• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

ribolov-novine-broj-444/445

Sadržaj broja 444/445

RI­BO­LOV BR. 444/445 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 29. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA­RA STA­ROG ŠA­MAR (Po­sto­je li me­re ko­ji­ma bi se mo­gao br­zo za­ve­sti red na vo­da­ma i ko bi tre­ba­lo da ih pre­du­zme)

KAD CVER­GLAN PRE­O­KRE­NE (Za­tva­ra­nje se­zo­ne fi­der ri­bo­lo­va na Adi Ci­gan­li­ji)

BAŠ NI­ŠTA BEZ CR­VA (De­cem­bar­sko pe­ca­nje be­le ri­be na fi­der na Sa­vi)

OD HLE­BA DO KO­FLI­NA (No­vi i sta­ri, pri­rod­ni i ve­štač­ki mam­ci za lov sko­ba­lja)

SKO­KO­VI­TO IZA­ZI­VA­NJE PRU­GA­STIH BAN­DI­TA (Zim­ski lov je­zer­skih ban­da­ra na ma­le dži­go­ve)

TE­ŽI PLO­VAK, MA­NJA OPA­SNOST (Šta tre­ba da zna­mo ka­da bi­ra­mo bo­lo­nje­ze štap i ka­ko da ga ne slo­mi­mo)

40% KEKS (O jed­nom od oba­ve­znih sa­sto­ja­ka bra­šna­stih pri­ma­ma)

PRO­MA­ŠA­JI U LE­RO­VA­NJU I PRO­PA­DA­NJU! (De­cem­bar­ska se­ri­ja ulo­va smu­đa na Sa­vi kdo obre­nov­ca i ne­ve­ro­va­tan dan za kraj

SE­ZO­NA BEZ KRA­JA?! (Ne­za­pam­će­no do­bar rad bu­co­va na Sa­vi u Be­o­gra­du to­kom de­cem­bra)

VRE­ME IS­TRAJ­NO­STI I STR­PLJE­NJA (Ka­ko da zna­mo da mo­že­mo oče­ki­va­ti iz­u­zet­nu ak­tiv­nost smu­đa)

UVEK SPREM­NI ZA KA­PI­TAL­KE (Pro­ve­re­no na vo­di: Skan­di­nav­ski pri­stup lo­vu štu­ka)

DRA­MLI­JA MON­TA­ŽA (Iz­u­zet­no jed­no­sta­van a ši­ro­ko pri­men­ljiv si­stem za lov gra­blji­vi­ca: Split-šot rig)

LA­GA­NO I RO­BU­SNO (No­vi Da­i­wa LT kon­cept ma­ši­ni­ca za 2018. go­di­nu)

KRAJ PRI­ČE O NE­PO­BE­DI­VOM (Ri­bo­lov traj­no za­bra­njen na jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih re­vi­ra na re­ci Po)

TOP LI­STA PU­ČIN­SKIH VA­RA­LI­CA (Pro­ve­re­no u prak­si: Naj­lov­ni­ji ve­štač­ki mam­ci za otvo­re­no mo­re)


STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 28. DE­CEM­BRA DO 24. JA­NU­A­RA

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Pro­rex LT, Pod­o­de­lo ener­go­te­am Out­do­or, El­Pi va­ra­li­ce, Zim­ske či­zme Spro, Tro­kra­ke Ga­ma­kat­su, Brow­ning Mic­ro Lead As­sort­ment, Naj­lon L&K Zan­der Spin Fluo Yel­low, Si­to Brow­ning Ro­und Rid­dle, Fox pri­bor na ak­ci­ji, Ple­te­ni­ca Cli­max MiG8, Tak­mi­čar­ci Ma­ver Frec­cia

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 7,75 kg, Štu­ka 9,3 kg, Ša­ran 14,3 kg

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Dva smu­đa iz Ga­jač­kog du­nav­ca; Ibar­ski vre­te­nar; Ka­pi­ta­lac iz ka­na­la Bjan­ko; Bli­zna­ki­nje po­red kro­šnje; maj­sto­ri­je pi­rot­skih plov­ka­ro­ša; Som na si­li­kon­sku sar­di­nu

IZ SVE­TA: Da­i­wa In­fi­nity Bo­i­lie Dry Bag; Fox Ra­ge Cork Screw Jig Head; Še­do­vi Wa­ke Bo­tom Ge­ar; Va­ra­li­ča­rac Spro Fre­estyle So­lidz, Mi­kro-ka­ši­ke Qu­an­tum Sbi­ro Bla­des, »Pre­svla­ke« za ruč­ku ma­ši­ni­ce


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 446 IZ­LA­ZI U PE­TAK 26. JANUARA

Re­no­mi­ra­na en­gle­ska ku­ća Hardy, či­je je ime si­no­nim za vr­huns­ki kva­li­tet, ima­la je u svom asor­ti­ma­nu vi­še fan­ta­stič­nih va­ra­li­čar­skih šta­po­va. Mo­del ko­jim se ovog pu­ta ba­vi­mo je­dan je od baš ta­kvih. Na­me­njen lo­vu ka­pi­tal­nih gra­blji­vi­ca i raz­vi­jen u sa­rad­nji sa jed­nim od naj­u­spe­šni­jih štu­ka­ro­ša sve­ta, odav­no je ušao u le­gen­du.

Hardy

U ovoj ru­bri­ci smo već pred­sta­vi­li ne­ke pro­iz­vo­de le­gen­dar­ne en­gle­ske ku­će Hardy, a sa­da je na red do­šao je­dan od naj­ču­ve­ni­jih i naj­ce­nje­ni­jih šta­po­va – dvo­del­ni va­ra­li­ča­rac Fred Bul­ler Pi­ke.

Fred Bu­ler (Fred Bul­ler), pa­si­o­ni­ra­ni ri­bo­lo­vac, isto­ri­čar ri­bo­lo­va i autor mno­gih knji­ga po­sve­će­nih lo­vu štu­ke, me­đu ko­ji­ma je sva­ka­ko naj­po­zna­ti­ja The Do­mes­day Bo­ok of Mam­moth Pi­ke, još za ži­vo­ta je po­stao le­gen­da lo­va štu­ke i lo­so­sa. Ceo svoj ri­bo­lo­vač­ki vek po­sve­tio je nad­mu­dri­va­nju sa tim ri­ba­ma, ko­je je sma­trao za pra­ve kra­lji­ce vo­da u ko­ji­ma ži­ve. Uz to, ne­ke od naj­krup­ni­jih štu­ka ko­je su ika­da ulo­vlje­ne na evrop­skom kon­ti­nen­tu upra­vo je on uhva­tio.

Pre­mi­nuo je ne­dav­no, u fe­bru­a­ru 2016, u 89. go­di­ni ži­vo­ta. Bio je uči­telj i uzor ge­ne­ra­ci­ja­ma po­sve­će­nih štu­ka­ro­ša ši­rom sve­ta. Kod nas je, na­ža­lost, ne­do­volj­no po­znat, jer se o nje­mu u na­šoj ri­bo­lo­vač­koj li­te­ra­tu­ri ma­lo pi­sa­lo. Me­đu­tim, lju­bi­te­lji Hardy pri­bo­ra zna­ju da je ova ku­ća na­pra­vi­la je­dan od svo­jih le­gen­dar­nih mo­de­la upra­vo po že­lji i na­cr­ti­ma Fre­da Bu­le­ra. Taj štap na­zvan je jed­no­stav­no Fred Bul­ler Pi­ke.

Ovaj mo­del bio je u pro­iz­vod­nji od 1978. do 1981. go­di­ne. Pr­ve se­ri­je su bi­le braon bo­je, a ka­sni­je se pre­šlo na cr­nu. Blank je iz­ra­đen od šu­pljeg fi­ber­gla­sa, na­pra­vlje­nog u po­go­ni­ma Hardyja u Aln­vi­ku (Aln­wick), a u is­toj fa­bri­ci je štap i do­vr­ša­van, tj. sta­vlja­na mu je opre­ma.

OVAJ DVO­DE­LAC JE ZA DA­NA­ŠNJE poj­mo­ve iz­u­zet­no te­žak i du­ga­čak. Ima 11 sto­pa (335 cm) i ce­lih 450 g. Iako ovo, sa da­na­šnje tač­ke gle­di­šta, de­lu­je pre­vi­še, u vre­me ka­da je štap kon­stru­i­san bio je to vi­še ne­go pri­hva­tljiv od­nos du­ži­ne i te­ži­ne za mo­del te sna­ge. Ne za­bo­ra­vi­mo da bi ne­ki hi­po­te­tič­ki štap iz­ra­đen od bam­bu­sa bio znat­no te­ži i spo­ri­ji. Fi­ber­glas je uneo pra­vu re­vo­lu­ci­ju u pro­iz­vod­nju i kon­stru­i­sa­nje šta­po­va za ri­bo­lov, pa je sa te tač­ke po­sma­tra­no Fred Bul­ler Pi­ke bio ap­so­lut­ni vr­hu­nac u svo­je vre­me. Da bi ova­ko du­ga­čak i te­žak štap do­bio na br­zi­ni, ko­nus blan­ka je bio ve­o­ma ši­rok. Na de­lu kod ru­ko­hva­ta, preč­nik blan­ka je ne­ve­ro­vat­na 2,3 cm! Ko je imao Fred Bul­ler Pi­ke u ru­ka­ma i pe­cao nji­me bio je iz­ne­na­đen ko­li­ko je brz, na­rav­no u od­no­su na dru­ge šta­po­ve iz­ra­đe­ne od fi­ber­gla­sa. Štap ni­je »glin­džav«, već ima iz­ne­na­đu­ju­ću oštri­nu, mal­te­ne kao ne­ki mo­der­ni gra­fit­ni štap po­lu­pa­ra­bo­lič­ne ak­ci­je.... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 411-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

 

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

 

ribolovacke majice