• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-422

Sadržaj

Sadržaj broja 422

RI­BO­LOV BR. 422 U PRO­DA­JI JE OD ČETVRTKA 23. FEBRUARA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

ŠTA DA SE RA­DI U VRE­ME MRE­STA (Ri­bo­lo­vač­ka eti­ka, di­le­me i pro­pi­si o pe­ca­nju u pe­ri­o­du za­bra­ne)

ZA­GRE­VA­NJE NA ĐE­TI­NJI (Užič­ki va­ra­li­ča­ri sa go­sti­ma uve­li­ko se spre­ma­ju za se­zo­nu lo­va pa­strm­ke)

SU­ŽE­NA ZO­NA NA­PA­DA (Pr­vi to­pli­ji fe­bru­ar­ski da­ni do­ne­li ak­tiv­nost smu­đa na Sa­vi)

KAD PRO­LE­ĆE PO­RA­NI (Lov be­le ri­be na du­bin­ku i gli­stu, po ve­li­koj i mut­noj vo­di)

GU­ŽVA NA MO­STU (Zim­sko plov­ka­re­nje sko­ba­lja na Ni­ša­vi u Ni­šu)

NA­LA­ŽE­NJE PRA­VE LI­NI­JE (Lov sko­ba­lja fi­der teh­ni­kom na kra­ju zi­me)

PRO­VO­CI­RA­NJE PE­GA­VIH LE­NJI­VI­CA (Ka­ko uspe­šno va­ra­li­ča­ri­ti pa­strm­ku na sa­mom po­čet­ku pro­leć­ne se­zo­ne)

KU­PA­NJE SA BO­SAN­SKE STRA­NE (Zim­sko plov­ka­re­nje na Dri­ni kod Ba­ji­ne Ba­šte)

PO­RAST I PO­MU­TA PO­KRE­ĆU BR­KU (U su­sret re­dov­nom pr­vom so­mov­skom cu­gu, pred kraj zi­me)

MA­LI VO­BLE­RI U TE­ŠKOM PLI­ĆA­KU (Se­zo­na va­ra­li­ča­re­nja kle­na u va­ljev­skom kra­ju po­če­la neo­bič­no ra­no)

ČO­VEK KO­JI NAM JE SVE OT­KRIO (Le­po­ta mu­ši­ce: Felj­ton o naj­pre­fi­nje­ni­jem na­či­nu lo­va ri­be po­mo­ću šta­pa i udi­ce)

UME­ĆE IMI­TI­RA­NJA (Pre­po­ru­ka za pr­ve pro­leć­ne mu­ši­čar­ske iz­la­ske na sal­mo­nid­ne te­ku­ći­ce)

SVLA­ČE­NJE U DU­BI­NU (Zim­ski lov smu­đa na Du­na­vu kod Sme­de­re­va)

OD VE­LI­ČI­NE DO CE­NE (11 stva­ri na ko­je ri­bo­lov­ci obra­ća­ju pa­žnju pri iz­bo­ru ma­ši­ni­ce za fi­der ri­bo­lov)

NE­MAČ­KI SVE­MIR­SKI BROD (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lov­ne in­du­stri­je: Ma­ši­ni­ca Cor­mo­ran Ro­tary El-Bas)

RU­SKI RI­BO­LO­VAČ­KI RAJ (Lov be­le ri­be, ban­da­ra i štu­ke u Za­pad­nom Si­bi­ru)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 23. fe­bru­a­ra do 8. mar­ta; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

NE­MA PRO­BLE­MA: Za­što su sve če­šće jed­no­kra­ke na va­ra­li­ca­ma

IZ­LOG: Naj­lon Ma­trix Carp Ma­ster; Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Cast’izm 25 QDA; Udi­ce VMC 7038Spe­cial Bend i 9410 Crystal; Mu­ši­čar­ska ste­ga Ston­fo 516; Ša­ran­ski pa­ra­bo­lik Fox Wa­ri­or S; Fi­der štap Ma­ver Abyss X; Gla­vi­nja­ra Se­bil­le Flat Shad Sna­gless 66; Van den Eynde hra­ne; Bo­lo­njez Col­mic Royal 200; Ma­ši­ni­ca Hart No. 3.0 4000; Po­la­ri­za­ci­o­ne na­o­ča­re For­max FX-96.

PA­RA­DA ULO­VA: Tro­fej­na mre­na iz Be­log Ti­mo­ka

MA­LI LEK­SI­KON ČVO­RO­VA: Tri­len čvor

DO­BAR SA­VET: Jef­ti­no a prak­tič­no po­ma­ga­lo za pra­vlje­nje ne­mr­se­ćih du­bin­skih i fi­der si­ste­ma

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Tro­fej­ni ša­ran na šlji­vu i školj­ku

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Je­ze­ro Vin­de­zo­len (Fran­cu­ska)

IZ SVE­TA: Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Ul­te­gra FB; Svim­bejt Storm 360 GT Se­ar­chba­it; Hra­ni­li­ce Brow­ning Xe­nos Fe­e­der; Kop­če Ro­sco E-Z Clip; Dyna­mi­te Ba­its Fren­zied Hemp­seed & Sna­ils (ku­va­na ko­no­plja i pra­vi pu­že­vi), Bass Pro ku­pio Ca­be­la’s!

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 423 IZ­LA­ZI U PE­TAK 9. MARTA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice