Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Twist Bu­ster, Air Bail, ABS, Di­gi­ge­ar, Gyro Spin, Real Fo­ur... Svi ti ter­mi­ni do­bro su po­zna­ti ri­bo­lov­ci­ma ko­ji pa­si­o­ni­ra­no pra­te tren­do­ve u pro­iz­vod­nji pri­bo­ra za pe­ca­nje, bu­du­ći da su to na­zi­vi teh­nič­kih re­še­nja, tj. kon­ce­pa­ta ko­je ču­ve­na ja­pan­ska fir­ma Da­i­wa, je­dan od li­de­ra na po­lju ino­va­ci­ja u iz­ra­di če­kr­ka već du­go pri­me­nju­je na svo­jim ma­ši­ni­ca­ma.

str22 323

No, u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na po­ja­vi­lo se još ne­ko­li­ko no­vih re­še­nja na ko­ji­ma po­me­nu­ti gi­gant po svoj pri­li­ci gra­di kom­plet­nu bu­du­ću stra­te­gi­ju raz­vo­ja. U tek­stu ko­ji sle­di po­ku­ša­ću da vam po­ja­snim šta ozna­ča­va­ju na­zi­vi Mag Se­a­led, Za­ion i Air Ro­tor.

{youtube}ullhWju3704{/youtube}

MAG SE­A­LED je pot­pu­no no­vi kon­cept zap­ti­va­nja, pri­me­njen na naj­kri­tič­ni­jem me­stu na ma­ši­ni­ci – u nje­noj »gla­vi«, tač­ni­je is­pred »glav­nog« ku­glič­nog le­ža­ja, a oko go­nje­nog zup­ča­ni­ka (ko­ji se osla­nja na taj le­žaj). Ku­glič­ni le­žaj u gla­vi ma­ši­ni­ce je od­u­vek bio kri­tič­na tač­ka, jer ako vo­da i pr­ljav­šti­na uđu u nje­ga, ma­ši­ni­ca br­zo po­či­nje da se »ču­je«, a (što je još go­re) vo­da tim pu­tem mo­že da do­spe i u sa­mo ku­ći­šte ma­ši­ni­ce, tj. pra­vo u zup­ča­ni­ke. Ka­da se pe­ca na mo­ru, ma­ši­ni­ca če­sto pot­pu­no blo­ki­ra ako vo­da uđe u taj le­žaj i iza­zo­ve ko­ro­zi­ju. Ra­ni­ja re­še­nja zap­ti­va­nja (ko­ja su pri­me­nji­va­na sko­ro is­klju­či­vo na naj­sku­pljim mor­skim mo­de­li­ma) bi­la su za­sno­va­na na pri­me­ni kla­sič­nih gu­me­nih zap­tiv­ki (»se­me­rin­ga«). No, oni, osim što ni­kad ne pru­ža­ju baš sto­po­stot­nu za­šti­tu od pro­do­ra vo­de, pra­ve i po­ve­ća­no tre­nje na me­sti­ma na ko­ji­ma su po­sta­vlje­ni, pa se ma­ši­ni­ca ne vr­ti ona­ko la­ko, glat­ko i du­go ka­ko to ri­bo­lov­ci vo­le.

{youtube}5NqhtAUSBwU{/youtube}

Za­to su se u Da­i­wi po­seb­no po­za­ba­vi­li tim de­ta­ljem i do­šli do vr­lo jed­no­stav­ne a pri tom ge­ni­jal­ne ide­je da tu uba­ce ulj­nu ba­ri­je­ru... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 323-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE