• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov novine broj 406

Sadržaj

Sadržaj broja 406

RI­BO­LOV BR. 406 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 15. JULA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NE­KO­REKT­NE AL­GE (Re­ak­ci­ja na is­prav­ku tek­sta o no­vom re­ži­mu ri­bo­lo­va na Đe­ti­nji)

KE­DER ZA ORI­JA­ŠA (Ka­ko je na Ve­li­koj Mo­ra­vi kod se­la Br­zan uhva­ćen tro­fej­ni som)

GLA­VO­NJE IZ DO­BROG VI­RA (let­nji lov krup­nog kle­na na plo­vak i vi­šnju, me­to­dom če­ka­nja)

LEP MI­RIS I KRUP­NI DO­DA­CI (Pet sa­ve­ta za us­pe­šan fi­der ri­bo­lov na ve­li­kim re­ka­ma)

TEK­SAS NA SA­VI (Se­ri­ja le­pih ulo­va vr­snog va­ra­li­ča­ra Mi­la­na Ar­si­ća, usred Be­o­gra­da)

DOR­ĆOL NA VO­DI (Let­nji lov be­le ri­be na Du­na­vu)

ŠA­RE­NO I BO­GA­TO (Mi­ni re­por­ta­ža sa je­ze­ra Karp Drim u Ma­đar­skoj)

MA­GLA U DA­LJI­NI (Pet sa­ve­ta za let­nje fi­der pe­ca­nje na Gru­žan­skom je­ze­ru i slič­nim aku­mu­la­ci­ja­ma)

VI­ŠE OD DŽI­GO­VA­NJA (Va­ra­li­ča­re­nje smu­đa gla­vi­nja­ra­ma)

GRČ­KI RI­BO­LO­VAČ­KI EL­DO­RA­DO (Let­nje pe­ca­nje kod Edi­spo­sas, na grč­kom ostr­vu Evia)

OSE UZ OBA­LU (Tri pre­po­ru­ke za mu­ši­ča­re­nje kle­na po vi­so­koj i mut­noj vo­di)

NEO­DO­LJI­VA KA­RA­ME­LA (Ma­le taj­ne uspe­šnih: Su­per do­da­tak za ve­ći­nu mir­nih vr­sta

700 SU­VIH RE­KA?! (Pred­sto­ji li nam si­ste­mat­sko uni­šta­va­nje pla­nin­skih te­ku­ći­ca ra­di grad­nje mi­ni-elek­tra­na)

OD BA­RI­CE DO MO­RA (Tri glav­ne vr­ste šta­po­va za re­kre­a­tiv­no plov­ka­re­nje: di­rek­ta­ši, bo­lo­nje­zi i te­le­me­če­vi)

UZ SA­MU OBA­LU (Let­nji lov kle­na va­ra­li­ča­re­njem na je­ze­ri­ma Za­o­vi­ne i Pe­ru­ćac)

DE­BLJI­NA, DU­ŽI­NA, DU­BI­NA... (Ma­ne i pred­no­sti upre­de­nih stru­na i ma­le taj­ne va­ra­li­ča­re­nja sa nji­ma)

UBO­JI­TI EK­SER (Ve­o­ma efi­ka­sna mon­ta­ža za lov gra­blji­vi­ca u kr­šu)

TRI ČVO­RA ZA PRA­VLJE­NJE PRED­VE­ZA

DA­RA I ME­RA (Lič­ni stav: Da li se vi­še is­pla­ti ku­po­va­ti sku­plje ili jef­ti­ni­je)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 14. do 27. ju­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

USPO­ME­NE SA PE­CA­NJA: Na pr­vi za­ba­čaj

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Re­vros, AS fi­der cev­či­ce, Carp Zo­om tor­bi­ca za po­jas, Da­i­wa J-Braid ple­te­ni­ca; Vo­bler Hart Ele­ment Jerk; Ša­ran­sko olov za spu­šta­nje naj­lo­na na dno (Back Lead), Carp Pro Skin­braid pred­ve­zi; Gol­den fish Fe­e­der Ex­tre­me pri­ma­ma; Do­da­ci za hra­ne za tol­sto­lo­bi­ka; Pre­ston udi­ce i Shi­ma­no pri­bor na ak­ci­ji; Flu­o­ro­kar­bon No­mu­ra In­vi­si­ble; Carp Ex­pert Met­hod gu­ma za fi­der si­ste­me.

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 5 kg, Ša­ran 9,8 kg, Štu­ka 4,6 kg, Ba­so­vi 48 i 50 cm

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Gla­vi­nja­ra za ka­pi­tal­nog smu­đa iz Po­reč­kog za­li­va

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 407 IZ­LA­ZI U PE­TAK 29. JULA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Po­če­tak hlad­ni­jeg de­la go­di­ne je­dan je od udar­nih pe­ri­o­da za ri­bo­lov sko­ro svih ci­pri­ni­da. Na mno­gim re­ka­ma, je­ze­ri­ma, šljun­ka­ra­ma i ka­na­li­ma ostva­ru­ju se po­sled­njih sed­mi­ca od­lič­ni re­zul­ta­ti u lo­vu ra­znih vr­sta, od de­ve­ri­ke i ša­ra­na, do sko­ba­lja, no­sa­ra i mre­na. A uz pre­po­ru­ke ver­zi­ra­nog fi­de­ra­ša šan­se za uspeh bi­će još ve­će.

Jed­nom, ne ta­ko dav­no, po­sto­ja­la su če­ti­ri go­di­šnja do­ba ko­ja su se me­đu­sob­no ja­sno raz­li­ko­va­la. Sa po­pri­lič­nom toč­no­šću mo­glose re­ći što će ko­je od njih do­ni­je­ti i ka­kve bi vre­men­ske pri­li­ke u nji­ma tre­ba­lo oče­ki­va­ti. Zna­lo se kad bi mo­gle uče­sta­ti ki­še a ka­da sni­jeg, i kad će sun­ce že­sto­ko za­pe­ći. Zi­ma je bi­la zi­ma, lje­to je bi­lo lje­to, a pro­lje­će i je­sen bi­li su pri­je­la­zni pe­ri­o­di. Ne­ma to­ga vi­še! Svje­do­ci smo go­di­ne u ko­joj je ot­po­čet­ka sve bi­lo po­re­me­će­no i kri­vo. Te­ško je i sje­ti­ti se da­na u ko­jem ki­ša ni­je bar na­krat­ko pa­da­la, če­sto i u vi­še na­vra­ta, ta­ko da su čak i ve­ći dio lje­ta vo­do­sta­ji svih te­ku­ćih, pa i sta­ja­ćih vo­da bi­li po­vi­še­ni. O po­pla­va­ma da i ne go­vo­ri­mo. Sad smo ka­len­dar­ski već du­bo­ko u je­se­ni. Ne­ma vi­še ki­ša, da­ni sun­ča­ni i to­pli, vo­do­sta­ji se na­po­kon u pot­pu­no­sti sta­bi­li­zi­ra­li. Što i gdje sa­da lo­vi­ti? Pa za­pra­vo… svu­da i sve. Otvo­re­ne su do­i­sta baš sve op­ci­je i tre­ba što bo­lje is­ko­ri­sti­ti ova­kve uvje­te, jer je te­ško vje­ro­va­ti da mo­gu du­že po­tra­ja­ti.

Fider u jesen

NA ZA­TVO­RE­NIM VO­DA­MA ŠA­RA­NI su još i te ka­ko ak­tiv­ni, pa je pra­vo vri­je­me da ih se na­lo­vi­te me­tod fi­de­rom, do­bro pri­pre­mlje­nom hra­nom, tan­kim pred­ve­zi­ma i ma­lim udi­ca­ma. Pre­po­ru­čio bih vam ne­ku pri­ma­mu na slat­koj ba­zi, sa la­ga­nom ni­jan­som »smra­da«. Ne­dav­no sam od­lič­no lo­vio na mje­ša­vi­nu Brow­ning Crispy Carp i Big Fish, sa do­dat­kom 0,5 kg mlje­ve­nih ha­li­but pe­le­ta. Od ma­ma­ca je kod se­be do­bro ima­ti ra­znih lov­nih pe­le­ta (tu­ti-fru­ti aro­ma mi je do­ni­je­la naj­vi­še ri­ba), te ma­lih boj­li­ja, ku­ku­ruz še­će­rac, ali sva­ka­ko i cr­ve i ta­nje gli­ste, jer je nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja u ovom pe­ri­o­du če­sto ne­nad­ma­šna. Od osta­lih ri­bljih vr­sta na sta­ja­ći­ca­ma su još od­lič­no ras­po­lo­že­ne i ve­li­ke de­ve­ri­ke, ba­bu­ške, žu­to­o­ke, cr­ven­per­ke, ali na­ža­lost i cver­gli, ko­ji­ma go­di ova to­pli­na. Za ri­bo­lov de­ve­ri­ka sva­ka­ko je bo­lji ne­ki od si­ste­ma sa ka­ve­znom hra­ni­li­com (eng. open end) i du­žim pred­ve­zom, a pa­ter­no­ster (sa udi­com na boč­nom pred­ve­zu, iz­nad hra­ni­li­ce) sma­tram naj­pri­klad­ni­jim. Lo­vi­te li plan­ski ve­li­ke de­ve­ri­ke, sa­vje­tu­jem vam da uspo­ri­te ma­lo ri­tam za­ba­ci­va­nja i bu­de­te str­plji­vi, pri­če­ka­te griz, jer one su uvi­jek ne­gdje ma­lo van hra­ni­li­šta i tre­ba im vre­me­na, ali i mi­ra, da pro­na­đu ma­mac, bu­du­ći da ni­ka­ko ne vo­le pre­tje­ra­no buć­ka­nje iz­nad gla­ve. Od ma­ma­ca je tan­ka cr­ve­na gli­sta na pr­vom mje­stu, ali i ne­ko­li­ko cr­ve­nih cr­va na tan­koj la­ga­noj udi­ci da­je pod­jed­na­ke re­zul­ta­te, po­ne­kad i bo­lje. Opet na­gla­ša­vam – na la­ga­noj udi­ci! U ri­bo­lo­vu ve­li­kih i opre­znih de­ve­ri­ka to je iz­nim­no va­žno... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 361-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice