• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-347

Sadržaj

Sadržaj broja 347

KAD KRU­PA­TI­CE KRE­NU (Lov be­le ri­be po­čet­kom pro­le­ća na Ta­mi­šu kod Opo­va))

CR­VI­ĆI ZA ORI­JA­ŠA (Ulov ko­ji se pam­ti, sa Ta­mi­ša kod To­ma­šev­ca)

PO­VU­CI – PO­TEG­NI (Za­te­za­nje naj­lo­na u lo­vu fi­der teh­ni­kom kao pred­u­slov do­bre in­di­ka­ci­je tr­za­ja)

SUP­TIL­NO NAD­MU­DRI­VA­NJE (Pro­leć­ni lov ša­ra­na na ko­mer­ci­jal­nim re­vi­ri­ma)

PRE­CI­ZNOST I FI­NI PRI­BOR (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Lov ša­ra­na štek šta­pom na sta­ja­ći­ca­ma)

URO­ŠEV PR­VI TRO­FEJ

TO JE TAJ! (Pro­leć­na se­zo­na va­ra­li­ča­re­nja so­ma na Ti­si otvo­re­na ka­pi­tal­nim ulo­vom)

OSE­TAN NA­PRE­DAK (Iz­ve­štaj sa be­o­grad­skog Saj­ma na­u­ti­ke, lo­va i ri­bo­lo­va)

ŠVED­SKA TU­BI­CA NA OPO­VAČ­KI NA­ČIN (Lov ta­mi­ških bu­co­va na po­te­zan­ke na­me­nje­ne krup­nim sal­mo­ni­di­ma)

BEK­HEND UZ OBA­LU (Pro­leć­ni lov pa­strm­ke na ma­lim te­ku­ći­ca­ma)

ČE­TVOR­KA ZA SVE (Ka­ko oda­bra­ti pr­vi štap sa vo­đi­ca­ma i ma­ši­ni­cu za pe­ca­nje na plo­vak)

SA­MO SI­ĆA (Mi­ni re­por­ta­ža sa Obla­čin­skog je­ze­ra)

OSE­TLJI­VI SNA­GA­TOR (Pred­sta­vlja­nje: Dvo­del­ni štap Tra­buc­co Sea Ri­der Bo­len­ti­no, 2,7 m, t.b. 150 g)

SRE­BR­NO IZ­NE­NA­ĐE­NJE (Otva­ra­nje pro­leć­ne se­zo­ne lo­va štu­ke na drin­skim oto­ka­ma)

PRI­ČAJ DA TE ČU­JEM (Na­či­ni na ko­je mor­ske ri­be ko­mu­ni­ci­ra­ju)

56 KG! (Ka­pi­tal­ni som sa je­ze­ra Mi­ro­salj­ci)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 10. do 23. apri­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca
PA­RA­DA ULO­VA: Kle­no­vi 2,53 i 2,2 kg, Štu­ka 10 kg, Ša­ran 8,3 kg
DO­BAR SA­VET: No­sač valj­ka, Lajn-tu-li­der čvor, Olo­vo u olov­ci
MA­LA ŠKO­LA VE­ZI­VA­NJA MU­ŠI­CA: Si­li­kon­ska lar­va ke­di­sa
RE­VI­RI: Sta­ri ka­men na Du­na­vu kod Apa­ti­na
IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ču­rug, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Srem­ska Mi­tro­vi­ca i oko­li­na, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Zre­nja­nin, Je­ze­ro Jo­ca, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Sje­ni­ca, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac.

RI­BO­LOV BR. 348 IZ­LA­ZI U PE­TAK 25. A­PRI­LA

 
 
 
 

U carstvu samoće

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Oblačno

26°C

Beograd

Vlažnost: 90%
Vetar: JI = 6.44 km/h
NED.
Lokalne nepogode
23°C / 31°C
PON.
AM Oblačno/PM Sunce
23°C / 30°C
UTO.
Scattered thunderstorms
22°C / 27°C
SRE.
Scattered showers
24°C / 28°C

Aktuelni video sadržaj

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Lov štuke džerkovima i drugim varalicama kojima život udahnjujemo

fluorokarbon-bez-klemanja

Predvez ("sajlu") za štuku od debelog fluorokarbona najlakše je...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih ciprinida na ružu crvića postao je mnogo jednostavniji...

lajn-tu-lider-cvor

Ovo je jedan od najprostijih načina spajanja upredene strune sa monofilnim...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice