• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 385

Sadržaj

Sadržaj broja 386

BOM­BE I KON­TRA­ŠI (Je­se­nji lov sko­ba­lja na re­ka­ma)

PU­STI PA UHVA­TI! (Ulo­vi krup­ne štu­ke na Du­na­vu kod Bez­da­na, na si­li­kon­ske gla­vi­nja­re)

JE­SE­NJI KOK­TEL (Lov be­le ri­be du­bin­skim me­to­dom na je­ze­ru Će­li­je)

ODVA­JA­NJE LO­PA­TA­RA (Fi­der ri­bo­lov ka­ve­znom hra­ni­li­com i du­gim pred­ve­zom, na ve­li­koj da­lji­ni)

KRU­TI SNE­ŠKO (Ve­o­ma efi­ka­sna va­ri­jan­ta po­pu­lar­ne ša­ran­ske mon­ta­že za lov na kom­bi­na­ci­ju to­nu­ćeg i pli­va­ju­ćeg boj­li­ja)

VO­DA JE LEK (Je­dan od nas: Alek­san­dar Ve­ljić Ve­lja)

DO­BIT­NE KOM­BI­NA­CI­JE (Ka­ko uhva­ti­ti smu­đa na te­ži na­čin – X deo: Go­di­šnje do­ba i do­ba da­na)

TA LOV­NA STVO­RE­NJA (Lov ba­sa na na­šim sta­ja­ćim i spo­ro­te­ku­ćim vo­da­ma, na va­ra­li­ce od me­ke gu­me)

LA­KO SLE­TA­NJE (Isti­ne i za­blu­de o mul­ti­pli­ka­to­ri­ma i nji­ho­voj upo­tre­bi)

PRA­VI ZA­LO­GA­JI (Pro­ve­re­no lov­ni mam­ci za so­ma)

AME­RIČ­KI TRAK­TOR (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lo­vač­ke in­du­stri­je: Penn Spin­fis­her 712Z)

MA­NJAK KI­SE­O­NI­KA ILI OT­PAD­NE MA­TE­RI­JE? (Pr­vo­ok­to­bar­sko tro­va­nje na DTD ka­na­lu kod Sr­bo­bra­na)

STAR­LE­TA NA PRED­VE­ZU (Je­se­nji ri­bo­lov kan­če­ni­com na Ja­dra­nu)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 8. do 21. ok­to­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Ka­pi­ta­lac pred ne­vre­me (Be­gej kod Kle­ka); Smuđ 3,8 kg; Bu­cov 7,5 kg

PA­RA­DA ULO­VA: Mre­na 2,4 kg, Bu­cov 2,35 kg, Som 14 kg, Bu­cov 3 kg, Som 26,8 kg

DO­BAR SA­VET: Šest pre­po­ru­ka za va­ra­li­ča­re­nje štu­ke u ok­to­bru

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Ti­ca Spin­fo­cus GK 2500 R; Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Ni­nja; Naj­lon As­so S.H.T; Mu­stad no­že­vi, Mu­ši­čar­ski če­krk Fla­den Van­ta­ge Fly 7/8, Pre­ston In­no­va­ti­ons su­za olo­va za plo­vak; Avid Carp igle, he­kli­ce i bur­gi­je za mam­če­nje; Bo­lo­njez Ven­tu­ri­e­ri Oscar; Va­ra­li­čar­ski šta­po­vi Da­i­wa R'Nes­sa 3DX Spin­ning 2,7 m, t.b. 70–120 g; Te­am Da­i­wa Mo­de 2.0 Ta­i­men Spe­cial

RE­VI­RI: Aqua Dre­ams Sa­ma­i­la

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 387 IZ­LA­ZI U PE­TAK 23. OKTOBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Mestimično oblačno

15°C

Beograd

Vlažnost: 67%
Vetar: IJI = 11.27 km/h
SRE.
Pljuskovi
11°C / 16°C
ČET.
Mestimično oblačno/vetar
12°C / 18°C
PET.
Kiša
12°C / 15°C
SUB.
AM pljuskovi
10°C / 17°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice