• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-354

Sadržaj

Sadržaj broja 354

(NI)MA­LO IZ­NAD DNA (Za­blu­de: pa­ter­no­ster si­stem i iz­dig­nu­ti ma­mac)

ME­STO, HRA­NA I UPOR­NOST (Is­ku­stva uspe­šnih: Re­cept za krat­ke iz­la­ske na Ta­miš i nje­go­ve ru­kav­ce)

BU­COV NA FUD­BAL­SKOM TE­RE­NU (Čud­ni uslo­vi i do­bri ulo­vi na Du­na­vu kod Go­lup­ca)

BA­BA SPA­VA, CVER­GLAN SMA­RA (Re­zi­me pr­vog de­la let­nje se­zo­ne na Gru­žan­skom je­ze­ru)

LUD­NI­CA IS­POD DU­DA (Ulo­vi ko­ji se pam­te: Mo­rav­ski kle­no­vi od 1,8 i 1,63 kg)

MNO­GO RA­DA I PO­NE­KA TAJ­NA: Ka­ko lo­ve uspe­šni: Ivan Mi­lo­va­no­vić Mu­ki, Sme­de­re­vo

ŽI­VI KE­DER I MA­LI PLO­VAK (Efi­ka­sna a ret­ko pri­me­nji­va­na teh­ni­ka lo­va bu­co­va na sta­ja­ći­ca­ma)

BOR­CI PRO­TIV VE­TRA (Ma­la ško­la meč ri­bo­lo­va (I): Oso­bi­ne ve­gle­ra i glav­ne vr­ste)

TE­ŠKA, FI­ZI­KA­LI­JA, VE­LI­KO UŽI­VA­NJE (Ci­lja­ni lov krup­nih ci­pri­ni­da fi­de­rom na Du­na­vu kod Be­o­gra­da)

BOR­BE­NE BO­DOR­KE (Mi­ni re­por­ta­ža: Let­nji lov be­le ri­be na Va­pi)

Ose i Bam­bu­le (Let­nje mu­ši­ča­re­nje kle­na na re­ka­ma ju­go­i­stoč­ne Sr­bi­je)

UPO­TRE­BA BOČ­NE PE­TLJE (Tri na­či­na ve­zi­va­nja stri­me­ra ili ma­log dži­ga na boč­ni pred­vez)

ŠA­RAN NA 400 ME­TA­RA! (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Pr­vi Ma­roc­co Carp Fis­hing Cup)

HA­LA­PLJI­VI POP NA­PA­DA PERD PO­NOĆ (Let­nji vo­dič za kon­ti­nen­tal­ce: Ka­ko uhva­ti­ti fra­tra)

PO­KLO­NI SE I POČ­NI (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Va­ra­li­ča­re­nje pa­strm­ke na re­ci Gr­zi)

 

STALNE RUBRIKE

Se­dam sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 17. do 30. ju­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Kle­no­vi 1,8 i 1,63 kg

DO­BAR SA­VET: Ka­ko na­pra­vi­ti dr­žač za štap; Ku­ti­ja za mu­ši­ce od sta­re ta­ba­ke­re

RE­VI­RI: Pr­va špor­na na Du­na­vu kod Apa­ti­na

IZ SVE­TA: Kog­ha Ruc­ksack Box Pre­mi­um, štap MS Ran­ge Met­hod­fe­e­der, svim­bejt We­stin Mi­ke the Pi­ke, Re­bel Pop’N Frog, Ow­ner Hyper Wi­re al­ki­ce, van­brod­ski mo­to­ri Le­hr Pro­pan­gas

IZ­LOG: Ša­re­ni va­ljak i br­ko­vi za ša­ra­na u pro­dav­ni­ci Štu­ka (Be­o­grad); King »pon­ton« iz Fre­e­ti­me-a (Uži­ce); Od­stra­nji­vač kr­pe­lja u po­nu­di Mar­shall F&H

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Zre­nja­nin, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 355 IZ­LA­ZI U PE­TAK 01. AVGUSTA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

20°C

Beograd

Vlažnost: 78%
Vetar: J = 8.05 km/h
NED.
PM Grmljavine
20°C / 29°C
PON.
Grmljavine
18°C / 29°C
UTO.
Mestimično oblačno
20°C / 31°C
SRE.
PM Grmljavine
18°C / 32°C

Aktuelni video sadržaj

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

fluorokarbon-bez-klemanja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih cipri­nida na ružu cr­vića po­stao je mnogo je­dno­stav­niji...

lajn-tu-lider-cvor

Ovo je jedan od naj­pro­sti­jih na­čina spa­ja­nja u­pre­dene stru­ne sa mo­no­filnim...

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Lov štu­ke džer­ko­vi­ma i dru­gim va­ra­li­cama ko­ji­ma ži­vot u­da­hnju­jemo tr­za­njem vr­ha...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice