA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice