Balans, snaga i ukus

Koč­ni­ca je je­dan od de­lo­va če­kr­ka ko­ji je naj­re­đe an­ga­žo­van, ali s ob­zi­rom na to da ra­di u mo­men­ti­ma ko­ji su za ri­bo­lov­ca naj­va­žni­ji – dok na šta­pu ima ri­bu…

Balans, snaga i ukus

Gore, dole, pauza i... baaam!

Dži­go­vi su zbog kom­bi­na­ci­je do­bre lov­no­sti i pri­hva­tlji­ve ce­ne naj­češće ko­ri­šće­ne va­ra­li­ce za smu­đa i ši­rom sve­ta i kod nas. Ali ni mno­gi ri­bo­lov­ci ko­ji ih re­dov­no i uspe­šno upotrebljavaju…

Gore, dole, pauza i... baaam!

Leto u zimovniku

Prak­tič­no u sa­mom cen­tru Be­o­gra­da ri­bo­lov­ci su odav­no pro­na­šli ne­ko­li­ko svo­jih oaza, u ko­ji­ma ih ima ma­nje ili vi­še pre­ko ce­le go­di­ne. Kod sa­mog Bran­ko­vog mo­sta se naj­bo­lje pe­ca u…

Leto u zimovniku

Kako smo izbegli cverglana

Ka­da jed­na od naj­broj­ni­jih i naj­pro­ždr­lji­vi­jih ri­ba ve­štač­ki une­tih u na­še vo­de za­leg­ne na hra­nje­no me­sto, lov dru­gih vr­sta če­sto po­sta­je ne­mo­guć. Ipak, ovog pu­ta su naš sa­rad­nik i nje­gov…

Kako smo izbegli cverglana
 
 
 
 
 

Ukoliko želite da se pretplatite na list Ribolov, pošaljite svoje podatke sa strane FORMULAR.

Obavezno popunite ceo formular, a u delu "Poruka", ako je potrebno, zatražite dodatne informacije u vezi sa pretplatom. Poštom Vam šaljemo popunjenu uplatnicu sa prvim narednim brojem Ribolova!
pretplata-ribolov
Pretplata za Srbiju:

  • za 12 brojeva - 880 dinara (platite 11, dobijete 12)
  • za 24 broja - 1680 dinara (platite 21, dobijete 24).


Za Evropu:

  • 12 brojeva - 21 evro (u dinarskoj protivvrednosti)
  • 24 broja - 41 evro (u dinarskoj protivvrednosti).


Za ostale kontinente - po cenovniku.

ribolov-majice-motivi

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE