Ve­ći­na ri­bo­lo­va­ca mi­sli da su glav­ni fak­to­ri uspe­ha u ri­bo­lo­vu iz­bor me­sta i mam­ca, i ka­da na­i­đu na vest o tro­fej­nom ili bo­ga­tom ulo­vu, pa­žnju obra­ća­ju sa­mo na te ele­men­te. A ve­o­ma če­sto pre­su­di ne­ki dru­gi fak­tor, ko­ji ve­ći­ni iz­mi­če, kao što po­ka­zu­ju i dva no­va ka­pi­ta­la­ca Ne­na­da Milj­ko­vi­ća

U pro­šlom bro­ju ob­ja­vi­li smo tekst Ne­na­da Milj­ko­vi­ća, vr­snog ša­ran­dži­je iz Sme­de­rev­ske Pa­lan­ke, o ulo­vi­ma amu­ra od 20 kg i 19,2 kg, na ne­ko­li­ko da­na hra­nje­nom me­stu na je­ze­ru Ku­dreč. Ali još pre ne­go što je taj Ri­bo­lov iza­šao iz štam­pa­ri­je, do­bi­li smo po­ru­ke o tre­ćem uhva­će­nom amu­ru, još ve­ćem od go­re­po­me­nu­tih, a već na­red­nog da­na, kao šlag na tor­tu, do­šao je i ube­dlji­vo naj­ve­ći ka­pi­ta­lac u ni­zu. Za­to smo za­mo­li­li Ne­na­da da za na­še či­ta­o­ce ukrat­ko opi­še i ta dva ulo­va. Evo ka­ko je on to uči­nio:

Amuri

»Bu­du­ći da se ne­ka ri­ba ja­vlja­la sko­ro sva­kog da­na na na­šem hra­nje­nom me­stu, a iz me­te­o­ro­lo­ških prog­no­za smo vi­de­li da će pe­riod sun­ča­nog i nat­pro­seč­no to­plog vre­me­na za pr­vu po­lo­vi­nu je­se­ni po­tra­ja­ti do kra­ja sed­mi­ce, od­lu­či­li smo da ne ras­tu­ra­mo kamp, već da pe­ca­mo još ne­ko­li­ko da­na.

No­ću se ri­ba ni­je ja­vlja­la, ali je uju­tru bi­la ak­tiv­na. Ukup­no tri ka­pi­tal­ca, uklju­ču­ju­ći i dva ko­ja su za­klju­či­la se­ri­ju, uda­ri­la su u go­to­vo u mi­nut isto vre­me, u 9,30 č uju­tru. Ube­đen sam da to ni­je slu­čaj­no, već da za taj cug po­sto­ji raz­log. Na­i­me, me­sto na ko­me smo pe­ca­li je uz sa­mu oba­lu ko­ja je pod gu­stom šu­mom i ta­ko ori­jen­ti­sa­no da zra­ci sun­ca po­či­nju da ga u ovo do­ba go­di­ne oba­sja­va­ju tek ne­što pre 9,30 č, a to je na amu­re de­lo­va­lo kao ne­ka­kav oki­dač.

Sig­na­li­za­tor na mom kraj­nje de­snom šta­pu ogla­sio se 16. ok­to­bra tač­no u po­la de­set, dok je svin­ger po­la­ko išao na­go­re... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 440-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice