• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-ribolov-novine-broj-359

Sadržaj

Sadržaj broja 359

U RU­PA­MA SPO­RE TRA­VE (Let­nji lov smu­đa na vo­ble­re na Ta­mi­šu)

SRER­BRO ZA OT­PI­SA­NE (Ve­li­ki uspeh eki­pe Ex­tra Carp Te­me­rin na tak­mi­če­nju na je­ze­ru Ma­con­ka)

KA­PI­TAL­CI IS­POD PO­VR­ŠI­NE (Lov so­ma na si­stem sa ke­de­rom i plov­kom)

LU­DA NOĆ! (Na­kon če­ti­ri da­na sa jed­nom ulo­vlje­nom ri­bom, če­ka­nje se ipak is­pla­ti­lo)

IRI­TI­RA­NJE GLA­VO­NJA (Va­ra­li­ča­re­nje kle­na na ma­lim re­ka­ma po­čet­kom je­se­ni)

LA­KO, LAK­ŠE, NAJ­LAK­ŠE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Ul­tra­lajt plov­ka­re­nje)

KO SE BO­JI FI­DE­RA JOŠ (Lič­ni stav: Bez­raz­lo­žna od­boj­nost vla­sni­ka ve­ći­ne ko­mer­ci­jal­nih ša­ran­skih re­vi­ra pre­ma fi­der teh­ni­ci

SNA­GA MOĆ I VE­LI­KI DO­MET (Is­pro­ba­no na vo­di: štap Brow­ning Black Vi­per Fe­e­der)

MA­LO OLO­VO, VE­LI­KA KO­RIST (Taj­ne uspe­šnih fi­de­ra­ša: Do­ra­đe­ni kli­zni si­stem)

DA­LE­KO I DU­BO­KO (Lov be­le ri­be vo­žnjom plov­ka na Ta­mi­šu)

PE­RO­LA­KI UNI­VER­ZA­LAC (Is­pro­ba­no na vo­di: Va­ra­li­ča­rac Da­i­wa Le­xa, 2,7 m, t.b. 40–80 g)

NO­VI PO­ČE­TAK (Pre­zen­ta­ci­ja D.A.M. pro­gra­ma za 2015. go­di­nu)

KU­GLA I TAN­KI ŠE­DI­ĆI (Is­ku­stva uspe­šnih: Ka­ko So­ko­ba­njac Mi­o­drag Ne­šić sa oba­le lo­vi pa­la­mi­de i bran­ci­ne)

GI­CI ZLA­TO, SR­BI­JI BRON­ZA (Iz­ve­štaj sa 61. Svet­skog pr­ven­stva u lo­vu ri­be udi­com na plo­vak)

STALNE RUBRIKE

Šest sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška prog­no­za od 25. sep­tem­bra do 8. ok­to­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 3,9 kg; Som 21 kg; Sko­balj 1 kg; De­ve­ri­ka 3,12 kg; Štu­ka 5,5 kg; Ša­ran 15 kg; Klen 1 kg

DO­BAR SA­VET: Tu­ba za šta­po­ve; Jef­ti­ne lam­pe; Ne­ga spo­ja šta­pa

MA­LI LEK­SI­KON ČVO­RO­VA: Du­pli San Di­je­go džem

RE­VI­RI: Mla­va od be­ton­skog do Bra­ti­nač­kog mo­sta

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Ja­no­šik, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Aran­đe­lo­vac, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.


RI­BO­LOV BR. 360 IZ­LA­ZI U PE­TAK 10. OKTOBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

16°C

Beograd

Vlažnost: 77%
Vetar: JJZ = 4.83 km/h
SRE.
Većinom sunčano
13°C / 23°C
ČET.
PM pljuskovi
13°C / 19°C
PET.
Većinom oblačno
11°C / 18°C
SUB.
Mestimično oblačno
9°C / 18°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice