• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-437

Sadržaj

Sadržaj broja 437

RI­BO­LOV BR. 437 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 22. SEPTEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

NO­VA OGRA­NI­ČE­NJA ILI EFI­KA­SNI­JA PRI­ME­NA STA­RIH (Da li bi ima­lo smi­sla uvo­đe­nje gor­nje me­re, ko­jom bi se pro­pi­sa­la oba­ve­za vra­ća­nja ka­pi­tal­nih ri­ba u vo­du)

JU­TRO JE PRO­ME­NI­LO SVE (Sep­tem­bar­ski fi­der ri­bo­lov na Bo­van­skom je­ze­ru)

NI­ŠLI­JA SE NE PRE­DA­JE (Pro­ra­dio ša­ran na Ta­mi­šu)

STAO CVER­GLAN, KRE­NU­LA BA­BA (Po­sle du­žeg let­njeg za­tiš­ja ko­nač­no krup­na ba­bu­ška na Ta­mi­šu)

VO­ŽNJA KROZ GU­STU MA­GLU (Ka­ko lo­ve uspe­šni: Bo­lo­nje­zom na tol­sto­lo­bi­ka)

SIT­NI ALI DI­NA­MIT­NI (Tol­sto­lo­bik ko­nač­no ma­lo bo­lje pro­ra­dio na Ti­si kod Kni­ća­ni­na)

ZE­LEM­BA­ĆI NAD­MU­DRI­LI PE­ŠE­VE (Lov be­le ri­be na Sa­vi kod Be­o­gra­da)

GU­ŽVA IS­PRED NE­RAV­NI­NE (Lov sko­ba­lja bo­lo­nje­zom i vo­žnjom plov­ka na Du­na­vu kod Be­o­gra­da)

105 kg! (Sen­za­ci­o­na­lan ulov na Du­na­vu u No­vom Sa­du)

PO­RAST ILI PRO­PAST (Za­što su ulo­vi smu­đa na te­re­ni­ma od Ve­li­kog Gra­di­šta do Do­njeg Mi­la­nov­ca sve sla­bi­ji iz go­di­ne u go­di­nu)

VO­BLER IZ­NAD KA­ME­NJA­RA (Sep­tem­bar­ski cug smu­đa i so­ma u do­njem to­ku Ve­li­ke Mo­ra­ve)

STR­PLJI­VO SKLA­PA­NJE SLA­GA­LI­CE (Ka­ko lo­ve uspe­šni: Vo­đe­nje vo­ble­ra za smu­đa)

PO­BE­DA CUC­KI­ĆA (Pr­vi fi­der kup Va­lje­vo 2017)

ŠE­TA­NJE VO­DE­NIH PA­SA (Ma­li vo­dič za lov kle­na, ba­sa i ban­da­ra na po­vr­šin­ske va­ra­li­ce ti­pa »za­ra«)

KA­PI­TA­LAC ZA KRAJ (Mi­ni re­por­ta­ža sa dvo­dnev­nog ri­bo­lo­va na Sa­ni i Sa­ni­ci kod Klju­ča)

PO­BE­DA SEF­TACK DU­NAV KA­RA­VU­KO­VA (Za­vr­še­na Srp­ska bas li­ga 2017)

LON­DON­SKI ŠTAP ZA BO­DOR­KU (Iz isto­ri­je ri­bo­lo­va: O štek šta­po­vi­ma iz 18. ve­ka)

FER­MOM NA KA­PI­TAL­CE (Je­se­nji ri­bo­lov prid­ne­nim si­ste­mi­ma sa mor­ske oba­le)

STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 21. SEP­TEM­BRA DO 4. OK­TO­BRA

IZ­LOG: Fox Sky Pod 3-rod; AS Open End hra­ni­li­ce; Tak­mi­ča­rac Ma­ver Frec­cia; Ber­kley Tri­le­ne Flu­o­ro­car­bon; Da­i­wa Tor­na­do Z tro­de­lac;Ve­za­ne udi­ce Ta­ka­ra; Ener­go Te­am Fe­e­der Rig Box; Ko­rum i Pre­ston udi­ce i fi­der/meč opre­ma.

PA­RA­DA ULO­VA: Ban­dar 0,98 kg; Som 9,55 kg; Štu­ka 4,4 kg

NE­MA PRO­BLE­MA: Do­da­ci kar­bo­nu; Fi­der bez pri­ma­me

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Ve­li­ka mre­na na ma­li vo­bler: Tol­sto­lo­bik od 16 kg na naj­lon od 0,16 mm; Dva »bor­ca« i jed­na za­ra

LET­NJE RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Ni­ko­li­na pr­va ba­bu­ška; Smu­đe­vi pa som

I TO SE DO­GA­ĐA: Effzett Slim za ša­ra­na i pro­tu!

IZ SVE­TA: Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no So­a­re BB, Cor­mo­ran Raycor Raycor X S-Ray BRN 40, Udi­ca VMC Pre­da­tor Su­per Lighjt Worm; Pil­ker-ka­ši­ka OGP Kni­ven Ver­sion 2, ABU Gar­cia Re­vo Roc­ket Spin


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 438 IZ­LA­ZI U PE­TAK 6. OKTOBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Po­če­tak hlad­ni­jeg de­la go­di­ne je­dan je od udar­nih pe­ri­o­da za ri­bo­lov sko­ro svih ci­pri­ni­da. Na mno­gim re­ka­ma, je­ze­ri­ma, šljun­ka­ra­ma i ka­na­li­ma ostva­ru­ju se po­sled­njih sed­mi­ca od­lič­ni re­zul­ta­ti u lo­vu ra­znih vr­sta, od de­ve­ri­ke i ša­ra­na, do sko­ba­lja, no­sa­ra i mre­na. A uz pre­po­ru­ke ver­zi­ra­nog fi­de­ra­ša šan­se za uspeh bi­će još ve­će.

Jed­nom, ne ta­ko dav­no, po­sto­ja­la su če­ti­ri go­di­šnja do­ba ko­ja su se me­đu­sob­no ja­sno raz­li­ko­va­la. Sa po­pri­lič­nom toč­no­šću mo­glose re­ći što će ko­je od njih do­ni­je­ti i ka­kve bi vre­men­ske pri­li­ke u nji­ma tre­ba­lo oče­ki­va­ti. Zna­lo se kad bi mo­gle uče­sta­ti ki­še a ka­da sni­jeg, i kad će sun­ce že­sto­ko za­pe­ći. Zi­ma je bi­la zi­ma, lje­to je bi­lo lje­to, a pro­lje­će i je­sen bi­li su pri­je­la­zni pe­ri­o­di. Ne­ma to­ga vi­še! Svje­do­ci smo go­di­ne u ko­joj je ot­po­čet­ka sve bi­lo po­re­me­će­no i kri­vo. Te­ško je i sje­ti­ti se da­na u ko­jem ki­ša ni­je bar na­krat­ko pa­da­la, če­sto i u vi­še na­vra­ta, ta­ko da su čak i ve­ći dio lje­ta vo­do­sta­ji svih te­ku­ćih, pa i sta­ja­ćih vo­da bi­li po­vi­še­ni. O po­pla­va­ma da i ne go­vo­ri­mo. Sad smo ka­len­dar­ski već du­bo­ko u je­se­ni. Ne­ma vi­še ki­ša, da­ni sun­ča­ni i to­pli, vo­do­sta­ji se na­po­kon u pot­pu­no­sti sta­bi­li­zi­ra­li. Što i gdje sa­da lo­vi­ti? Pa za­pra­vo… svu­da i sve. Otvo­re­ne su do­i­sta baš sve op­ci­je i tre­ba što bo­lje is­ko­ri­sti­ti ova­kve uvje­te, jer je te­ško vje­ro­va­ti da mo­gu du­že po­tra­ja­ti.

Fider u jesen

NA ZA­TVO­RE­NIM VO­DA­MA ŠA­RA­NI su još i te ka­ko ak­tiv­ni, pa je pra­vo vri­je­me da ih se na­lo­vi­te me­tod fi­de­rom, do­bro pri­pre­mlje­nom hra­nom, tan­kim pred­ve­zi­ma i ma­lim udi­ca­ma. Pre­po­ru­čio bih vam ne­ku pri­ma­mu na slat­koj ba­zi, sa la­ga­nom ni­jan­som »smra­da«. Ne­dav­no sam od­lič­no lo­vio na mje­ša­vi­nu Brow­ning Crispy Carp i Big Fish, sa do­dat­kom 0,5 kg mlje­ve­nih ha­li­but pe­le­ta. Od ma­ma­ca je kod se­be do­bro ima­ti ra­znih lov­nih pe­le­ta (tu­ti-fru­ti aro­ma mi je do­ni­je­la naj­vi­še ri­ba), te ma­lih boj­li­ja, ku­ku­ruz še­će­rac, ali sva­ka­ko i cr­ve i ta­nje gli­ste, jer je nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja u ovom pe­ri­o­du če­sto ne­nad­ma­šna. Od osta­lih ri­bljih vr­sta na sta­ja­ći­ca­ma su još od­lič­no ras­po­lo­že­ne i ve­li­ke de­ve­ri­ke, ba­bu­ške, žu­to­o­ke, cr­ven­per­ke, ali na­ža­lost i cver­gli, ko­ji­ma go­di ova to­pli­na. Za ri­bo­lov de­ve­ri­ka sva­ka­ko je bo­lji ne­ki od si­ste­ma sa ka­ve­znom hra­ni­li­com (eng. open end) i du­žim pred­ve­zom, a pa­ter­no­ster (sa udi­com na boč­nom pred­ve­zu, iz­nad hra­ni­li­ce) sma­tram naj­pri­klad­ni­jim. Lo­vi­te li plan­ski ve­li­ke de­ve­ri­ke, sa­vje­tu­jem vam da uspo­ri­te ma­lo ri­tam za­ba­ci­va­nja i bu­de­te str­plji­vi, pri­če­ka­te griz, jer one su uvi­jek ne­gdje ma­lo van hra­ni­li­šta i tre­ba im vre­me­na, ali i mi­ra, da pro­na­đu ma­mac, bu­du­ći da ni­ka­ko ne vo­le pre­tje­ra­no buć­ka­nje iz­nad gla­ve. Od ma­ma­ca je tan­ka cr­ve­na gli­sta na pr­vom mje­stu, ali i ne­ko­li­ko cr­ve­nih cr­va na tan­koj la­ga­noj udi­ci da­je pod­jed­na­ke re­zul­ta­te, po­ne­kad i bo­lje. Opet na­gla­ša­vam – na la­ga­noj udi­ci! U ri­bo­lo­vu ve­li­kih i opre­znih de­ve­ri­ka to je iz­nim­no va­žno... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 361-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice