• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 389

Sadržaj

Sadržaj broja 389

RI­BO­LOV BR. 389 U PRO­DA­JI JE OD ČE­TVRT­KA 19. NO­VEM­BRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

DE­VE­RI­KE IZ DU­BI­NE (Je­se­nji lov be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na Ti­si kod Kni­ća­ni­na)

HRA­NA I LE­PLJE­NI CR­VI (Lov mre­ne i plo­ti­ce bo­lo­nje­ze teh­ni­kom na Dri­ni kod Ma­log Zvor­ni­ka)

MNO­GO MA­LIH I PO­NE­KA VE­ĆA (Va­ra­li­ča­re­nje štu­ke na sta­ja­ći­ca­ma uz Dri­nu, sa bo­san­ske stra­ne)

VE­LI­KE RI­BE IZ DU­BO­KIH RU­PA (Je­se­nji lov gra­blji­vi­ca ver­ti­kal­nim dži­go­va­njem na pri­rod­ne i ve­štač­ke mam­ce na Ti­si)

SKO­KO­VI IZ ME­STA (Lov smu­đa na va­ra­li­ce i pri­rod­ne mam­ce iz usi­dre­nog čam­ca)

NEO­ČE­KI­VA­NA SI­LA... (Je­se­nji ri­bo­lov u ru­mun­skom de­lu del­te Du­na­va)

BE­LI MAM­CI I ZE­LE­NA TRA­VA (Vo­dič za je­se­nje-zim­ski lov sko­ba­lja na plo­vak na na­šim re­ka­ma)

IN­DI­JAN­SKO PE­CA­NJE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Je­se­nji ul­tra­lajt ri­bo­lov na re­či­ci Be­lja­ni­ci)

EK­STA­ZA PRED RA­STA­NAK (Uspe­šna za­vr­šni­ca se­zo­ne lo­va bu­i­co­va na Du­na­vu, Ta­mi­šu i Sa­vi)

THRILL I ZA­RE (Lov bu­co­va na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

UZ ŠU­MU I ŠI­BLJE (Je­se­nje va­ra­li­ča­re­nje štu­ke na Sa­vi i ušću Dri­ne

PE­ŠKA­FON­DI I SKO­SA­VI­CE (Je­se­nji lov lig­nji na Ja­dra­nu)

JE­SE­NJI CUG (Na­tor­po­seč­no to­pao no­vem­bar do­neo od­li­čan rad smu­đa na ne­kim de­lo­vi­ma Du­na­va)

STAL­NE RU­BRI­KE

6 sa­ve­ta za 14 da­na

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 19. no­vem­bra do 2. de­cem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Bu­cov 4 kg; Smuđ 7,6 kg; Štu­ka 4,5 kg; Som 30,5 kg

NE­MA PRO­BLE­MA: Šta je vorm-šaft; Ka­ko odr­ža­va­ti to­nu­će naj­lo­ne

DO­BAR SA­VET: Pa­ko­va­nje šta­pa; Pe­ca­nje po ma­gli

IZ­LOG: Ša­tor Fox Cum 171, C Li­ne saj­li­ce; Naj­lon Ow­ner Broad Blue Eye; Neo­pren­ske ru­ka­vi­ce Ron Thomp­son; No­vi Xzo­ga va­ra­li­čar­ci; Ma­ši­ni­ca Fox War­ri­or 2500; Kop­če Ow­ner Hyper Cros­slock, Tor­ba Carp Zo­om Cad­das, Pre­ston In­no­va­ti­ons dr­ška za me­re­dov; Udi­ce Ow­ner 51642 S-75M

STA­RI PRI­BOR: Če­krk Abu Car­di­nal C4 Spe­cial

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Istog da­na na ve­li­kom je­ze­ru uhva­tio ša­ra­ne od 25,5 i 25 kg

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 390 IZ­LA­ZI U PE­TAK 4. DECEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Po­če­tak hlad­ni­jeg de­la go­di­ne je­dan je od udar­nih pe­ri­o­da za ri­bo­lov sko­ro svih ci­pri­ni­da. Na mno­gim re­ka­ma, je­ze­ri­ma, šljun­ka­ra­ma i ka­na­li­ma ostva­ru­ju se po­sled­njih sed­mi­ca od­lič­ni re­zul­ta­ti u lo­vu ra­znih vr­sta, od de­ve­ri­ke i ša­ra­na, do sko­ba­lja, no­sa­ra i mre­na. A uz pre­po­ru­ke ver­zi­ra­nog fi­de­ra­ša šan­se za uspeh bi­će još ve­će.

Jed­nom, ne ta­ko dav­no, po­sto­ja­la su če­ti­ri go­di­šnja do­ba ko­ja su se me­đu­sob­no ja­sno raz­li­ko­va­la. Sa po­pri­lič­nom toč­no­šću mo­glose re­ći što će ko­je od njih do­ni­je­ti i ka­kve bi vre­men­ske pri­li­ke u nji­ma tre­ba­lo oče­ki­va­ti. Zna­lo se kad bi mo­gle uče­sta­ti ki­še a ka­da sni­jeg, i kad će sun­ce že­sto­ko za­pe­ći. Zi­ma je bi­la zi­ma, lje­to je bi­lo lje­to, a pro­lje­će i je­sen bi­li su pri­je­la­zni pe­ri­o­di. Ne­ma to­ga vi­še! Svje­do­ci smo go­di­ne u ko­joj je ot­po­čet­ka sve bi­lo po­re­me­će­no i kri­vo. Te­ško je i sje­ti­ti se da­na u ko­jem ki­ša ni­je bar na­krat­ko pa­da­la, če­sto i u vi­še na­vra­ta, ta­ko da su čak i ve­ći dio lje­ta vo­do­sta­ji svih te­ku­ćih, pa i sta­ja­ćih vo­da bi­li po­vi­še­ni. O po­pla­va­ma da i ne go­vo­ri­mo. Sad smo ka­len­dar­ski već du­bo­ko u je­se­ni. Ne­ma vi­še ki­ša, da­ni sun­ča­ni i to­pli, vo­do­sta­ji se na­po­kon u pot­pu­no­sti sta­bi­li­zi­ra­li. Što i gdje sa­da lo­vi­ti? Pa za­pra­vo… svu­da i sve. Otvo­re­ne su do­i­sta baš sve op­ci­je i tre­ba što bo­lje is­ko­ri­sti­ti ova­kve uvje­te, jer je te­ško vje­ro­va­ti da mo­gu du­že po­tra­ja­ti.

Fider u jesen

NA ZA­TVO­RE­NIM VO­DA­MA ŠA­RA­NI su još i te ka­ko ak­tiv­ni, pa je pra­vo vri­je­me da ih se na­lo­vi­te me­tod fi­de­rom, do­bro pri­pre­mlje­nom hra­nom, tan­kim pred­ve­zi­ma i ma­lim udi­ca­ma. Pre­po­ru­čio bih vam ne­ku pri­ma­mu na slat­koj ba­zi, sa la­ga­nom ni­jan­som »smra­da«. Ne­dav­no sam od­lič­no lo­vio na mje­ša­vi­nu Brow­ning Crispy Carp i Big Fish, sa do­dat­kom 0,5 kg mlje­ve­nih ha­li­but pe­le­ta. Od ma­ma­ca je kod se­be do­bro ima­ti ra­znih lov­nih pe­le­ta (tu­ti-fru­ti aro­ma mi je do­ni­je­la naj­vi­še ri­ba), te ma­lih boj­li­ja, ku­ku­ruz še­će­rac, ali sva­ka­ko i cr­ve i ta­nje gli­ste, jer je nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja u ovom pe­ri­o­du če­sto ne­nad­ma­šna. Od osta­lih ri­bljih vr­sta na sta­ja­ći­ca­ma su još od­lič­no ras­po­lo­že­ne i ve­li­ke de­ve­ri­ke, ba­bu­ške, žu­to­o­ke, cr­ven­per­ke, ali na­ža­lost i cver­gli, ko­ji­ma go­di ova to­pli­na. Za ri­bo­lov de­ve­ri­ka sva­ka­ko je bo­lji ne­ki od si­ste­ma sa ka­ve­znom hra­ni­li­com (eng. open end) i du­žim pred­ve­zom, a pa­ter­no­ster (sa udi­com na boč­nom pred­ve­zu, iz­nad hra­ni­li­ce) sma­tram naj­pri­klad­ni­jim. Lo­vi­te li plan­ski ve­li­ke de­ve­ri­ke, sa­vje­tu­jem vam da uspo­ri­te ma­lo ri­tam za­ba­ci­va­nja i bu­de­te str­plji­vi, pri­če­ka­te griz, jer one su uvi­jek ne­gdje ma­lo van hra­ni­li­šta i tre­ba im vre­me­na, ali i mi­ra, da pro­na­đu ma­mac, bu­du­ći da ni­ka­ko ne vo­le pre­tje­ra­no buć­ka­nje iz­nad gla­ve. Od ma­ma­ca je tan­ka cr­ve­na gli­sta na pr­vom mje­stu, ali i ne­ko­li­ko cr­ve­nih cr­va na tan­koj la­ga­noj udi­ci da­je pod­jed­na­ke re­zul­ta­te, po­ne­kad i bo­lje. Opet na­gla­ša­vam – na la­ga­noj udi­ci! U ri­bo­lo­vu ve­li­kih i opre­znih de­ve­ri­ka to je iz­nim­no va­žno... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 361-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

SP_WEATHER_LIGHT_RAIN_FREEZING_RAIN

0°C

Beograd

Vlažnost: 100%
Vetar: Z = 11.27 km/h
NED.
AM Oblačno/PM Sunce
1°C / 6°C
PON.
Mestimično oblačno
3°C / 10°C
UTO.
Mestimično oblačno
4°C / 11°C
SRE.
Mestimično oblačno
2°C / 12°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice