Štampa

Izvodi iz odabranih tekstova objavljenih u listu Ribolov

Koč­ni­ca je je­dan od de­lo­va če­kr­ka ko­ji je naj­re­đe an­ga­žo­van, ali s ob­zi­rom na to da ra­di u mo­men­ti­ma ko­ji su za ri­bo­lov­ca naj­va­žni­ji – dok na šta­pu ima ri­bu – iz­u­zet­no je bit­no da bu­de pou­zda­na, do­volj­no ja­ka i pre­ci­zna. Kod sta­ci­o­na­ra­ca je me­ha­ni­zam dri­la sme­šten na pred­njem ili zad­njem kra­ju, a ri­bo­lov­ci se če­sto spo­re oko to­ga ko­ja je va­ri­jan­ta bo­lja

Dži­go­vi su zbog kom­bi­na­ci­je do­bre lov­no­sti i pri­hva­tlji­ve ce­ne naj­češće ko­ri­šće­ne va­ra­li­ce za smu­đa i ši­rom sve­ta i kod nas. Ali ni mno­gi ri­bo­lov­ci ko­ji ih re­dov­no i uspe­šno upotrebljavaju ne raz­mi­šlja­ju o nji­ho­vim glav­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma i spe­ci­fič­no­sti­ma, ni­ti o to­me ka­ko se one mo­gu naj­bo­lje is­ko­ri­sti­ti

Prak­tič­no u sa­mom cen­tru Be­o­gra­da ri­bo­lov­ci su odav­no pro­na­šli ne­ko­li­ko svo­jih oaza, u ko­ji­ma ih ima ma­nje ili vi­še pre­ko ce­le go­di­ne. Kod sa­mog Bran­ko­vog mo­sta se naj­bo­lje pe­ca u zim­skim me­se­ci­ma, ka­da se ri­ba tu naj­ma­sov­ni­je gru­pi­še, ali to me­sto ume da ob­ra­du­je i to­kom naj­to­pli­jeg pe­ri­o­da

Sve vi­še ri­bo­lo­va­ca u to­pli­jem de­lu go­di­ne ve­li­ki broj iz­la­za­ka po­sve­ću­je lo­vu tol­sto­lo­bi­ka, ka­ko du­bin­skim me­to­dom, ta­ko i na plo­vak. Ovog pu­ta naš stal­ni sa­rad­nik opre­de­lio se za od­la­zak na Ti­su kod Kni­ća­ni­na i pe­ca­nje bo­lo­nje­ze teh­ni­kom. I jed­no i dru­go po­ka­za­lo se kao pun po­go­dak

U na­šim vo­da­ma se sva­ki klen te­žak pre­ko ki­lo­gra­ma mo­že sma­tra­ti tro­fej­nim, a ve­ći­na ri­bo­lo­va­ca ne mo­že se po­hva­li­ti ni­jed­nim ulo­vom od 1,5 kg u ka­ri­je­ri. O to­me da će u jed­nom da­nu uhva­ti­ti tri dvo­ki­la­ša, Ni­dža ve­ro­vat­no ni­je ni sa­njao

Ka­da jed­na od naj­broj­ni­jih i naj­pro­ždr­lji­vi­jih ri­ba ve­štač­ki une­tih u na­še vo­de za­leg­ne na hra­nje­no me­sto, lov dru­gih vr­sta če­sto po­sta­je ne­mo­guć. Ipak, ovog pu­ta su naš sa­rad­nik i nje­gov ko­le­ga pro­na­šli na­čin ka­ko da pot­pu­no za­o­bi­đu bo­dlji­ka­ve na­pa­sni­ke ve­li­či­ne ma­log pr­sta i le­po se na­pe­ca­ju

Do­bar štap za lov štu­ke ve­štač­kim mam­ci­ma tre­ba­lo bi da bu­de isto­vre­me­no jak i ži­lav, ka­ko bi­smo nji­me mo­gli da ba­ca­mo i vo­di­mo i 40-50 te­ške va­ra­li­ce i da iza­đe­mo na kraj sa borv­be­nim ri­ba­ma te­škim i pre­ko 5 kg, če­sto na sku­če­nom i kr­še­vi­tom pro­sto­ru, a da isto­vre­me­no bu­de ela­sti­čan, ne pre­vi­še te­žak i da uz to ni­je pa­pre­no skup. Ovo­ga pu­ta pred­sta­vlja­mo vam dvo­de­lac ko­ji u ve­li­koj me­ri is­pu­nja­va sve ne­tom po­bro­ja­ne zah­te­ve

Je­dan od pi­o­ni­ra fi­der ri­bo­lo­va kod nas i autor kult­nog DVD-ija o mo­der­nom pe­ca­nju sa hra­ni­li­com, eks­klu­ziv­no za či­ta­o­ce na­šeg li­sta ot­kri­va ka­ko sva­ko mo­že da br­zo i bez ika­kvog tro­ška na­pra­vi od­lič­ne hra­ni­li­ce ko­je se pu­ne cr­vi­ći­ma

Dok na ve­ći­ni na­ših ka­na­la i ba­ra štu­ka­ro­ši ri­bu na­la­ze pre­tra­žu­ju­ći ce­lu po­vr­ši­nu vo­de, na ve­li­kim je­ze­ri­ma, kao što je Vla­sin­sko, neo­p­ho­dan je sa­svim dru­ga­či­ji pri­stup. Naj­vi­še uspe­ha ima­ju oni ko­ji na osno­vu is­ku­stva i ana­li­zi­ra­nja tre­nut­ne si­tu­a­ci­je mo­gu da pret­po­sta­ve na ko­je zo­ne tre­ba obra­ti­ti po­seb­nu pa­žnju i šta gra­blji­vi­ci tre­ba po­nu­di­ti u da­tom mo­men­tu

U po­volj­nim uslo­vi­ma i uz do­bar iz­bor teh­ni­ke, me­sta, pri­hra­ne, mam­ca i si­ste­ma, sre­di­nom pro­le­ća, na na­šim rav­ni­čar­skim re­ka­ma mo­že se ve­o­ma le­po pe­ca­ti be­la ri­ba. Ali, dru­ga po­lo­vi­na ma­ja na Ta­mi­šu je po­je­di­nim do­brim po­zna­va­o­ci­ma ove re­ke do­ne­la i vi­še ne­go do­bre ulo­ve.

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice