• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

ribolov novine broj 372

Sadržaj

Sadržaj broja 372

TRI SA­TA BOR­BE! (U Zi­mov­ni­ku u Ve­li­kom Gra­di­štu uhva­ćen pr­vi ka­pi­tal­ni som ovog pro­le­ća)

GLI­STE U MU­TLJA­GU (Pro­leć­ni lov mre­ne du­bin­skim me­to­dom na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

PO ZU­BA­TOM SUN­CU (Ra­no­pro­leć­no fi­de­ri­sa­nje bo­dor­ke na Bo­van­skom je­ze­ru)

SVE ZBOG KA­VI­JA­RA (Još jed­na no­va vr­sta ri­be u evrop­skim vo­da­ma: Ame­rič­ki ve­slo­nos)

MA­NE KAO PRED­NO­STI (Da li su šta­po­vi od fi­ber­gla­sa pre­va­zi­đe­ni ili se nji­ma i da­nas mo­že pe­ca­ti)

UZ TR­SKU, NIZ VE­TAR (Pro­leć­ni lov ša­ra­na na ma­lim »uhva­ti i pu­sti« re­vi­ri­ma)

JA­KA, GLAT­KA I OKRU­GLA (Pro­ve­re­no na vo­di: Upre­de­na stru­na Mu­stad Wish de­blji­ne 0,08 i 0,15 mm)

ZA­BA­DA­NJE OKO RU­PE (Pri­bor i tak­ti­ka za fi­der ri­bo­lov u ma­lom i hlad­nom je­ze­ru

NE­BE­SKI SKO­KO­VI HI­TROG JE­DRE­NJA­KA (Eki­pa emi­si­je Lov i ri­bo­lov u po­tra­zi za jed­nom od naj­br­žih ri­ba na­še pla­ne­te sti­gla čak u An­go­lu)

SVE SEM TRAN­SPOR­TA (Lič­ni stav: Da li je bo­lji dvo­del­ni ili tro­del­ni fi­der štap)

PSI I PRO­LE­PE­RI (Vo­dič kroz džerk ri­bo­lov (V): Po­vr­šin­ci ko­ji se vo­de (i) tr­za­njem)

IMA (LI) NA­DE) (Ve­li­ki Rzav od Rav­ni do Dre­žni­ka: Pre­le­pa re­ka, mno­go si­ro­ma­šni­ja ri­bom ne­go ne­ka­da)

KU­KA I OLOV­KA (Suk­nji­ce – od ču­da ko­ji­ma smo se sme­ja­li do jed­ne od ve­o­ma po­pu­lar­nih va­ra­li­ca)

PLE­TE­NA NIM­FA (Ma­la ško­la ve­zi­va­nja: Po­lish Wo­ven Nymph)

CR­VI, LIG­NJE, DAG­NJE I OSTA­LI SLAT­KI­ŠI (Ka­ko tran­spor­to­va­ti mor­ske mam­ce za ri­bo­lov na ste­na­ma)

NA­VA­LA NA RE­VI­RE (U su­sret se­zo­ni lo­va štu­ke na otvo­re­nim vo­da­ma)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 26. mar­ta do 8. apri­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 3,2 kg, Ma­nić 1,95 kg, Smuđ 8 kg, Som 8 kg

DO­BAR SA­VET: Na­pra­vi­te sa­mi plo­vak var­da­rac; Ka­ko fri­zi­ra­ti plu­ta­nu dr­šku

IZ SVE­TA: Tu­ber­ti­ni Si­rio 3000 ma­ši­ni­ca, va­ra­li­ca Sa­va­ge Ge­ar 3D Hard Eel; Ro­sco Cross-Lock kop­če, En­ter­pri­se Tac­kle gu­me­ni ku­ku­ruz sa CC Mo­o­re aro­ma­ma, ma­ši­ni­ce Ri­ve R – Fe­e­der i Match High Speed

IZLOG: Ener­go Te­am sun­co­bran/ki­šo­bran, bo­lo­njez Oku­ma Astral i ma­ši­ni­ca Oku­ma Ceymar, knji­ga »Va­ra­li­ča­re­nje na re­ka­ma i je­ze­ri­ma« (auto­ra Dra­ga­na Ra­do­je­vi­ća), hra­ni­li­ce Pir­co­ni, ma­ši­ni­ca Penn Sar­gus II, ple­te­ni­ca Ber­kley Black Vel­vet, tor­ba Ma­ver MX se­ri­es Co­mer­cial Caryall, Ma­gic Ba­it pri­ma­me.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 373 IZ­LA­ZI U PE­TAK 10. APRILA

 

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Po­če­tak hlad­ni­jeg de­la go­di­ne je­dan je od udar­nih pe­ri­o­da za ri­bo­lov sko­ro svih ci­pri­ni­da. Na mno­gim re­ka­ma, je­ze­ri­ma, šljun­ka­ra­ma i ka­na­li­ma ostva­ru­ju se po­sled­njih sed­mi­ca od­lič­ni re­zul­ta­ti u lo­vu ra­znih vr­sta, od de­ve­ri­ke i ša­ra­na, do sko­ba­lja, no­sa­ra i mre­na. A uz pre­po­ru­ke ver­zi­ra­nog fi­de­ra­ša šan­se za uspeh bi­će još ve­će.

Jed­nom, ne ta­ko dav­no, po­sto­ja­la su če­ti­ri go­di­šnja do­ba ko­ja su se me­đu­sob­no ja­sno raz­li­ko­va­la. Sa po­pri­lič­nom toč­no­šću mo­glose re­ći što će ko­je od njih do­ni­je­ti i ka­kve bi vre­men­ske pri­li­ke u nji­ma tre­ba­lo oče­ki­va­ti. Zna­lo se kad bi mo­gle uče­sta­ti ki­še a ka­da sni­jeg, i kad će sun­ce že­sto­ko za­pe­ći. Zi­ma je bi­la zi­ma, lje­to je bi­lo lje­to, a pro­lje­će i je­sen bi­li su pri­je­la­zni pe­ri­o­di. Ne­ma to­ga vi­še! Svje­do­ci smo go­di­ne u ko­joj je ot­po­čet­ka sve bi­lo po­re­me­će­no i kri­vo. Te­ško je i sje­ti­ti se da­na u ko­jem ki­ša ni­je bar na­krat­ko pa­da­la, če­sto i u vi­še na­vra­ta, ta­ko da su čak i ve­ći dio lje­ta vo­do­sta­ji svih te­ku­ćih, pa i sta­ja­ćih vo­da bi­li po­vi­še­ni. O po­pla­va­ma da i ne go­vo­ri­mo. Sad smo ka­len­dar­ski već du­bo­ko u je­se­ni. Ne­ma vi­še ki­ša, da­ni sun­ča­ni i to­pli, vo­do­sta­ji se na­po­kon u pot­pu­no­sti sta­bi­li­zi­ra­li. Što i gdje sa­da lo­vi­ti? Pa za­pra­vo… svu­da i sve. Otvo­re­ne su do­i­sta baš sve op­ci­je i tre­ba što bo­lje is­ko­ri­sti­ti ova­kve uvje­te, jer je te­ško vje­ro­va­ti da mo­gu du­že po­tra­ja­ti.

Fider u jesen

NA ZA­TVO­RE­NIM VO­DA­MA ŠA­RA­NI su još i te ka­ko ak­tiv­ni, pa je pra­vo vri­je­me da ih se na­lo­vi­te me­tod fi­de­rom, do­bro pri­pre­mlje­nom hra­nom, tan­kim pred­ve­zi­ma i ma­lim udi­ca­ma. Pre­po­ru­čio bih vam ne­ku pri­ma­mu na slat­koj ba­zi, sa la­ga­nom ni­jan­som »smra­da«. Ne­dav­no sam od­lič­no lo­vio na mje­ša­vi­nu Brow­ning Crispy Carp i Big Fish, sa do­dat­kom 0,5 kg mlje­ve­nih ha­li­but pe­le­ta. Od ma­ma­ca je kod se­be do­bro ima­ti ra­znih lov­nih pe­le­ta (tu­ti-fru­ti aro­ma mi je do­ni­je­la naj­vi­še ri­ba), te ma­lih boj­li­ja, ku­ku­ruz še­će­rac, ali sva­ka­ko i cr­ve i ta­nje gli­ste, jer je nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja u ovom pe­ri­o­du če­sto ne­nad­ma­šna. Od osta­lih ri­bljih vr­sta na sta­ja­ći­ca­ma su još od­lič­no ras­po­lo­že­ne i ve­li­ke de­ve­ri­ke, ba­bu­ške, žu­to­o­ke, cr­ven­per­ke, ali na­ža­lost i cver­gli, ko­ji­ma go­di ova to­pli­na. Za ri­bo­lov de­ve­ri­ka sva­ka­ko je bo­lji ne­ki od si­ste­ma sa ka­ve­znom hra­ni­li­com (eng. open end) i du­žim pred­ve­zom, a pa­ter­no­ster (sa udi­com na boč­nom pred­ve­zu, iz­nad hra­ni­li­ce) sma­tram naj­pri­klad­ni­jim. Lo­vi­te li plan­ski ve­li­ke de­ve­ri­ke, sa­vje­tu­jem vam da uspo­ri­te ma­lo ri­tam za­ba­ci­va­nja i bu­de­te str­plji­vi, pri­če­ka­te griz, jer one su uvi­jek ne­gdje ma­lo van hra­ni­li­šta i tre­ba im vre­me­na, ali i mi­ra, da pro­na­đu ma­mac, bu­du­ći da ni­ka­ko ne vo­le pre­tje­ra­no buć­ka­nje iz­nad gla­ve. Od ma­ma­ca je tan­ka cr­ve­na gli­sta na pr­vom mje­stu, ali i ne­ko­li­ko cr­ve­nih cr­va na tan­koj la­ga­noj udi­ci da­je pod­jed­na­ke re­zul­ta­te, po­ne­kad i bo­lje. Opet na­gla­ša­vam – na la­ga­noj udi­ci! U ri­bo­lo­vu ve­li­kih i opre­znih de­ve­ri­ka to je iz­nim­no va­žno... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 361-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

6°C

Beograd

Vlažnost: 87%
Vetar: Z = 12.87 km/h
PON.
PM pljuskovi
7°C / 14°C
UTO.
Većinom oblačno
9°C / 18°C
SRE.
SP_WEATHER_AM_RAIN
6°C / 14°C
ČET.
PM pljuskovi
4°C / 12°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice