• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-357

Sadržaj

Sadržaj broja 357

TVR­DO DNO I MI­RI­SNO ZR­NO (Pe­ca­nje krup­nih bar­skih ba­bu­ški na plo­vak)

OSMAK I SU­PER­ŠE­ĆE­RAC (Dva la­ko do­stup­na i vr­lo lov­na a ma­lo ko­ri­šće­na ku­ku­ru­za)

SE­DAM ZA SAT (Od­li­čan noć­ni ulov amu­ra na je­ze­ru Jo­ca)

NE­KAD IZ­BIR­LJI­VA, ČE­STO NE­PRED­VI­DLJI­VA (Šest sa­ve­ta za let­nje fi­de­ri­sa­nje ba­bu­ške na ve­li­kim re­ka­ma)

ME­SO ZA BI­LJO­JE­DE (Dva let­nja da­na za pam­će­nje na jed­nom od naj­po­zna­ti­jih ša­ran­skih re­vi­ra u Ne­mač­koj)

ZA DU­BO­KE VO­DE (Ma­la ško­la meč ri­bo­lo­va – III deo: Kli­ze­ća mon­ta­ža ve­gle­ra)

DO­BRO PO­POD­NE, JOŠ BO­LJE JU­TRO (Dva le­pa ulo­va no­vo­sad­skog va­ra­li­ča­ra na du­na­vu kod Be­o­gra­da)

11 TOL­STO­LO­BI­KA NA FI­DER (Dan za pam­će­nje na Ti­si kod Mo­la)

NO­SA­RA IZ OPO­VAČ­KOG DU­NAV­CA (Ma­la ri­ba ko­ja se pam­ti)

ŠA­RA­NI NA KU­VA­NI AM­BA­RAC (Kraj av­gu­sta na Ta­mi­šu kod Ba­ran­de)

LO­SOS PRI­STUP ZA DU­NAV­SKE PRE­DA­TO­RE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Lov smu­đa i bu­co­va dvo­ruč­nim ma­ha­čem na ve­li­koj re­ci)

LUD­NI­CA KOD OSTR­VA (Lov smu­đa na va­ra­li­cu i ke­de­ra na je­ze­ru Ko­kin Brod)

CIK­CAK TAK­TI­KA (Let­nji lov so­ma tro­lin­gom na tar­skim je­ze­ri­ma)

PRE­KO OČE­KI­VA­NJA (Te­ki­ja: 31. Zlat­na buć­ka Đer­da­pa)

KROZ STRU­JU, TRA­VU I KA­ME­NJE (Fi­de­rom na re­ci mren­skog re­gi­o­na po iz­ra­zi­to vi­so­kom vo­do­sta­ju)

IZA­ZOV­NO ĆO­ŠKA­RE­NJE (Va­ra­li­ča­re­nje na Adi Ci­gan­li­ji to­kom ku­pa­li­šne se­zo­ne)

NAJ­LON ZA ROK-FI­ŠING (Iz­bor pri­bo­ra za ri­bo­lov sa ste­no­vi­te mor­ske oba­le)

US­PE­LA ZA­VR­ŠNI­CA (Ško­la ri­bo­lo­va KSR Tr­nja­ne iz Tr­nja­na)

GR­DO­SI­JA UDA­RA LA­GA­NO (Vr­sni tro­lin­gaš Dra­gan Ta­sić po­sta­vio no­vi so­ma­ro­ški re­kord Vla­sin­skog je­ze­ra uhva­tiv­ši gr­do­si­ju od 46 kg)

STALNE RUBRIKE

Šest sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 28. av­gu­sta do 10. sep­tem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 5,5 kg; Štu­ka 5,35 kg; Som 19 kg; Bu­cov 4 kg; Amur 11,1 kg; Som 16 kg.

DO­BAR SA­VET: Ba­le­ri­na za so­ma; Cr­vi u fri­ži­de­ru; Ku­ti­ja za saj­li­ce

RE­VI­RI: Pe­čan­ski du­na­vac (Ko­sto­lac)

IZ SVE­TA: Spro Mic­ro Fish Grip­per, Ston­fo Mag­ne­tic Rod Hol­der, Bal­zer Jo­ergs Po­wer­gel, Fin-Nor Offsho­re 4500, Dren­nan Crystal Dib­ber 

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Zre­nja­nin, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 358 IZ­LA­ZI U PE­TAK 12. SEPTEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Još nije počelo svitati kada sam, spuštajući se niz padine Manjače, iz pravca Sitnice, stigao na raskrsnicu magistralnog puta Ključ – Mrkonjić Grad, u mjestu Čađavica. Desno su Sanica, Ribnik i Sana, a lijevo Pliva i Janj.

Šta izabrati i kuda poći?! Ovog puta, cilj nisu gore pomenute i svima znane rijeke. Sada je to jedna mala riječica, čak više potok, malo jezovitog imena – Ponor.

U skupu mušičarskih rijeka, kojih na teritoriji Krajine ima više nego bilo gdje drugdje u bivšoj Jugoslaviji, tekućice kao što su Ponor, Cvrcka, Gomjenica, Švrakava, Suturlija, Banjica, Kozica i Subotica ostaju nepoznate. Te prelijepe riječice, koje teku sa padina Manjače i Čemernice, prebogate su pastrmkom, a u nekima živi i mrijesti se čak i lipljen. Razlog što je u njima ostalo ribe i ima je možda čak i više nego prije rata, jeste to što se u poslednjih 15-20 godina seosko stanovništo većinom raselilo, pa je cijeli kraj opusteo kao nikada i riječice teku pored praznih i zaraslih sela, a prosječna lovna veličina riba je previše mala da bi bile zanimljive lopovima iz malo veće daljine. Uz to, pošteđene su zagađivanja bilo koje vrste, pa je njihova voda pitka u pravom smislu riječi.

rečica Ponor

SUNCE JE UPRAVO POČELO izlaziti i bacati prve zrake na površinu namreškanog ponorskog brzačića, dok sam, sjedeći kao duh na kamenu pored rijeke, provlačio mušičarsku strunu kroz provodnike štapa. Uz pomalo jezovit osjećaj, potaknut saznanjem da sam sam i da ću sam vrlo vjerovatno ovdje provesti čitav dan, vezujem malo Zečije uvo na tipet predveza debljine 0,10 mm. I dalje sjedeći na onom istom kamenu, jer nema prostora da sa štapom ustanem i ispravim se, kružnim zabačajem samo prebacujem strunu i nimfa u luku pada malo uzvodno, pod suprotnu obalu i grane nadvijene nad vodom. Puštam da mala mušica sa mesinganom glavom potone na dno, tj. do dubine od oko 80 cm, a kada je bila tačno ispred mene lagano zatežem cijeli sistem i drhtureći, malo od jutarnje svježine, malo od uzbuđenja, očekujem udarac ponorske pastrmčice... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 324-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Većinom oblačno

17°C

Beograd

Vlažnost: 94%
Vetar: Z = 16.09 km/h
ČET.
AM pljuskovi
18°C / 25°C
PET.
AM Oblačno/PM Sunce
18°C / 24°C
SUB.
Mestimično oblačno
17°C / 26°C
NED.
Mestimično oblačno
16°C / 27°C

Aktuelni video sadržaj

trostruki-palomar-cvor

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

fluorokarbon-bez-klemanja

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

fluorokarbon-bez-klemanja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih cipri­nida na ružu cr­vića po­stao je mnogo je­dno­stav­niji...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice