• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

ribolov-novine-broj-444/445

Sadržaj broja 444/445

RI­BO­LOV BR. 444/445 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 29. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA­RA STA­ROG ŠA­MAR (Po­sto­je li me­re ko­ji­ma bi se mo­gao br­zo za­ve­sti red na vo­da­ma i ko bi tre­ba­lo da ih pre­du­zme)

KAD CVER­GLAN PRE­O­KRE­NE (Za­tva­ra­nje se­zo­ne fi­der ri­bo­lo­va na Adi Ci­gan­li­ji)

BAŠ NI­ŠTA BEZ CR­VA (De­cem­bar­sko pe­ca­nje be­le ri­be na fi­der na Sa­vi)

OD HLE­BA DO KO­FLI­NA (No­vi i sta­ri, pri­rod­ni i ve­štač­ki mam­ci za lov sko­ba­lja)

SKO­KO­VI­TO IZA­ZI­VA­NJE PRU­GA­STIH BAN­DI­TA (Zim­ski lov je­zer­skih ban­da­ra na ma­le dži­go­ve)

TE­ŽI PLO­VAK, MA­NJA OPA­SNOST (Šta tre­ba da zna­mo ka­da bi­ra­mo bo­lo­nje­ze štap i ka­ko da ga ne slo­mi­mo)

40% KEKS (O jed­nom od oba­ve­znih sa­sto­ja­ka bra­šna­stih pri­ma­ma)

PRO­MA­ŠA­JI U LE­RO­VA­NJU I PRO­PA­DA­NJU! (De­cem­bar­ska se­ri­ja ulo­va smu­đa na Sa­vi kdo obre­nov­ca i ne­ve­ro­va­tan dan za kraj

SE­ZO­NA BEZ KRA­JA?! (Ne­za­pam­će­no do­bar rad bu­co­va na Sa­vi u Be­o­gra­du to­kom de­cem­bra)

VRE­ME IS­TRAJ­NO­STI I STR­PLJE­NJA (Ka­ko da zna­mo da mo­že­mo oče­ki­va­ti iz­u­zet­nu ak­tiv­nost smu­đa)

UVEK SPREM­NI ZA KA­PI­TAL­KE (Pro­ve­re­no na vo­di: Skan­di­nav­ski pri­stup lo­vu štu­ka)

DRA­MLI­JA MON­TA­ŽA (Iz­u­zet­no jed­no­sta­van a ši­ro­ko pri­men­ljiv si­stem za lov gra­blji­vi­ca: Split-šot rig)

LA­GA­NO I RO­BU­SNO (No­vi Da­i­wa LT kon­cept ma­ši­ni­ca za 2018. go­di­nu)

KRAJ PRI­ČE O NE­PO­BE­DI­VOM (Ri­bo­lov traj­no za­bra­njen na jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih re­vi­ra na re­ci Po)

TOP LI­STA PU­ČIN­SKIH VA­RA­LI­CA (Pro­ve­re­no u prak­si: Naj­lov­ni­ji ve­štač­ki mam­ci za otvo­re­no mo­re)


STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 28. DE­CEM­BRA DO 24. JA­NU­A­RA

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Pro­rex LT, Pod­o­de­lo ener­go­te­am Out­do­or, El­Pi va­ra­li­ce, Zim­ske či­zme Spro, Tro­kra­ke Ga­ma­kat­su, Brow­ning Mic­ro Lead As­sort­ment, Naj­lon L&K Zan­der Spin Fluo Yel­low, Si­to Brow­ning Ro­und Rid­dle, Fox pri­bor na ak­ci­ji, Ple­te­ni­ca Cli­max MiG8, Tak­mi­čar­ci Ma­ver Frec­cia

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 7,75 kg, Štu­ka 9,3 kg, Ša­ran 14,3 kg

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Dva smu­đa iz Ga­jač­kog du­nav­ca; Ibar­ski vre­te­nar; Ka­pi­ta­lac iz ka­na­la Bjan­ko; Bli­zna­ki­nje po­red kro­šnje; maj­sto­ri­je pi­rot­skih plov­ka­ro­ša; Som na si­li­kon­sku sar­di­nu

IZ SVE­TA: Da­i­wa In­fi­nity Bo­i­lie Dry Bag; Fox Ra­ge Cork Screw Jig Head; Še­do­vi Wa­ke Bo­tom Ge­ar; Va­ra­li­ča­rac Spro Fre­estyle So­lidz, Mi­kro-ka­ši­ke Qu­an­tum Sbi­ro Bla­des, »Pre­svla­ke« za ruč­ku ma­ši­ni­ce


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 446 IZ­LA­ZI U PE­TAK 26. JANUARA

Ka­da me je u pe­tak, 30. av­gu­sta uju­tru, te­le­fo­nom po­zvao Sa­ša Ja­ko­vlje­vić iz po­ža­re­vač­ke rad­nje Kod dva so­ma i re­kao mi da je prethodne noći na Ve­li­koj Mo­ra­vi uhva­ćen ša­ran te­žak pre­ko 30 ki­lo­gra­ma, naj­pre sam po­mi­slio da se moj pri­ja­telj ša­li, a za­tim smo obo­ji­ca za­klju­či­li da je ri­ba ve­ro­vat­no iz­me­re­na u li­bra­ma i da za­pra­vo ima »sve­ga« pet­na­e­stak ki­la.

– Ne bi bi­lo pr­vi put da lju­di pod na­le­tom adre­na­li­na ne pri­me­te da im je elek­tron­ska va­ga po­de­še­na na li­bre a ne na ki­lo­gra­me – re­kao sam svom ime­nja­ku i na to­me se sve za­vr­ši­lo.

Miloš Mihajlović se puna dva sata borio sa moravskom grdosijom

Ko­ji mi­nut ka­sni­je, po­no­vo mi je za­zvo­nio mo­bil­ni. Bio je to Sa­ša Ja­njić, moj du­gar i po­vre­me­ni ri­bo­lo­vač­ki kom­pa­njon, spe­ci­ja­li­sta za va­ra­li­ča­re­nje smu­đa i so­ma na Mo­ra­vi. I on je imao in­for­ma­ci­ju o ogrom­nom mo­rav­skom ša­ra­nu, i to na­vod­no te­škom ne­ve­ro­vat­nih 35 kg?!

– MA KO­LI­KO ĆE TI OVO ČUD­NO zvu­ča­ti, imam uti­sak da je vest tačna, a ka­ko ču­jem, deč­ko ko­ji je ulov ostva­rio je do­bar i po­šten ri­bo­lo­vac – ka­zao je Ja­nja i iz­ra­zio na­du da će o ovom do­ga­đa­ju u sva­kom slu­ča­ju či­ta­ti u sle­de­ćem bro­ju Ri­bo­lo­va.

Do po­dne­va mi se ja­vi­lo još de­se­tak ko­le­ga i svi su že­le­li da zna­ju da li je isti­na da je na Mo­ra­vi upe­can ori­ja­ški ša­ran, a on­da me je po­zvao Mi­loš Mi­haj­lo­vić zva­ni Tre­na, dva­de­set­dvo­go­di­šnji ka­ra­te tre­ner iz Ma­le Kr­sne, me­sta na­do­mak Sme­de­re­va:

– Do­bar dan, Sa­ša. Ja sam taj deč­ko ko­ji je si­noć upe­cao ša­ra­na od 35,5 kg i vo­leo bih ka­da bi­ste ne­što na­pi­sa­li o mom ulo­vu.

– Slu­šaj sin­ko, u ve­li­kom sam po­slu i ne­mam vre­me­na za ša­le. Haj­de da skra­ti­mo pri­ču. Pr­vo, na ka­kvoj si va­gi me­rio tog ša­ra­na? – upi­tao sam, na­vik­nut na sen­za­ci­o­nal­ne ve­sti za ko­je se obič­no is­po­sta­vi da ni­su ni iz­bli­za to­li­ko sen­za­ci­o­nal­ne

– Na kan­ta­ru ko­ji me­ri u gram, pred 30 lju­di – od­go­vo­rio je kao iz to­pa mla­di ko­le­ga, na­vo­de­ći kao sve­do­ke pred­sed­ni­ka ri­bo­lo­vač­kog klu­ba iz Ma­le Kr­sne i si­ja­set dru­gih me­šta­na.

Sle­de­ćeg po­ne­delj­ka, Mi­loš mi je po­tan­ko is­pri­čao ka­ko je na Ve­li­koj Mo­ra­vi iz­me­đu Dra­go­vač­kog i Lju­bi­čev­skog mo­sta uhva­tio ogrom­nog ša­ra­na o ko­me već da­ni­ma bru­ji ri­bo­lo­vač­ka jav­nost u Sr­bi­ji, ali i van nje... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 332-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

 

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

 

ribolovacke majice