U RU­PA­MA SPO­RE TRA­VE (Let­nji lov smu­đa na vo­ble­re na Ta­mi­šu)

SRER­BRO ZA OT­PI­SA­NE (Ve­li­ki uspeh eki­pe Ex­tra Carp Te­me­rin na

...

LIČ­NI STAV: Po­sta­ti i osta­ti (ne(us­pe­šan)

U BR­ZA­KU I BR­LO­GU (Do­bri va­ra­li­čar­ski ulo­vi na Za­pad­noj Mo­ra­vi upr­kos lo­šim

...

TVR­DO DNO I MI­RI­SNO ZR­NO (Pe­ca­nje krup­nih bar­skih ba­bu­ški na plo­vak)

OSMAK I SU­PER­ŠE­ĆE­RAC (Dva la­ko do­stup­na i vr­lo lov­na a

...

PO NAJ­JA­ČEM SUN­CU (Još je­dan so­ma­ro­ški tro­fej vr­snog sme­de­rev­skog uni­ver­zal­ca)

SLAT­KE MU­KE (Lov ša­ra­na na DTD ka­na­lu)

...

AM­BA­RAC I GE­RA­NI­JUM (Let­nji lov amu­ra na sta­ja­ćoj vo­di)

PO­MO­ZI, DU­SA JE! (Tro­fej­ni ulov lo­znič­kog ri­bo­lov­ca Alek­san­dra Đo­ki­ća –

...
ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...