• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-432

Sadržaj

Sadržaj broja 432

RI­BO­LOV BR. 432 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 16. JULA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

ZA­BRA­NA DA­NJU, A NE NO­ĆU (Za­la­ga­nje za do­zvo­lu noć­nog ri­bo­lo­va u naj­to­pli­jem de­lu go­di­ne)

SVIM ORU­ĐI­MA NA SI­TU (Lov be­le ri­be po­čet­kom le­ta na je­ze­ru Će­li­je)

KO­LE­GA KONJ I OSTA­LE LE­GEN­DE (Pri­ča o ri­bo­lo­vač­kim na­dim­ci­ma i o to­me ka­ko na­sta­ju)

PO­RED SA­ME TRA­VE, TIK IZ­NAD DNA (Let­nji lov plo­ti­ce na fi­der, na Zvor­nič­kom je­ze­ru)

ČE­KA­NJE NA NAJ­VE­ĆE (Let­nje plov­ka­re­nje de­ve­ri­ke na Sa­vi kod Um­ke)

VE­ČER­NJA AK­CI­JA (Us­pe­šan let­nji iz­la­zak na je­ze­ro Pe­ca kod Mla­de­nov­ca)

PO­STA­VLJA­NJE TE­ME­LJA (O pr­vom na­stu­pu na­še re­pre­zen­ta­ci­je na SP za in­va­li­de)

OD CR­NOG DO BE­LOG (Bo­ja hra­ni­li­ca i uspeh u fi­der ri­bo­lo­vu – mit i re­al­nost)

JE­DIN­STVOM DO BRON­ZE! (Ve­li­ki uspeh na­ših fi­de­ra­ša nas sed­mom svet­skom pr­ven­stvu u Por­tu­ga­lu)

TO­TAL­NA LUD­NI­CA U ČU­VE­NOM ZA­LI­VU (Ne­za­bo­ra­van lov zu­ba­ti­ca na Mon­to­ku, kult­nom sur­fka­ster­skom me­stu bli­zu Nju­jor­ka)

NA SI­LA­ZNOJ PU­TA­NJI (Sa­jam EFT­TEX 2017, Bu­dim­pe­šta 29.06-01.07)

IZ­RA­DA KA­LU­PA I LI­VE­NJE VA­RA­LI­CA (Pra­vlje­nje si­li­kon­skih še­do­va u kuć­noj ra­di­o­ni­ci)

ŠA­RE­NO I ZA­BAV­NO (Let­nja za­ni­ma­ci­ja: Ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje na Bo­van­skom je­ze­ru)

BR­ZA I TE­ŠKA HRA­NA (Lov bu­co­va va­ra­li­ca­ma sa lep­ti­rom na re­pu)

PRED­VE­ČER­NJE PLOV­KA­RE­NJE (Let­nji ri­bo­lov na za­tra­vlje­nom de­lu DTD ka­na­la kod Ki­kin­de)

STAL­NE RU­BRI­KE

HIDROMETEOROLOŠKA I SOLUNARNA PROGNOZA OD 13. DO 26. JULA

LET­NJE RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Opet taj ve­li­ki!

RI­BE SR­BI­JE: Cr­no­o­ka de­ve­ri­ka

FELJ­TON O MU­ŠI­ČAR­SKOM RI­BO­LO­VU: O mu­ši­ca­ma i nji­ho­vom pra­vlje­nju

IZ­LOG: Tak­mi­čar­ska ču­var­ka For­max, AS ti­grov orah, Carp Pro me­re­dov, Sen­sas u Al Car­po­neu, For­max gla­va me­re­do­va, Sun­co­bran Ener­go­te­am

PO­HVA­TA­NI STRU­JA­RO­ŠI KOD VE­LI­KE PLA­NE!

LEK­SI­KON MU­ŠI­CA: Ska­ka­vac – pa­strm­ki­na i kle­no­va omi­lje­na let­nja hra­na

IZ SVE­TA: Elek­tro-plo­vak Jen­zi, So­mov­ski štap Uni­Cat Cat­nap­per, Brow­ning mi­ni-boj­li­ji, Bal­zer ti­ro­lac sa iz­men­lji­vim ote­ža­njem, Va­ra­li­ca Spro Iki­ru Hard Frog


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 433 IZ­LA­ZI U PE­TAK 28. JULA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Po­če­tak hlad­ni­jeg de­la go­di­ne je­dan je od udar­nih pe­ri­o­da za ri­bo­lov sko­ro svih ci­pri­ni­da. Na mno­gim re­ka­ma, je­ze­ri­ma, šljun­ka­ra­ma i ka­na­li­ma ostva­ru­ju se po­sled­njih sed­mi­ca od­lič­ni re­zul­ta­ti u lo­vu ra­znih vr­sta, od de­ve­ri­ke i ša­ra­na, do sko­ba­lja, no­sa­ra i mre­na. A uz pre­po­ru­ke ver­zi­ra­nog fi­de­ra­ša šan­se za uspeh bi­će još ve­će.

Jed­nom, ne ta­ko dav­no, po­sto­ja­la su če­ti­ri go­di­šnja do­ba ko­ja su se me­đu­sob­no ja­sno raz­li­ko­va­la. Sa po­pri­lič­nom toč­no­šću mo­glose re­ći što će ko­je od njih do­ni­je­ti i ka­kve bi vre­men­ske pri­li­ke u nji­ma tre­ba­lo oče­ki­va­ti. Zna­lo se kad bi mo­gle uče­sta­ti ki­še a ka­da sni­jeg, i kad će sun­ce že­sto­ko za­pe­ći. Zi­ma je bi­la zi­ma, lje­to je bi­lo lje­to, a pro­lje­će i je­sen bi­li su pri­je­la­zni pe­ri­o­di. Ne­ma to­ga vi­še! Svje­do­ci smo go­di­ne u ko­joj je ot­po­čet­ka sve bi­lo po­re­me­će­no i kri­vo. Te­ško je i sje­ti­ti se da­na u ko­jem ki­ša ni­je bar na­krat­ko pa­da­la, če­sto i u vi­še na­vra­ta, ta­ko da su čak i ve­ći dio lje­ta vo­do­sta­ji svih te­ku­ćih, pa i sta­ja­ćih vo­da bi­li po­vi­še­ni. O po­pla­va­ma da i ne go­vo­ri­mo. Sad smo ka­len­dar­ski već du­bo­ko u je­se­ni. Ne­ma vi­še ki­ša, da­ni sun­ča­ni i to­pli, vo­do­sta­ji se na­po­kon u pot­pu­no­sti sta­bi­li­zi­ra­li. Što i gdje sa­da lo­vi­ti? Pa za­pra­vo… svu­da i sve. Otvo­re­ne su do­i­sta baš sve op­ci­je i tre­ba što bo­lje is­ko­ri­sti­ti ova­kve uvje­te, jer je te­ško vje­ro­va­ti da mo­gu du­že po­tra­ja­ti.

Fider u jesen

NA ZA­TVO­RE­NIM VO­DA­MA ŠA­RA­NI su još i te ka­ko ak­tiv­ni, pa je pra­vo vri­je­me da ih se na­lo­vi­te me­tod fi­de­rom, do­bro pri­pre­mlje­nom hra­nom, tan­kim pred­ve­zi­ma i ma­lim udi­ca­ma. Pre­po­ru­čio bih vam ne­ku pri­ma­mu na slat­koj ba­zi, sa la­ga­nom ni­jan­som »smra­da«. Ne­dav­no sam od­lič­no lo­vio na mje­ša­vi­nu Brow­ning Crispy Carp i Big Fish, sa do­dat­kom 0,5 kg mlje­ve­nih ha­li­but pe­le­ta. Od ma­ma­ca je kod se­be do­bro ima­ti ra­znih lov­nih pe­le­ta (tu­ti-fru­ti aro­ma mi je do­ni­je­la naj­vi­še ri­ba), te ma­lih boj­li­ja, ku­ku­ruz še­će­rac, ali sva­ka­ko i cr­ve i ta­nje gli­ste, jer je nji­ho­va kom­bi­na­ci­ja u ovom pe­ri­o­du če­sto ne­nad­ma­šna. Od osta­lih ri­bljih vr­sta na sta­ja­ći­ca­ma su još od­lič­no ras­po­lo­že­ne i ve­li­ke de­ve­ri­ke, ba­bu­ške, žu­to­o­ke, cr­ven­per­ke, ali na­ža­lost i cver­gli, ko­ji­ma go­di ova to­pli­na. Za ri­bo­lov de­ve­ri­ka sva­ka­ko je bo­lji ne­ki od si­ste­ma sa ka­ve­znom hra­ni­li­com (eng. open end) i du­žim pred­ve­zom, a pa­ter­no­ster (sa udi­com na boč­nom pred­ve­zu, iz­nad hra­ni­li­ce) sma­tram naj­pri­klad­ni­jim. Lo­vi­te li plan­ski ve­li­ke de­ve­ri­ke, sa­vje­tu­jem vam da uspo­ri­te ma­lo ri­tam za­ba­ci­va­nja i bu­de­te str­plji­vi, pri­če­ka­te griz, jer one su uvi­jek ne­gdje ma­lo van hra­ni­li­šta i tre­ba im vre­me­na, ali i mi­ra, da pro­na­đu ma­mac, bu­du­ći da ni­ka­ko ne vo­le pre­tje­ra­no buć­ka­nje iz­nad gla­ve. Od ma­ma­ca je tan­ka cr­ve­na gli­sta na pr­vom mje­stu, ali i ne­ko­li­ko cr­ve­nih cr­va na tan­koj la­ga­noj udi­ci da­je pod­jed­na­ke re­zul­ta­te, po­ne­kad i bo­lje. Opet na­gla­ša­vam – na la­ga­noj udi­ci! U ri­bo­lo­vu ve­li­kih i opre­znih de­ve­ri­ka to je iz­nim­no va­žno... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 361-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice