• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 383

Sadržaj

Sadržaj broja 383

RU­KA U DŽE­PU (Že­li li nad­le­žno mi­ni­star­stvo uop­šte da mi ri­bo­lov­ci zna­mo šta ono ra­di)

OSVE­ŽE­NJE DO­NE­LO AK­CI­JU (Du­go oče­ki­va­na pro­me­na vre­me­na po­zi­tiv­no se od­ra­zi­la na rad ri­be)

U PRA­VLJE­NOM TI­ŠA­KU (Let­nji lov sko­ba­lja na plo­vak i tra­vu na Ni­ša­vi)

65 UČE­SNI­KA (Tak­mi­če­nje de­ce u Star­če­vu)

SPRE­MI SE ZA AK­CI­JU! (Krat­ko pe­ca­nje na ko­mer­ci­jal­nom re­vi­ru, u iz­ra­zi­to ne­po­volj­nim uslo­vi­ma)

KAD USI­SI­VAČ PRO­RA­DI (Lov tol­sto­lo­bi­ka na sta­ja­ćim vo­da­ma na plo­vak i teh­no­plank­ton)

BA­BU­ŠKE, DE­VE­RI­KE I ŠA­RAN­ČI­ĆI (Od­li­čan rad ri­be to­kom av­gu­sta na DTD ka­na­lu kod Ka­ra­vu­ko­va)

RU­ŽA NA DNU (Let­nji lov sko­ba­lja i mre­ne na Dri­ni kod Vi­še­gra­da)

ESOX I (DRU­GE) GRA­BLJI­VI­CE (Je­dan od nas: Ra­de Ni­ko­lić, Le­sko­vac)

VO­ŽNJA LA­GA­NA, A UDAR­CI SNA­ŽNI (Let­nji lov so­ma tro­lin­gom na je­ze­ri­ma Na­ci­o­nal­nog par­ka Ta­ra)

PA­STRM­KE IZ BI­O­GRAD­SKOG JE­ZE­RA (Va­ra­li­ča­re­nje na pre­div­noj pri­rod­noj aku­mu­la­ci­ji kod Ko­la­ši­na)

DNO I PRE­LIV (Let­nje va­ra­li­ča­re­nje smu­đa na uz­vod­nim špi­ce­vi­ma reč­nih ada)

MA­GI­JA SPLJE­SKA­NOG KA­VE­ZA (Let­nji ri­bo­lov plo­ti­ce fi­der teh­ni­kom na re­ci)

UKU­SNI SMR­DLJIV­CI I BR­KA­TE LE­PO­TI­CE (Let­nji lov mre­ne vo­žnjom plov­ka, na rov­ca)

ČVOR GA­RI­JA MAR­TI­NA (Od­li­čan a jed­no­sta­van čvor za udi­ce sa ok­ce­tom, vr­ti­li­ce i kop­če)

ČE­LIČ­NA ČVR­STI­NA (Eks­klu­ziv­no pred­sta­vlja­mo osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke no­vog Shi­ma­no­vog kon­cep­ta Ha­ga­ne)

HO­U­SE OF HARDY RIC­HARD WAL­KER FAR­NBO­RO­UGH (Je­dan od naj­za­ni­mlji­vi­jih šta­po­va le­gen­dar­ne en­gle­ske fir­me)

KA­ŠI­ČI­CE, AM­PU­LE, STRU­JA... (In­di­ka­to­ri tr­za­ja u mor­skom ri­bo­lo­vu du­bin­skim me­to­dom)

 

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 27. av­gu­sta do 9. sep­tem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Som Smuđ 2,7 kg; Pa­strm­ka 1,3 kg; Som 13,45 kg; Ša­ran 17,6 kg

DO­BAR SA­VET: Mi­kro-džig sa obič­nim olo­vom; Fi­der-saj­li­ca

IZ­LOG: Sig­na­li­za­to­ri Carp Pro Im­pul­se; Ma­ši­ni­ce Ti­ca Splen­dor i No­mu­ra Hi­ro; Bo­lo­njez Fal­con Ami­ca od 5 m; Naj­lo­ni Xzo­ga (Bu­ster­lon, Ta­ka­lon, Ru­bi­lon i Ma­ster­lon) i Fal­con Elep­hant; Ša­tor Carp Pro Bivy 142; adap­ter Carp Aca­demy Qu­ick Re­le­a­se.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 384 IZ­LA­ZI U PE­TAK 11. SEPTEMBRA

 

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

36°C

Beograd

Vlažnost: 25%
Vetar: J = 11.27 km/h
UTO.
Sunčano
22°C / 37°C
SRE.
Sunčano
21°C / 35°C
ČET.
Sunčano
21°C / 33°C
PET.
Većinom sunčano
19°C / 33°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice