• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-411

Sadržaj

Sadržaj broja 411

RI­BO­LOV BR. 411 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 23. SEPTEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

MA­LE VO­DE – VE­LI­KA ŠAN­SA (Mo­že­mo li od za­pu­šte­nih šljun­ka­ra i gli­ni­ko­pa na­pra­vi­ti atrak­tiv­ne ri­bo­lov­ne vo­de ko­ji­ma bi ga­zdo­va­la lo­kal­na udru­že­nja)

KA­RA­ME­LA PRO­TIV ŽI­TA­RI­CA (Sep­tem­bar­ski lov ba­bu­ške i no­sa­re na Za­pad­noj Mo­ra­vi)

OD OČA­JA DO SJA­JA (Lov ba­bu­ške i be­le ri­be na Ta­mi­šu kod Glo­go­nja)

BI­LO KU­DA, ŠTA­PIĆ SVU­DA (Re­zi­me va­ra­li­čar­ske ul­tra­lajt se­zo­ne 2016)

TE­ŽI­NA, BR­ZI­NA I VE­LI­ČI­NA (Za­što nam krup­ni ša­ra­ni spa­da­ju pri lo­vu me­tod fi­der teh­ni­kom)

OVAJ JE PRA­VI (Tro­fej­ni ulov amu­ra na ko­vin­skoj Šljun­ka­ri)

UPA­LJAČ I BA­KAR­NA ŽI­CA (Ka­ko da br­zo i sa mi­ni­mal­nim tro­škom na­pra­vi­mo džep­nu le­mi­li­cu za br­zu po­prav­ku va­ra­li­ca od me­ke gu­me)

PO­SEB­NA PRI­VLAČ­NOST (Lov boj­li­je kao po­je­di­nač­nim mam­cem na ko­mer­ci­jal­nim re­vi­ri­ma)

BI­KO­VI I MA­GLA (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Lov tol­sto­lo­bi­ka na re­ci, na plo­vak)

GR­DO­SI­JA NA PRE­LA­ZU (Po­čet­kom sep­tem­bra no­vo­sad­ski va­ra­li­ča­ri uspe­šno lo­vi­li so­ma i smu­đa sa ke­ja usred gra­da)

PA­STRM­KA SA PLA­ŽE (Va­ra­li­ča­re­nje na Đe­ti­nji u Uži­cu)

NI­KAD SE NE ZNA (Vo­dič za ri­bo­lov­ce tu­ri­ste u Grč­koj: Lov bran­ci­na na Kri­tu)

MA­LA KRU­ŠKA KRAJ PRE­PRE­KE (Lov kle­na na Ve­li­koj Mo­ra­vi po­čet­kom sep­tem­bra)

DVE ŠA­KE I UDRI (Let­nje-je­se­nji lov mir­nih ri­ba na zr­ne­vlje)

ZLA­TO ZA VIP – MIGHTY M (Pe­tim i še­stim ko­lom za­vr­še­na Bas li­ga Sr­bi­je 2016)

TOR­PE­DA, ZA­RE I BR­BO­TAV­CI (Ma­li vo­dič kroz po­vr­šin­ske va­ra­li­ce II)

KRA­VE, PO­LI­CE­LON­KA I PO­ME­TRAŠ (Mu­ši­ča­re­nje kle­na na re­ci Ka­raš u Ba­na­tu

NE­U­NI­ŠTI­VI SNA­GA­TOR (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lo­vač­ke in­du­stri­je: Hardy Fred Bul­ler Pi­ke)

PU­ČIN­SKA KRA­LJI­CA DU­GI­NIH BO­JA (Pre­la­zak le­ta u je­sen: Pra­vo vre­me za lov lam­pu­ge na Ja­dra­nu)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 22. sep­tem­bra do 5. ok­to­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Ka­pi­ta­lac na cvet

I TO SE DO­GA­ĐA: Go­lu­bač­ke pa­strm­ke

IZ­LOG: Va­ra­li­ča­rac YAD Smart Twin, Tor­bi­ca Rap­tu­re Drytec, Pod­vod­na ka­me­ra Carp Zo­om; Bo­om Ba­it ku­ku­ruz; For­max Le­gacy pe­tljaš i bo­lo­njez, Vo­bler Hart Na­no­fish, Azu­ra Swin­ger še­do­vi, Fi­der dr­žač Carp Zo­om, Ma­ši­ni­ca Le­gacy Fe­e­der 4000/5000, Mu­ši­čar­ski če­krk Rap­tu­re Qu­i­de­ma­ster AMC Se­ri­es, Carp Ex­pert Ca­mou naj­lon,

PA­RA­DA ULO­VA: Som 52 kg, Smuđ 6,7 kg, Bu­cov 2,8 kg, Smuđ 10,4 kg

DO­BAR SA­VET: Va­ljak za pri­vla­če­nje so­ma, Za­te­za­či čvo­ro­va

NE­MA PRO­BLE­MA: Po­prav­ka tr­na na va­ra­li­čar­skom šta­pu, Šed ili tvi­ster za smu­đa, Mr­še­nje naj­lo­na oko vr­ha fi­der šta­pa, Ka­ko raz­li­ko­va­ti naj­lon i flu­o­ro­kar­bon

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 412 IZ­LA­ZI U PE­TAK 07. OKTOBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice