Štampa

Izvodi iz odabranih tekstova objavljenih u listu Ribolov

Ako bi­smo po­re­di­li od­nos va­ra­li­ča­ra pre­ma de­ko­ri­ma ve­štač­kih ma­ma­ca ne­kad i sad, bez di­le­me bi­smo mo­gli da za­klju­či­mo da su da­nas tzv. fan­ta­stič­ni (tj. »ne­re­a­li­stič­ni«) de­ko­ri mno­go za­stu­plje­ni­ji od pri­rod­nih. Ranije je bi­lo obr­nu­to – pre­o­vla­đi­va­li su »na­tur« de­ko­ri, me­tal­ne va­ra­li­ce raz­li­ko­va­le su se u ni­jan­sa­ma, od mat sre­br­ne do nikl ble­šta­ve, dok su naj­lov­ni­ji i naj­pro­da­va­ni­ji vo­ble­ri ima­li cr­na le­đa, a be­li (sre­br­na­sti) sto­mak i bo­ko­ve. De­ce­ni­je su bi­le po­treb­ne da se na tr­ži­štu po­ja­ve va­ra­li­ce u ho­lo­gram­skim hi­per­re­a­li­stič­nim de­ko­ri­ma, ali ta­da su fan­ta­stič­ni i iz­ra­zi­to upa­dlji­vi de­zeni po­put SFC, FT, HT, RH i slič­ni već pre­u­ze­li pri­mat.

Smuđ je po­čet­kom dru­ge po­lo­vi­ne je­se­ni le­po ra­dio na mno­gim te­re­ni­ma, pa su uspe­ha ima­li i va­ra­li­ča­ri, ali još vi­še ri­bo­lov­ci ko­ji su pe­ca­li na pri­rod­ne mam­ce, ka­ko du­bin­ka­ši, ta­ko i oni ko­ji su pre­tra­ži­va­li te­ren na mr­tvu ri­bi­cu po­nu­đe­nu teh­ni­kom mu­va­nja. Pri tom su naj­bo­lje pro­la­zi­li oni ko­ji su pra­ti­li vo­do­staj, če­sto me­nja­li me­sta i pri­la­go­đa­va­li pre­zen­ta­ci­ju sva­koj po­zi­ci­ji

Je­sen i zi­ma su po pra­vi­lu do­bri pe­ri­o­di za lov be­le ri­be na plo­vak i fi­der u do­njem to­ku Sa­ve, na­ro­či­to na po­sled­njih tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra to­ka, niz­vod­no od Obre­nov­ca. Ipak, nje­na iz­u­zet­no ve­li­ka ak­tiv­nost sre­di­nom no­vem­bra iz­ne­na­di­la je čak i one naj­op­ti­mi­stič­ni­je

De­ce­ni­ja­ma su ri­bo­lov­ci iz SSSR-a uspe­šno lo­vi­li gra­blji­vi­ce na gru­bo na­pra­vlje­ne i uglav­nom ne­ve­što obo­je­ne ri­bo­li­ke va­ra­li­ce, ko­je su najčešće sa­mi is­kra­ja­li, od obič­nog sun­đe­ra. U ostat­ku sve­ta je efi­ka­snost ta­kvih ve­štač­kih ma­ma­ca, ko­ji deluju ne­u­gled­no a pri po­vla­če­nju ne pro­iz­vo­de uoč­lji­vu vi­bra­ci­ju, tu­ma­če­na ve­li­kim bo­gat­stvom vo­da na ko­ji­ma se na njih peca. Me­đu­tim, odav­no je po­sta­lo ja­sno da po­ro­lon­ke da­ju ri­bu i ta­mo gde je ne­ma mno­go, pa se sve vi­še ko­ri­ste ši­rom sve­ta, a odsko­ra i kod nas

Mre­na je zbog svo­je ve­li­ke sna­ge, ko­ja do­dat­no do­la­zi do iz­ra­ža­ja u br­zoj vo­di, u ko­joj obi­ta­va, ve­o­ma po­pu­lar­na me­đu na­šim ri­bo­lov­ci­ma. Ona se uglav­nom lo­vi na raz­ne pri­rod­ne mam­ce, a u ovom de­lu go­di­ne po­seb­no efi­ka­san mo­že da bu­de jed­na ve­li­ka lar­va, ko­ju ni­je te­ško pro­na­ći

Iako se ko­ri­ste mno­go ma­nje ne­go do pre ne­ku de­ce­ni­ju, ka­ši­ke su i da­lje ve­o­ma lov­ne za sko­ro sve slat­ko­vod­ne i mor­ske pre­da­to­re, a po­go­to­vo za štu­ku. Lov na njih po­seb­no in­te­re­sant­nim či­ni to što je ve­ći­nu mo­de­la mo­gu­će vo­di­ti na mno­go na­či­na, kroz raz­li­či­te slo­je­ve vo­de i ta­ko do­bi­ja­ti ri­bu i na vo­da­ma na ko­ji­ma se mno­go lo­vi i ri­ba na­u­či da iz­be­ga­va ve­ći­nu če­šće ko­ri­šće­nih ve­štač­kih ma­ma­ca

Mno­gi ri­bo­lov­ci ni­ka­da ne ko­ri­ste uča­u­re­ne cr­ve, već ih na­pro­sto iz­va­de iz ku­ti­je i ba­ce. A to je ve­li­ka gre­ška, jer ka­ste­re (što je i kod nas odo­ma­će­na en­gle­ska reč) mo­že­mo ko­ri­sti­ti kao vr­lo efi­ka­san ma­mac i kao od­li­čan do­da­tak pri­hra­na­ma za mno­ge mir­ne vr­ste ri­ba

Pe­ca­nje tol­sto­lo­bi­ka plov­ka­ro­škim pri­bo­rom je iz­u­zet­no atrak­tiv­na, ali i zah­tev­na di­sci­pli­na. Po­treb­no je obi­la­to hra­ni­ti od po­čet­ka do kra­ja pe­ca­nja, a neo­p­hod­no je i ve­li­ko str­plje­nje, jer ni­je ret­kost da sa­ti­ma za­ba­cu­je­mo i vo­zi­mo plo­vak pre ne­go što se ja­vi sa­mo jed­na ri­ba, ko­ju pri tom ni­je la­ko sa­vla­da­ti čak ni vr­lo ja­kim i do­bro ukom­po­no­va­nim pri­bo­rom. Ali, ka­da se uspe, sve mu­ke se za­bo­ra­vlja­ju

La­ko i ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje iz go­di­ne u go­di­nu ima sve vi­še po­bor­ni­ka ši­rom sve­tas, pa i kod nas. A jed­na od glav­nih ri­ba ko­je se i ši­rom Evro­pe i u Sr­bi­ji ci­lja­no lo­ve ma­lim ve­štač­kim mam­ci­ma i ose­tlji­vim pri­bo­rom je ban­dar, či­je pe­ca­nje po­vre­me­no ote­ža­va, ali i či­ni iza­zov­ni­jim gra­blji­vi­ca ko­ja sa njim de­li ži­vot­ni pro­stor u ve­ći­ni sta­ja­ći­ca

Po­re­de­ći naj­če­šće ko­ri­šće­nu fi­der mon­ta­žu i ele­men­te ko­ji se za nje­no pra­vlje­nje ko­ri­ste da­nas, sa oni­ma ko­ji su bi­li ak­tu­el­ni pre de­se­tak go­di­na, mož­će­mo ja­sno vi­de­ti ko­li­ko je mo­der­ni ri­bo­lov sa hra­ni­li­com na­pre­do­vao za krat­ko vre­me i u kom prav­cu

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice