• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-416

Sadržaj

Sadržaj broja 416

RI­BO­LOV BR. 416 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 2. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA VR­TI GDE BUR­GI­JA NE­ĆE (Mo­že li Sr­bi­ja da znat­no bo­lje za­šti­ti otvo­re­ne vo­de i ri­blji fond od ri­bo­kra­đe, dru­ga­či­jim pro­pi­si­ma o pro­me­tu ri­be?)

MED ZA LO­PA­TA­RU (Na Du­na­vu kod Sme­de­re­va is­ku­sni kra­gu­je­vač­ki ša­ran­dži­ja uhva­tio de­ve­ri­ku od 4,7 kg)

CIM­KA­NJE PO DNU (Lov ban­da­ra na ma­le dži­go­ve u zi­mov­ni­ku kod Sre­br­nog je­ze­ra)

PRO­TIV SI­ĆE I KO­ŠA­VE (Lov gra­blji­vi­ca na Du­na­vu kod Ri­to­pe­ka, mu­va­njem i va­ra­li­ča­re­njem iz čam­ca)

LA­GA­NI­CA UZ OBA­LU (Lov sko­ba­lja i dru­ge be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na re­ci, po po­vi­še­nom vo­do­sta­ju)

MA­LA IZ­ME­NA, VE­LI­KI ULOV (Iz­u­zet­no us­pe­šan je­se­nji ri­bo­lov ša­ra­na na ko­mer­ci­jal­nom re­vi­ru)

NA ŠKOLJ­KU I VO­ĆE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: je­se­nji lov ša­ra­na na Sje­nič­kom je­ze­ru)

HO­DAJ TI­HO I NO­SI KE­DE­RE SA SO­BOM (Lov štu­ke na pri­rod­ne mam­ce, pre­tra­ži­va­njem te­re­na)

CR­NA HRA­NA I ME­SNI KOK­TE­LI (No­vem­bar­sko pe­ca­nje krup­nih de­ve­ri­ka i ban­da­ra na Adi Ci­gan­li­ji)

LEP­TI­RI­ĆI I PE­GA­VU­ŠE (Ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje po­toč­ne pa­strm­ke na Lju­bo­vi­đi)

SIT­NO I SIT­NI­JE (No­vem­bar­ska mi­ni-re­por­ta­ža sa Ko­lu­ba­re kod Laj­kov­ca)

SE­DE­FA­STI DAM­BO I DRU­GE ĐA­KO­NI­JE (Je­snji lov štu­ke na bač­kim sta­ja­ći­ca­ma)

PI­TA­NJE PRI­STU­PA (U če­mu je taj­na do­brih re­zul­ta­ta Ni­ko­le Bun­da­la iz Fu­to­ga na va­ra­li­čar­skim tak­mi­če­nji­ma

VE­ĆI MA­MAC, VE­ĆA RI­BA (No­vem­bar­sko pe­ca­nje na To­ploj Mla­vi)

KAD NE­MA KI­ŠE... (Us­put­no pe­ca­nje ba­bu­ške na »štuč­joj« ba­ri)

SA­VI­TLJI­VI SNA­GA­TO­RI (Ka­ko oda­bra­ti od­go­va­ra­ju­ći štap za štu­ku)

DO­BRI ULO­VI (Dru­ga štu­ki­ja­da na re­vi­ru Le­kin sa­laš)

SVE­MO­GU­ĆI SPI­NER­BEJT (No­vi po­gled na jed­nu od naj­e­fi­ka­sni­jih va­ra­li­ca za štu­ku i ba­sa)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 1. do 14. de­cem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

IZ­LOG: Meč štap For­max Ele­gan­ce Te­le; Cli­max ple­te­ni­ce kod Al Car­po­nea; Uni­ver­zal­ni te­le­skop Li­ne­a­ef­fe Ro­un­der Car­bon; Mo­no­fil For­max Xe­non; Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Ca­zna 2.500, Cat­ge­ar Spin­ning tor­ba; D.A.M. ma­ši­ni­ce u šta­po­vi u Me­re­do­vu; Tak­mi­ča­rac Shi­ma­no Spe­ed­ma­ster BX TE 2 600; Naj­lon Ka­tran Synap­se Neon; Me­re­dov KC 11; Ma­ši­ni­ca For­max Le­gacy; Fi­der štap Shi­ma­no Be­ast­ma­ster

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 5,65 kg; Som 25 kg; Štu­ka 5 kg; Bu­cov 2,1 kg

DO­BAR SA­VET: Ki­ne­ska ki­ćan­ka za va­ra­li­ce

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE:

NE­MA PRO­BLE­MA: Ma­ši­ni­ca Van Staal VR

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 417 IZ­LA­ZI U PE­TAK 16. DECEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Po­če­tak hlad­ni­jeg de­la go­di­ne je­dan je od udar­nih pe­ri­o­da za ri­bo­lov sko­ro svih ci­pri­ni­da. Na mno­gim re­ka­ma, je­ze­ri­ma, šljun­ka­ra­ma i ka­na­li­ma ostva­ru­ju se po­sled­njih sed­mi­ca od­lič­ni re­zul­ta­ti u lo­vu ra­znih vr­sta, od de­ve­ri­ke i ša­ra­na, do sko­ba­lja, no­sa­ra i mre­na. A uz pre­po­ru­ke ver­zi­ra­nog fi­de­ra­ša šan­se za uspeh bi­će još ve­će.

Jed­nom, ne ta­ko dav­no, po­sto­ja­la su če­ti­ri go­di­šnja do­ba ko­ja su se me­đu­sob­no ja­sno raz­li­ko­va­la. Sa po­pri­lič­nom toč­no­šću mo­glose re­ći što će ko­je od njih do­ni­je­ti i ka­kve bi vre­men­ske pri­li­ke u nji­ma tre­ba­lo oče­ki­va­ti. Zna­lo se kad bi mo­gle uče­sta­ti ki­še a ka­da sni­jeg, i kad će sun­ce že­sto­ko za­pe­ći. Zi­ma je bi­la zi­ma, lje­to je bi­lo lje­to, a pro­lje­će i je­sen bi­li su pri­je­la­zni pe­ri­o­di. Ne­ma to­ga vi­še! Svje­do­ci smo go­di­ne u ko­joj je ot­po­čet­ka sve bi­lo po­re­me­će­no i kri­vo. Te­ško je i sje­ti­ti se da­na u ko­jem ki­ša ni­je bar na­krat­ko pa­da­la, če­sto i u vi­še na­vra­ta, ta­ko da su čak i ve­ći dio lje­ta vo­do­sta­ji svih te­ku­ćih, pa i sta­ja­ćih vo­da bi­li po­vi­še­ni. O po­pla­va­ma da i ne go­vo­ri­mo. Sad smo ka­len­dar­ski već du­bo­ko u je­se­ni. Ne­ma vi­še ki­ša, da­ni sun­ča­ni i to­pli, vo­do­sta­ji se na­po­kon u pot­pu­no­sti sta­bi­li­zi­ra­li. Što i gdje sa­da lo­vi­ti? Pa za­pra­vo… svu­da i sve. Otvo­re­ne su do­i­sta baš sve op­ci­je i tre­ba što bo­lje is­ko­ri­sti­ti ova­kve uvje­te, jer je te­ško vje­ro­va­ti da mo­gu du­že po­tra­ja­ti.

Fider u jesen

NA ZA­TVO­RE­NIM VO­DA­MA ŠA­RA­NI su još i te ka­ko ak­tiv­ni, pa je pra­vo vri­je­me da ih se na­lo­vi­te me­tod fi­de­rom, do­bro pri­pre­mlje­nom hra­nom, tan­kim pred­ve­zi­ma i ma­lim udi­ca­ma. Pre­po­ru­čio bih vam ne­ku pri­ma­mu na slat­koj ba­zi, sa la­ga­nom ni­jan­som »smra­da«. Ne­dav­no sam od­lič­no lo­vio na mje­ša­vi­nu Brow­ning Crispy Carp i Big Fish, sa do­dat­kom 0,5 kg mlje­ve­nih ha­li­but pe­le­ta. Od ma­ma­ca je kod se­be do­bro ima­ti ra­znih lov­nih pe­le­ta (tu­ti-fru­ti aro­ma mi je do­ni­je­la naj­vi­še ri­ba), te ma­lih boj­li­ja, ku­ku­ruz še­će­rac, ali sva­ka­ko i cr­ve i ta­nje gli­ste, jer je nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja u ovom pe­ri­o­du če­sto ne­nad­ma­šna. Od osta­lih ri­bljih vr­sta na sta­ja­ći­ca­ma su još od­lič­no ras­po­lo­že­ne i ve­li­ke de­ve­ri­ke, ba­bu­ške, žu­to­o­ke, cr­ven­per­ke, ali na­ža­lost i cver­gli, ko­ji­ma go­di ova to­pli­na. Za ri­bo­lov de­ve­ri­ka sva­ka­ko je bo­lji ne­ki od si­ste­ma sa ka­ve­znom hra­ni­li­com (eng. open end) i du­žim pred­ve­zom, a pa­ter­no­ster (sa udi­com na boč­nom pred­ve­zu, iz­nad hra­ni­li­ce) sma­tram naj­pri­klad­ni­jim. Lo­vi­te li plan­ski ve­li­ke de­ve­ri­ke, sa­vje­tu­jem vam da uspo­ri­te ma­lo ri­tam za­ba­ci­va­nja i bu­de­te str­plji­vi, pri­če­ka­te griz, jer one su uvi­jek ne­gdje ma­lo van hra­ni­li­šta i tre­ba im vre­me­na, ali i mi­ra, da pro­na­đu ma­mac, bu­du­ći da ni­ka­ko ne vo­le pre­tje­ra­no buć­ka­nje iz­nad gla­ve. Od ma­ma­ca je tan­ka cr­ve­na gli­sta na pr­vom mje­stu, ali i ne­ko­li­ko cr­ve­nih cr­va na tan­koj la­ga­noj udi­ci da­je pod­jed­na­ke re­zul­ta­te, po­ne­kad i bo­lje. Opet na­gla­ša­vam – na la­ga­noj udi­ci! U ri­bo­lo­vu ve­li­kih i opre­znih de­ve­ri­ka to je iz­nim­no va­žno... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 361-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice