• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-355

Sadržaj

Sadržaj broja 355

AM­BA­RAC I GE­RA­NI­JUM (Let­nji lov amu­ra na sta­ja­ćoj vo­di)

PO­MO­ZI, DU­SA JE! (Tro­fej­ni ulov lo­znič­kog ri­bo­lov­ca Alek­san­dra Đo­ki­ća – mla­di­ca 21,3 kg)

NA DVE VA­RA­LI­CE (Ču­dan do­ga­đaj to­kom lo­va so­ma na Ve­li­koj Mo­ra­vi kod Po­lja­ne

RAZ­BI­JA­NJE RI­BLJE LE­TAR­GI­JE (Ka­ko sa­da uspe­šno lo­vi­ti ša­ra­na i ba­bu­šku na ma­lim rib­njač­kim je­ze­ri­ma i dru­gim sta­ja­ći­ca­ma)

ZA­VO­DLJI­VI RE­PIĆ (Let­nji lov kle­na na plo­vak i par­če ri­be na mren­skim te­ku­ći­ca­ma)

BREJD RING (Od­li­čan čvor za upre­de­ne i sto­plje­ne stru­ne)

MA­LO TRA­ŽI, MNO­GO DA­JE (Lov ka­pi­tal­nih de­ve­ri­ka i prot­fi­ša vo­žnjom plov­ka na Sa­vi u Be­o­gra­du)

KAD BR­KA TRE­SNE (Let­nji lov so­ma dži­go­va­njem sa oba­le ve­li­ke re­ke)

NI­ŠTA BEZ KA­ŠI­KE (Kla­sič­na va­ra­li­ca ko­ja je i da­lje jed­na­ko po­pu­lar­na i efi­ka­sna)

EN­GLE­ZI KO­NAČ­NO PR­VA­CI (Iz­ve­štaj sa svet­skog pr­ven­stva u fi­de­ru)

VE­LI­KA JE­GU­LJA – VE­LI­KI SOM (Ne­nad Du­gić iz Do­nje Ja­ru­ši­ce uhva­tio na Min­ču so­ma od 2,57 m i pre­ko 100 kg na je­gu­lju od oko 70 cm)

NOĆ­NI TRO­FEJ (Štu­ka od 18,6 kg sa je­ze­ra Jo­ca)

OZBILJ­NA IGRAČ­KA (Is­pro­ba­no na vo­di: Va­ra­li­ča­rac Sa­va­ge Ge­ar Te­le Fi­nes­se od 2,49 m, t.b. 5–20 g)

KAD SE RI­BA LO­VI SA­MA (Ti­po­vi i ob­li­ci pa­ran­ga­la za mor­ski ri­bo­lov

MO­ŠA! (Uspo­me­ne sa pe­ca­nja: Vla­sin­sko je­ze­ro)

VE­TAR I VE­LI­KI MAM­CI (Po­sled­nji jul­ski vi­kend u Đer­da­pu)

KA­PI­TA­LAC NA KA­U­GLE­RA (Ta­mi­ški smuđ od 10,9 kg)

 

STALNE RUBRIKE

Osam sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 31.jula do 13.avgusta; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: So­mo­vi 28 kg, 14 kg i 5,5 kg; štu­ka 4 kg; ban­dar 1,01 kg

DO­BAR SA­VET: Flek­si si­dro; Za­me­na udi­ca i al­ki­ca

RE­VI­RI: Grad­ska pla­ža na Ibru u Kra­lje­vu (Že­ne­va)

IZ SVE­TA: Kog­ha Ruc­ksack Box Pre­mi­um, štap MS Ran­ge Met­hod­fe­e­der, svim­bejt We­stin Mi­ke the Pi­ke, Re­bel Pop’N Frog, Ow­ner Hyper Wi­re al­ki­ce, van­brod­ski mo­to­ri Le­hr Pro­pan­gas

IZ­LOG: Ša­re­ni va­ljak i br­ko­vi za ša­ra­na u pro­dav­ni­ci Štu­ka (Be­o­grad); King »pon­ton« iz Fre­e­ti­me-a (Uži­ce); Od­stra­nji­vač kr­pe­lja u po­nu­di Mar­shall F&H

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Zre­nja­nin, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 356 IZ­LA­ZI U PE­TAK 15. AVGUSTA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

SP_WEATHER_LIGHT_RAIN_WITH_THUNDER

19°C

Beograd

Vlažnost: 94%
Vetar: ZSZ = 16.09 km/h
ČET.
Grmljavine
18°C / 25°C
PET.
Scattered thunderstorms
17°C / 28°C
SUB.
Sunčano
19°C / 31°C
NED.
Sunčano
19°C / 32°C

Aktuelni video sadržaj

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

fluorokarbon-bez-klemanja

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

fluorokarbon-bez-klemanja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih cipri­nida na ružu cr­vića po­stao je mnogo je­dno­stav­niji...

lajn-tu-lider-cvor

Ovo je jedan od naj­pro­sti­jih na­čina spa­ja­nja u­pre­dene stru­ne sa mo­no­filnim...

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Lov štu­ke džer­ko­vi­ma i dru­gim va­ra­li­cama ko­ji­ma ži­vot u­da­hnju­jemo tr­za­njem vr­ha...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice