Na vodi

Time što su di­gi­tal­ni fo­to-apa­ra­ti go­to­vo pot­pu­no zamenili ana­log­ne, znatno se uve­ćao iona­ko veliki broj ri­bo­lo­va­ca ko­ji snim­ci­ma re­dov­no be­le­že in­te­re­sant­ne pri­zo­re sa vo­de. Za­to smo od­lu­či­li da na saj­tu damo više prostora ri­bo­lo­vač­koj fo­to­gra­fi­ji. Za početak objavljujemo mi­ni-felj­to­n na­me­nje­n svi­ma oni­ma ko­ji že­le da na­u­če ka­ko da na­pra­ve što bo­lju sliku i ka­ko da im uspo­me­ne sa pe­ca­nja bu­du ži­vlje, lep­še, pa ti­me i dra­že.

Da li su ne tako retki trofejni ili bogati ulovi neiskusnih ribolovaca posledica famozne početničke sreće, u koju mnogi veruju, ili nekih drugih faktora, o kojima većina verziranih pecaroša retko razmišlja, iako bi i njima mogli pomoći da ostvaruju bolje rezultate?

U prethodnim nastavcima ovog serijala "pronašli" smo jedan štap i mašinicu (sa dve špulne sa strunama različitih debljina) i napravili komplet sa kojim možemo varaličariti sve grabljivice naših voda (osim mladice i kapitalnog soma). Ostalo je još da vidimo koje su nam varalice za to potrebne.

Kako pomenuh u prethodnom nastavku ovog malog serijala, koji upravo ulazi u svoju drugu polovinu, veliku većinu grabljivica na vodama različitih tipova i veličina možemo varaličariti jednim dobro odabranim štapom. U nevolji možemo pecati svim i svačim, ali da mogu (i da moram) da biram, taj moj jedini varaličarac bio bi dvodelac dug od 2,5 do 2,75 m, deklarisane težine bacanja od 15 ili 20 g do 60 g i srednje brze akcije.

Postoji li univerzalni komplet za varaličarenje na našim vodama?
Na samom početku ovog pisanja moram da priznam jednu stvar – obećanje da ću napisati tekst o univerzalnom kompletu za varaličarenje na našim vodama dao sam bez mnogo razmišljanja, u želji da podržim napor velikog entuzijaste Oskara Papa, kog preko novinskih tekstova znam više od jedne decenije, da na svom sajtu populariše ribolov i da manje iskusnim kolegama olakša bavljenje ovim hobijem.

Ogromna većina naših varaličara ima više pribora nego što im je objektivno potrebno. Ali, istovremeno, gotovo da nema nijednog ribolovca iz te velike i raznolike grupacije koji ne mašta o tome da formira jedan komplet, kojim bi mogao da peca razne vrste grabljivica, različitim mamcima, na vodama raznih tipova.

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...