Štampa

Izvodi iz odabranih tekstova objavljenih u listu Ribolov

Za­mo­li­li smo jed­nog od na­ših naj­u­spe­šni­jih i naj­i­sku­sni­jih spe­ci­ja­li­sta za lov bu­co­va da nam od­go­vo­ri na ve­o­ma te­ško pi­ta­nje – ko­je bi va­ra­li­ce po­neo na ne­po­zna­tu vo­du da mo­ra da se opre­de­li za naj­mi­ni­mal­ni­ji mo­gu­ći kom­plet. Ve­ru­je­mo da će nje­gov od­go­vor mno­ge iz­ne­na­di­ti

Na po­čet­ku smo pe­ri­o­da u kom je na na­šim rav­ni­čar­skim te­ku­ći­ca­ma mo­gu­će ve­o­ma uspe­šno hva­ta­ti ša­ra­na. Pa­si­o­ni­ra­ni lov­ci na naj­krup­ni­jeg ci­pri­ni­da uve­li­ko obi­la­ze iz­gled­na je­se­nja me­sta, re­dov­no pri­hra­nju­ju ono ko­je oda­be­ru i str­plji­vo če­ka­ju da »vo­de­na li­si­ca«, spre­ma­ju­ći se za pred­sto­je­ću zi­mu, poč­ne in­ten­ziv­no da se hra­ni

U fi­der teh­ni­ci su oduvek ko­ri­šće­ni na­men­ski kon­stru­i­sa­ni i spe­ci­fič­ni šta­po­vi, ali su ma­ši­ni­ce »po­zajm­lji­va­ne« iz va­ra­li­čar­skog, meč i ša­ran­skog ri­bo­lo­va. I da­nas je u na­če­lu tako – u upotrebi su če­kr­ci iste for­me kao ra­ni­je, s tim što na ne­ki­ma sa­da sto­ji ozna­ka »fe­e­der«, dok se ne­ki drugi mo­de­li, ko­ji su ste­kli mno­štvo po­klo­ni­ka me­đu lju­bi­te­lji­ma mo­der­nog ri­bo­lo­va sa hra­ni­li­com, pra­ve u ne­iz­me­nje­nom ob­li­ku i pro­da­ju pod istim ime­nom kao u vre­me kad su na­sta­li. Tek je ma­li broj ma­ši­ni­ca mo­di­fi­ko­van ka­ko bi bio po­seb­no pri­la­go­đen ovoj di­sci­pli­ni. Go­di­ne ma­sov­nog fi­der ri­bo­lo­va, na raz­li­či­tim vo­da­ma i u raz­li­či­tim uslo­vi­ma, po­mo­gle su da se is­kri­sta­li­še šta sve ne­ki če­krk tre­ba da ima i ka­ko mora da ra­di da bi se mo­glo re­ći da je do­bar za ovu teh­ni­ku.

Na­ša naj­ve­ća pla­nin­ska re­ka i da­lje je na mno­gim de­lo­vi­ma ve­o­ma bo­ga­ta be­lom ri­bom. Po­go­to­vo to va­ži za deo oko Ma­log Zvor­ni­ka, na kom se, za­hva­lju­ju­ći od­lič­nom ra­du ri­bo­ču­var­skih slu­žbi sa obe stra­ne Dri­ne, ri­blji fond po­sled­njih go­di­na zna­t­no opo­ra­vio. Ipak, i na ta­kvom te­re­nu i naj­u­me­šni­ji plov­ka­ro­ši mo­ra­ju ne­ka­da po­do­sta da se po­tru­de da bi do­šli do do­brog ulo­va

Na pr­vi po­gled, lov smu­đa vo­ble­ri­ma je kraj­nje prosta stvar. Oda­be­reš ne­ki pro­ve­re­no lo­van mo­del, za­ba­ciš ga na me­sto na ko­me se smuđ ja­vlja na po­vr­ši­ni, po­la­ko vo­diš i uhva­tiš ga. Me­đu­tim, stvar ni­je ni iz­bli­za ta­ko jed­no­stav­na, bar ne u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va. Da bi­smo hva­ta­li jed­nu od naj­ce­nje­ni­jih gra­blji­vi­ca na­ših vo­da na tu vr­stu ve­štač­kih ma­ma­ca, mo­ra­mo po pra­vi­lu vo­di­ti ra­ču­na o vi­še fak­to­ra

Sve vi­še na­ših ri­bo­lo­va­ca do­bar deo vre­me­na pro­ve­de­nog na vo­di po­sve­ću­je lo­vu tol­sto­lo­bi­ka, pa ni­je ni čud­no što se ve­o­ma br­zo usa­vr­ša­va­ju i teh­ni­ke pe­ca­nja te ve­li­ke i bor­be­ne ri­be, ot­kri­va­ju no­vi re­cep­ti za pri­ma­me, a sve je ve­ći i iz­bor pri­men­lji­vog pri­bo­ra. Ovo­ga pu­ta vam vr­sni tak­mi­čar i naš no­vi sa­rad­nik ot­kri­va ka­ko on već ne­ko­li­ko se­zo­na ostva­ru­je sjaj­ne ulo­ve

Do pre ne­ku go­di­nu sko­ro da je bi­lo te­že iz­be­ći ba­bu­šku ne­go se le­po na­pe­ca­ti te ri­be. Me­đu­tim, iz se­zo­ne u se­zo­nu na mno­gim vo­da­ma se čak i nje­na po­pu­la­ci­ja sma­nju­je ili ona po­sta­je iz­bir­lji­vi­ja, a ne­gde se i po­vla­či pred agre­siv­nim cver­gla­nom ili me­nja na­vi­ke. U do­njem to­ku Ta­mi­ša, ri­bo­lov­ci su je u sep­tem­bru ko­nač­no do­če­ka­li, na­kon du­go vre­me­na

Zbog hro­nič­nog ne­do­stat­ka vre­me­na za po­tra­gu za krup­nim ri­ba­ma, sve vi­še ri­bo­lo­va­ca ši­rom sve­ta opre­de­lju­je se za ul­tra­lajt va­ra­li­ča­re­nje. Ta teh­ni­ka omo­gu­ća­va nam da na ve­ći­ni vo­da, ka­ko te­ku­ćih ta­ko i sta­ja­ćih, pro­na­đe­mo me­sto na ko­me se mo­že­mo za krat­ko vre­me fi­no za­ba­vi­ti lo­ve­ći ose­tlji­vim pri­bo­rom, do­sta se kre­ću­ći i nad­mu­dru­ju­ći se sa ra­znim vr­sta­ma gra­blji­vi­ca

Mno­gi fi­de­ra­ši ne­ra­do idu na Du­nav, jer na ovoj ve­li­koj re­ci ni­je uvek la­ko na­ći me­sto na ko­me je kon­cen­tra­ci­ja ri­be u do­me­tu za­ba­ča­ja do­volj­no ve­li­ka, a te­ren ta­kve kon­fi­gu­ra­ci­je da se mo­že pe­ca­ti si­ste­mi­ma sa hra­ni­li­com. Ipak, pra­vi za­lju­blje­ni­ci u ovaj vid pe­ca­nja sprem­ni su da se po­tru­de i re­ski­ra­ju, a ka­da se sve koc­ki­ce slo­že mo­gu­ći su ulov i ri­bo­lov za du­go pam­će­nje

Po­nu­da fi­der šta­po­va na na­šem tr­ži­štu je bo­ga­ta, i u ra­spo­nu od naj­jef­ti­ni­jih mo­de­la, na­me­nje­nih po­čet­ni­ci­ma, do naj­sku­pljih mo­de­la, ka­kve ko­ri­ste am­bi­ci­o­zni tak­mi­ča­ri i re­kre­a­tiv­ci du­bljeg dže­pa. Ret­ko se, me­đu­tim, po­ja­vi štap po­put ovog, ko­ji je ce­nov­no u sred­njoj kla­si, a po kva­li­te­tu znat­no iz­nad to­ga, i uz to upo­tre­bljiv i u slo­bod­nom ri­bo­lo­vu i na tak­mi­če­nji­ma

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice