Aktuelno

Sajam 2014

Tokom prva dva dana na sajmu nautike, lova i ribolova broj posetilaca bio je u okviru očekivanja. Naravno, najviše ih je na ovu manifestaciju sa povelikom tradicijom došlo zbog čamaca, motora i druge nautičke opreme, koja i zauzima daleko najveći deo hale 4 (bivše 14), u kojoj se manifestacija ove godine održava.

Mlađ zarobljena u jednom kubiku

Pre ne­ki me­sec, gru­pa ri­bo­lo­va­ca sa ju­ga Sr­bi­je, ogor­če­nih zbog ne­mo­ći ili ne­za­in­te­re­so­va­no­sti ko­ri­sni­ka da spre­či ma­sa­kri­ra­nje ri­be gra­bu­lja­njem u zi­mov­ni­ci­ma na Ju­žnoj Mo­ra­vi, sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no je za­šti­ti­la ri­blji fond ba­ca­ju­ći u vo­du dža­ko­ve na­pu­nje­ne ka­me­njem. Ne­ko­li­ko ne­de­lja ka­sni­je, na dru­gom kra­ju ze­mlje, u Ba­na­tu, ne­ko­li­ko en­tu­zi­ja­sta ko­ji ni­su mo­gli da mir­no gle­da­ju ago­ni­ju mla­đi za­ro­blje­ne u jed­nom ku­bi­ku kraj ve­li­ke rav­ni­čar­ske re­ke, ura­di­la je ono što je po Za­ko­nu o za­šti­ti i odr­ži­vom ko­ri­šće­nju ri­bljeg fon­da ko­ri­snik mo­rao da ura­di (a ni­je), dok oni, po tom istom za­ko­nu, ni­po­što ni­su sme­li.

Akcija leskovačkih ribolovaca

Akcija nekolicine leskovačkih ribolovaca, koji više nisu mogli mirno da gledaju masakriranje ribe grabuljanjem u zimovnicima na Južnoj Moravi, privukla je veliku pažnju javnosti, ali i otvorila mnoga pitanja. A najvažnije od njih svakako je to da li će to nekim čudom navesti veći deo korisnika, ali i nadležne državne institucije da se i sami pozabave izanalaženjem rešenja za zaštitu ribljeg fonda, posebno ugroženog tokom zimskih meseci.

Divlji zapad

U skoro svakom ribolovačkom razgovoru o višegodišnjem javašluku na našim vodama čuju se dva pitanja:

  1. "Kad će već jednom neko to da dovede u red?";
  2. "Što se mi ne organizujemo i ne počnemo da bijemo lopuže?".

Iako na prvi pogled ukazuju na dijametralno suprotna gledišta i pristupe, oba govore isto. Ovako se dalje ne može. Ali i donose i neke ozbiljne dileme.

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE