• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 402

Sadržaj

Sadržaj broja 402

RI­BO­LOV BR. 402 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 20. MAJA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NE­KOM GRO­BLJE, NE­KOM RAJ (Va­ra­li­ča­re­nje smu­đa na ve­li­kim re­ka­ma na­kon lo­vo­sta­ja)

PLOV­ČIĆ KRAJ ŠE­VA­RA (Pro­leć­ni lov ba­bu­ške na Obla­čin­skom je­ze­ru)

ZA­BA­VA KRAJ GRA­NJA (Pro­leć­ni lov ba­bu­ške i bo­dor­ke la­ga­nim fi­de­rom na sta­ja­ćoj vo­di)

RED KI­ŠE, RED RI­BE (Te­ško ali uspe­šno pe­ca­nje be­le ri­be po ki­šo­vi­tom maj­skom da­nu na Ti­si kod Ti­te­la)

ŠTUČ­JE VRE­ME NA BA­SOV­SKOJ VO­DI (Mi­ni re­por­ta­ža sa Ba­ger ba­re u Rat­ko­vu)

ZA­LO­GAJ ZA PLEM­STVO (Pet sa­ve­ta za lov smu­đa du­bin­skim me­to­dom)

KRA­LJI­CA KO­LU­BA­RE (Ulov ko­ji se pam­ti: Po­toč­na pa­strm­ka od 4 kg!)

PO­TO­ČA­RE IZ KA­NJO­NA (Pro­leć­no va­a­li­ča­re­nje pa­strm­ke na Jer­mi kod Pi­ro­ta)

VE­GLER I BO­LO­NJEZ (Efi­ka­san na­čin lo­va ba­bu­ške na plo­vak na sta­ja­ćoj vo­di)

LA­KA KONJ­JI­CA (Pro­ve­re­no na vo­di: Štap Ma­ver Abyss X Fe­e­der 2016)

PRI­STU­PAČ­NA VI­ŠA KLA­SA (Bo­lo­njez Li­ne­a­ef­fe Car­bo­king)

VA­RA­LI­CE I JOŠ PO­NE­ŠTO (Dru­gi deo iz­ve­šta­ja sa ni­škog Saj­ma lo­va i ri­bo­lo­va 2016)

BIG-BENG ILI KVRC (Ka­ko se i za­što lo­me ri­bo­lo­vač­ki šta­po­vi)


STAL­NE RU­BRI­KE

REČ URED­NI­KA: Ribe i ribolov na društvenoj klackalici.

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 19. ma­ja do 1. ju­na; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PRO­LEĆ­NE RI­BO­LO­VAČ­KA RAZ­GLED­NI­CE: U zna­ku smu­đa

PA­RA­DA ULO­VA: Som 11 kg; Štu­ka 5 kg; Ša­ran 20,9 kg; Štu­ka 3,5 kg

IZ­LOG: For­max Tor­na­do Carp Fe­e­der 360H/390H; Be­hr tor­ba ra­nac; Va­ra­li­ča­rac Hart Bloody Se­ri­es Sho­re Po­wer EVO; Pri­hra­na Gol­den Fish Red Per­fect Mix; Ma­ši­ni­ca Carp Ex­pert Do­u­ble Speed; Be­hr fi­der sto­li­ca sa na­slo­nom; Ša­ran­ski pa­ra­bo­lik Carp Pro Bul­let Dis­tan­ce; Mu­ši­čar­ski pr­sluk Sci­er­ra Fu­sion; Flu­o­ro­kar­bon Fal­con Flu­o­ro­star; Štap For­max Van­ta­ge Cat­fish; AS ku­va­ni ku­ku­ruz za udi­cu; Sal­mo Sparky Shad

RE­VI­RI: Br­bor na To­ploj Mla­vi

IZ SVE­TA: Spro ka­ro­li­na olo­va sa sto­pe­rom; Ple­te­ni­ca Cli­max Pla­ti­num 8-Braid; Ma­ši­ni­ca Fox Ra­ge Ul­tron Pro; So­lar­na lam­pa No­ke­ro So­lar W 100; Da­i­wa Black Wi­dow Te­le Carp

JED­NI OD NAS: Mi­ta Mi­la­no­vić (Pa­vlis) i No­vi­ca Ma­rin­ko­vić (Po­lja­na); Go­ran Opa­čić (Som­bor)

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 403 IZ­LA­ZI U PE­TAK 3. JUNA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Po­če­tak hlad­ni­jeg de­la go­di­ne je­dan je od udar­nih pe­ri­o­da za ri­bo­lov sko­ro svih ci­pri­ni­da. Na mno­gim re­ka­ma, je­ze­ri­ma, šljun­ka­ra­ma i ka­na­li­ma ostva­ru­ju se po­sled­njih sed­mi­ca od­lič­ni re­zul­ta­ti u lo­vu ra­znih vr­sta, od de­ve­ri­ke i ša­ra­na, do sko­ba­lja, no­sa­ra i mre­na. A uz pre­po­ru­ke ver­zi­ra­nog fi­de­ra­ša šan­se za uspeh bi­će još ve­će.

Jed­nom, ne ta­ko dav­no, po­sto­ja­la su če­ti­ri go­di­šnja do­ba ko­ja su se me­đu­sob­no ja­sno raz­li­ko­va­la. Sa po­pri­lič­nom toč­no­šću mo­glose re­ći što će ko­je od njih do­ni­je­ti i ka­kve bi vre­men­ske pri­li­ke u nji­ma tre­ba­lo oče­ki­va­ti. Zna­lo se kad bi mo­gle uče­sta­ti ki­še a ka­da sni­jeg, i kad će sun­ce že­sto­ko za­pe­ći. Zi­ma je bi­la zi­ma, lje­to je bi­lo lje­to, a pro­lje­će i je­sen bi­li su pri­je­la­zni pe­ri­o­di. Ne­ma to­ga vi­še! Svje­do­ci smo go­di­ne u ko­joj je ot­po­čet­ka sve bi­lo po­re­me­će­no i kri­vo. Te­ško je i sje­ti­ti se da­na u ko­jem ki­ša ni­je bar na­krat­ko pa­da­la, če­sto i u vi­še na­vra­ta, ta­ko da su čak i ve­ći dio lje­ta vo­do­sta­ji svih te­ku­ćih, pa i sta­ja­ćih vo­da bi­li po­vi­še­ni. O po­pla­va­ma da i ne go­vo­ri­mo. Sad smo ka­len­dar­ski već du­bo­ko u je­se­ni. Ne­ma vi­še ki­ša, da­ni sun­ča­ni i to­pli, vo­do­sta­ji se na­po­kon u pot­pu­no­sti sta­bi­li­zi­ra­li. Što i gdje sa­da lo­vi­ti? Pa za­pra­vo… svu­da i sve. Otvo­re­ne su do­i­sta baš sve op­ci­je i tre­ba što bo­lje is­ko­ri­sti­ti ova­kve uvje­te, jer je te­ško vje­ro­va­ti da mo­gu du­že po­tra­ja­ti.

Fider u jesen

NA ZA­TVO­RE­NIM VO­DA­MA ŠA­RA­NI su još i te ka­ko ak­tiv­ni, pa je pra­vo vri­je­me da ih se na­lo­vi­te me­tod fi­de­rom, do­bro pri­pre­mlje­nom hra­nom, tan­kim pred­ve­zi­ma i ma­lim udi­ca­ma. Pre­po­ru­čio bih vam ne­ku pri­ma­mu na slat­koj ba­zi, sa la­ga­nom ni­jan­som »smra­da«. Ne­dav­no sam od­lič­no lo­vio na mje­ša­vi­nu Brow­ning Crispy Carp i Big Fish, sa do­dat­kom 0,5 kg mlje­ve­nih ha­li­but pe­le­ta. Od ma­ma­ca je kod se­be do­bro ima­ti ra­znih lov­nih pe­le­ta (tu­ti-fru­ti aro­ma mi je do­ni­je­la naj­vi­še ri­ba), te ma­lih boj­li­ja, ku­ku­ruz še­će­rac, ali sva­ka­ko i cr­ve i ta­nje gli­ste, jer je nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja u ovom pe­ri­o­du če­sto ne­nad­ma­šna. Od osta­lih ri­bljih vr­sta na sta­ja­ći­ca­ma su još od­lič­no ras­po­lo­že­ne i ve­li­ke de­ve­ri­ke, ba­bu­ške, žu­to­o­ke, cr­ven­per­ke, ali na­ža­lost i cver­gli, ko­ji­ma go­di ova to­pli­na. Za ri­bo­lov de­ve­ri­ka sva­ka­ko je bo­lji ne­ki od si­ste­ma sa ka­ve­znom hra­ni­li­com (eng. open end) i du­žim pred­ve­zom, a pa­ter­no­ster (sa udi­com na boč­nom pred­ve­zu, iz­nad hra­ni­li­ce) sma­tram naj­pri­klad­ni­jim. Lo­vi­te li plan­ski ve­li­ke de­ve­ri­ke, sa­vje­tu­jem vam da uspo­ri­te ma­lo ri­tam za­ba­ci­va­nja i bu­de­te str­plji­vi, pri­če­ka­te griz, jer one su uvi­jek ne­gdje ma­lo van hra­ni­li­šta i tre­ba im vre­me­na, ali i mi­ra, da pro­na­đu ma­mac, bu­du­ći da ni­ka­ko ne vo­le pre­tje­ra­no buć­ka­nje iz­nad gla­ve. Od ma­ma­ca je tan­ka cr­ve­na gli­sta na pr­vom mje­stu, ali i ne­ko­li­ko cr­ve­nih cr­va na tan­koj la­ga­noj udi­ci da­je pod­jed­na­ke re­zul­ta­te, po­ne­kad i bo­lje. Opet na­gla­ša­vam – na la­ga­noj udi­ci! U ri­bo­lo­vu ve­li­kih i opre­znih de­ve­ri­ka to je iz­nim­no va­žno... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 361-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice