• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-418-419

Sadržaj

Sadržaj broja 418/419

RI­BO­LOV BR. 418/419 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 16. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BO­LO­VAČ­KO PI­SMO DE­DA MRA­ZU

MI (NI)SMO OPA­SNOST?! (O vra­ća­nju ulo­va i o to­me da li se ne­ke vo­de mo­gu iz­lo­vi­ti i sa­mo šta­pom i udi­com)

VE­ĆI MA­MAC, KRA­ĆI PRED­VEZ (Zim­ski lov ba­bu­ške i bo­dor­ke du­bin­skim me­to­dom)

NO­VO­GO­DI­ŠNJA UVER­TI­RA (Pu­na se­zo­na lo­va sko­ba­lja na Ibru i Za­pad­noj Mo­ra­vi kod Kra­lje­va)

OD ŠTU­KE DO BU­CO­VA (Dži­go­va­nje na voj­vo­đan­skim ka­na­li­ma u hlad­ni­jem de­lu go­di­ne)

PI­PA­VO PRE­TRA­ŽI­VA­NJE Kr­ša (Pet sa­ve­ta za zim­ski lov smu­đa teh­ni­kom mu­va­nja)

NE HRA­NI NI SLU­ČAJ­NO (Neo­bič­na va­ri­jan­ta zim­skog lo­va sko­ba­lja)

BO­KU­LA, ČAČ­KA­LI­CA ILI STA­BI­LI­ZA­TOR (Pred­no­sti i ma­ne raz­li­či­tih na­či­na po­sta­vlja­nja iz­men­lji­ve an­te­ne kod plo­va­ka za bo­lo­nej­ze ri­bo­lov)

DU­BO­KA VO­DA, VE­LI­KA GU­MA I TE­ŠKA GLA­VA (Zim­ski lov smu­đa dži­go­va­njem u gor­njem to­ku Du­na­va kroz Sr­bi­ju)

DA­LE­KO ALI DO­STI­ŽNO (Hit se­zo­ne 2016: Va­ra­li­ča­re­nje u Grč­koj sve po­pu­lar­ni­je me­đu na­šim ri­bo­lov­ci­ma)

BIT­KA ZA EVROP­SKE VA­RA­LI­ČA­RE (Pro­rex: No­va po­de­ti­ke­ta ja­pan­skog gi­gan­ta Da­i­we)

MA­LA STO­LI­CA, VE­LI­KA UDOB­NOST (Ka­ko iza­bra­ti je­dan od naj­ne­op­hod­ni­jih de­lo­va opre­me za fi­der ri­bo­lov)

SLAT­KO, KRE­MA­STO I MA­SNO (Re­cept za boj­li­je ko­ji su se od­lič­no po­ka­za­li u hlad­noj vo­di)

SNA­GA KRI­STAL­NIH VLA­KA­NA (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lov­ne in­du­stri­je: Da­i­wa Whi­sker Spin­ning, 3,05 m, t.b. 10–60 g

KAD SE NJI­ŠU BO­LJE KA­ČE (Ka­ko pro­na­ći pra­vu udi­cu za mor­ski ri­bo­lov)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 29 decembra  do 25 januara; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

NO­VO­GO­DI­ŠNJI IZ­LOG: Fox Exo­cet Dual Spod, Ro­bin­son grip, Naj­lon Ber­kley Di­rect Con­nect CM50, Fri­ži­der tor­bi­ca Fox, Ci­pe­le Chub Van­ta­ge Fi­eld, Rap­tu­re–Tra­buc­co va­ra­li­čar­ski kom­plet, Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Tec­hni­um 5000 CFD, Či­zme Cam­mi­na­re, Ma­ši­ni­ca Penn Slam­mer II, Bo­lo­nezj Tra­buc­co Energ­hia 2 KS Al­lro­und, Ener­go Mix hra­ne, Be­hr Pro­fi fu­tro­la za šta­po­ve, Ma­ši­ni­ca Spro Ven­de­ta Fe­e­der 4000, Ple­te­ni­ca Spi­der­wi­re Ste­alth Smo­oth 8, Štap Shi­ma­no Fi­re­blood Fe­e­der 390 XH, Rod-pod Cygnet Grand Sni­per Ex­tre­me Pod, Ode­lo Chub Van­ta­ge All We­at­her, Ma­ši­ni­ca Da­i­wa La­gu­na, Me­leg Ba­it pro­iz­vo­di na sni­že­nju, Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Ali­vio 2500 FB, Ma­ši­ni­ca Tra­buc­co Air­bla­de Pro 4000 FD, Va­ra­li­ča­rac D.A.M. Bac­kbo­ne Spin, Fi­der Ma­ver Ge­ne­sis Black Ice, Bo­lo­njez Ma­ver Su­per­lit­hi­um Green Po­wer, Va­ra­li­ča­rac Ga­ma­kat­su Aki­las

PA­RA­DA ULO­VA: Ša­ran 6,35 kg; Štu­ka 3,62 kg; Ša­ran 9 kg; Som 22 kg; Ša­ran 3,8 kg; Ša­ran 15 kg

DO­BAR SA­VET:

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 420 IZ­LA­ZI U PE­TAK 27. JANUARA

 
 
 
 
Greška
 • JFolder::create: Nije moguće napraviti direktorijum Path: /kunden/261420_42277/rp-hosting/1015/1/t3-assets/css

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice