• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-423

Sadržaj

Sadržaj broja 423

RI­BO­LOV BR. 423 U PRO­DA­JI JE OD ČETVRTKA 23. FEBRUARA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

DNEV­NA DO­ZVO­LA ILI DNEV­NA KA­ZNA (Da li je ce­na dnev­ne ri­bo­lov­ni­ce re­al­na, a na­čin pro­da­je ra­ci­o­na­lan ili bi to tre­ba­lo me­nja­ti i ka­ko)

OVE­RA PRED ZA­BRA­NU (Kru­pan smuđ na Du­na­vu kod Ko­stol­ca)

DVA VRA­ĆE­NA KA­PI­TAL­CA (Kra­jem fe­bru­a­ra na Ve­li­koj Mo­ra­vi kod V. Pla­ne uhva­će­na i pu­šte­na dva tro­fej­na smu­đa)

NEO­DO­LJI­VE PRO­ME­NE (Po­sle od­le­đi­va­nja ban­dar pro­ra­dio na je­ze­ru Ada Ci­gan­li­ja)

RA­DO VI­ĐEN GOST (Pe­ca­nje sko­ba­lja na fi­der u hlad­ni­jem de­lu go­di­ne do­no­si i če­ste ulo­ve mre­ne)

US­PE­LO SLA­GA­NJE KOC­KI­CA (Po­če­la pro­leć­na se­zo­na lo­va be­le ri­be u do­njem to­ku Sa­ve)

ME­ŠA­NA HRA­NA I MI­RI­ŠLJA­VI PE­LE­TI (Mi­ni re­por­ta­ža sa ko­mer­ci­jal­nog re­vi­ra kod Mar­to­no­ša)

PRO­RA­DIO ŠA­RAN NA TO­PLOJ MLA­VI (Kra­gu­jev­ča­nin Mi­lan Stan­ko­vić otvo­rio se­zo­nu ulo­vom ka­pi­tal­ca od 15 kg)

KO­GA BRI­GA? (Za­ga­đe­nje Du­na­va u re­zer­va­tu Gor­nje Po­du­na­vlje pro­šlo ne­za­pa­že­no)

UNI­ŠTA­VA­NJE MRE­STI­LI­ŠTA (Uje­di­nje­ni ri­bo­lov­ci Sr­bi­je pro­tiv de­va­sta­ci­je re­ke Mi­rov­šti­ce)

SIT­NU­RI­JA SME­NJU­JE SKO­BA­LJA (Re­zi­me zim­ske se­zo­ne lo­va be­le ri­be na kra­lje­vač­kim te­re­ni­ma)

NAJ­BO­LJE UDI­CE ZA MRE­NU, PLO­TI­CU I SKO­BA­LJA

AJ­MO POD BRA­NU (Is­ku­sni lo­znič­ki va­ra­li­čar pred sa­mo za­tva­ra­nje se­zo­ne uhva­tio i vra­tio ve­li­ku mla­di­cu)

NEO­DO­LJI­VI VO­BLER I SPO­RI LEP­TIR NA DNU (Dva efi­ka­sna me­to­da i va­ra­li­ce za lov pa­strm­ke po­čet­kom se­zo­ne)

LE­PO DRU­ŽE­NJE (Otvo­re­na se­zo­na lo­va pa­strm­ke na va­ra­li­čar­skom re­vi­ru na Đe­ti­nji)

IN­DU­STRI­JA I NA­PRE­DAK (Le­po­ta mu­ši­ce: Felj­ton o naj­pre­fi­nje­ni­jem na­či­nu lo­va ri­be po­mo­ću šta­pa i udi­ce)

TAJ­NA BLA­GOG PO­VI­JA­NJA (Zim­ski lov sko­ba­lja na fi­der na re­ci)

U KA­NA­LU IS­POD MO­STA (Zim­sko pe­ca­nje be­le ri­be na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

PRAK­SA PRE ESTE­TI­KE (Vo­dič kroz pred­nje dr­ža­če šta­po­va za fi­der ri­bo­lov)

VE­LJI­NA FER­BRU­AR­SKA SE­RI­JA (Od­li­čan rad smu­đa na Du­na­vu kod Sme­de­re­va)

BOR­BA TEK PO­ČI­NJE (Iz­ve­štaj sa dru­ge go­di­šnje skup­šti­ne Uje­di­nje­nih ri­bo­lo­va­ca Sr­bi­je)

NA­LA­ŽE­NJE DO­BIT­NE KOM­BI­NA­CI­JE (Lov be­le ri­be na Sa­vi u Ma­ki­škom po­lju)

SJAJ­NI ULO­VI, SJAJ­NO DRU­ŽE­NJE (Cr­na Go­ra: Tre­ći tro­meč pri­ja­te­lja i 18. Kup Mi­mo­ze)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 9. do 22, mar­ta; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Su­stain 4000 FG; Naj­lon Mi­lo For­tress Spe­cial Fe­e­der; Ro­bin­son Clip On pol­ra­i­za­ci­o­na so­či­va; Va­ra­li­ča­rac Bal­zer MK Adven­tu­re; Cygnet Dis­tan­ce Sticks XL šip­ke za raz­me­ra­va­nje da­lji­ne za­ba­ča­ja; De­mon Carp ča­mac za pri­hra­nji­va­nje; Mi­lo Stra­di­va­ri pe­calj­ke i bo­lo­nje­zi; Hart VI One Flo­at Tu­be; Mi­lo Ali­can­to plat­for­ma; Va­ra­li­ča­rac Shi­ma­no Le­sath CX 270 MH; Me­leg Ba­it asor­ti­man kod Al Car­po­nea; Kon­ger Car­bo­maxx Te­am Spin šta­po­vi

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 11,5 kg; Jo­va­no­va mre­na; Smuđ 2,6 kg

DO­BAR SA­VET: Ka­ko na­pra­vi­ti jef­tin a funk­ci­o­na­lan ri­bo­lo­vač­ki sto­čić; Pred­ve­zi na ko­tu­ru

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Pao pr­vi ovo­go­di­šnji ša­ran na Ta­mi­šu kod Sef­ke­ri­na

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Dvo­jac na dvo­de­lac

IZ SVE­TA: ma­ši­ni­ca Sa­en­ger Uni Cat V-Shot 4000; Mar­ker plo­vak sa ka­me­rom; Šed Dra­gon Jerky; Ku­ti­je Me­i­ho Ka­ga­ku VS Li­qu­id

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 424 IZ­LA­ZI U PE­TAK 24. MARTA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice