• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-ribolov-novine-broj-363

Sadržaj

Sadržaj broja 363

LE­PO VRE­ME, LE­PI ULO­VI (Iz­da­šna je­sen na vo­da­ma u oko­li­ni Be­o­gra­da)

REČ­NI SPE­CI­JA­LI­TET (Hra­na za sko­ba­lja, kle­na, mre­nu i šlji­va­ra po re­cep­tu vr­snog ri­bo­lov­ca Sla­vja­na Ili­ća Ši­lje)

KO­ŠA­VA SA RA­DA­NA (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Lov fi­de­rom po ja­kom ve­tru)

KRU­NA KA­RI­JE­RE (Pred­sta­vlja­mo Pre­dra­ga To­do­ro­vi­ća, dr­žav­nog pr­va­ka za 2014)

DO­MI­NA­CI­JA NI­ŠLI­JA (Iz­ve­štaj sa Tro­fe­ja Be­o­gra­da u fi­de­ru)

U RIT­MU VO­DE (Je­se­nji ri­bo­lov sko­ba­lja na Sa­vi u Be­o­gra­du, sa tri pro­ve­re­na re­cep­ta za pri­ma­mu)

FI­NI SI­STEM ZA NO­SA­TE PLA­ŠLJIV­CE (Je­se­nji lov sko­ba­lja na Ibru kod Kra­lje­va)

PO­PO­DNEV­NO UŽI­VA­NJE (Je­se­nje plov­ka­re­nje na Li­mu)

LO­PA­TA­RE IZ BE­O­GRAD­SKOG MO­RA (Ci­lja­ni lov krup­ne de­ve­ri­ke na je­ze­ru Ada Ci­gan­li­ja)

SKROM­NA PO­NU­DA (Iz­ve­štaj sa osmog saj­ma lo­va i ri­bo­lo­va u Pi­ro­tu)

DU­ŽI (NI)JE BO­LJI (Po­ste­pe­no sma­nji­va­nje du­ži­ne šta­pa evrop­skih va­ra­li­ča­ra)

JA­ČI MLA­ĐI BRAT (Po­re­đe­nje: Sta­ri i no­vi Sa­va­ge Ge­ar BushWhac­ker – XLNT, 2,58 m, t.b. 20–60 g i XLNT2, 2,58 m, t.b. 30–80 g)

PRA­VO ME­STO, PRA­VO VRE­ME (Ri­bo­lov sa ste­no­vi­te mor­ske oba­le)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 20. no­vem­bra do 3. de­cem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

REČ URED­NI­KA: Od­la­ga­nje ne­iz­be­žnog (Do­bi­ja li vlast išta pra­ve­ći se da je sta­nje na na­šim vo­da­ma pod­no­šlji­vo)

PA­RA­DA ULO­VA: De­ve­ri­ka 2,5 kg (To­pla Mla­va, Ko­sto­lac), Som 19,5 kg (Ve­li­ka Mo­ra­va, Ja­go­di­na), Kle­na 2 kg (Ne­ra, Be­la Cr­kva), Ša­ran 11,57 kg (Du­nav, Apa­tin), Smuđ 8 kg (Ve­li­ka Mo­ra­va, Po­ža­re­vac); Štu­ka 5,5 kg (Ju­žna Mo­ra­va, Alek­si­nac), Štu­ka 6,3 kg (Ve­li­ka Mo­ra­va, Ću­pri­ja)

IZ­LOG: Pro­lo­gic Com­pact Braid ma­ka­ze; ma­ši­ni­ca Ti­ca Cam­bria, Ra­ub Šed; va­ra­li­ča­rac Da­i­wa To­ru­na­ment 3DX Spin; še­do­vi Sa­va­ge Ge­ar Dying Min­now; hra­ni­li­ca Ma­ver Mic­ro Pel­let Head; naj­lon Fal­con Hulk; Obu­ća Le­mi­go; štap Cor­mo­ran Bull Fig­hter HD Big Fish

DO­BAR SA­VET: Fi­der dr­žač od sti­ro­du­ra; Plo­vak od za­pu­ša­ča

JED­NA OD NAS: Lji­lja­na Plev­njak, Za­je­čar

RE­VI­RI: Ju­žna Mo­ra­va kod mra­mor­ske kla­ni­ce

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Bač­ki Pe­tro­vac i oko­li­na, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Ja­no­šik, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Ža­ba­ri, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Aran­đe­lo­vac, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 364 IZ­LA­ZI U PE­TAK 5. DECEMBRA


 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

5°C

Beograd

Vlažnost: 76%
Vetar: JI = 14.48 km/h
SUB.
Light rain
4°C / 12°C
NED.
SP_WEATHER_PM_LIGHT_RAIN
2°C / 7°C
PON.
Pljuskovi vetar
0°C / 3°C
UTO.
Pljuskovi
2°C / 3°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice