Pet veličanstvenih

Za­mo­li­li smo jed­nog od na­ših naj­u­spe­šni­jih i naj­i­sku­sni­jih spe­ci­ja­li­sta za lov bu­co­va da nam od­go­vo­ri na ve­o­ma te­ško pi­ta­nje – ko­je bi va­ra­li­ce po­neo na ne­po­zna­tu vo­du da mo­ra da…

Pet veličanstvenih

Od krša do krša

Na po­čet­ku smo pe­ri­o­da u kom je na na­šim rav­ni­čar­skim te­ku­ći­ca­ma mo­gu­će ve­o­ma uspe­šno hva­ta­ti ša­ra­na. Pa­si­o­ni­ra­ni lov­ci na naj­krup­ni­jeg ci­pri­ni­da uve­li­ko obi­la­ze iz­gled­na je­se­nja me­sta, re­dov­no pri­hra­nju­ju ono ko­je…

Od krša do krša

Slaganje pa sve ostalo

U fi­der teh­ni­ci su oduvek ko­ri­šće­ni na­men­ski kon­stru­i­sa­ni i spe­ci­fič­ni šta­po­vi, ali su ma­ši­ni­ce »po­zajm­lji­va­ne« iz va­ra­li­čar­skog, meč i ša­ran­skog ri­bo­lo­va. I da­nas je u na­če­lu tako – u upotrebi…

Slaganje pa sve ostalo

Formula uspeha - sir, crvi, halibut i zemlja

Na­ša naj­ve­ća pla­nin­ska re­ka i da­lje je na mno­gim de­lo­vi­ma ve­o­ma bo­ga­ta be­lom ri­bom. Po­go­to­vo to va­ži za deo oko Ma­log Zvor­ni­ka, na kom se, za­hva­lju­ju­ći od­lič­nom ra­du ri­bo­ču­var­skih slu­žbi…

Formula uspeha - sir, crvi, halibut i zemlja
 
 
 
 
 

Ukoliko želite da se pretplatite na list Ribolov, pošaljite svoje podatke sa strane FORMULAR.

Obavezno popunite ceo formular, a u delu "Poruka", ako je potrebno, zatražite dodatne informacije u vezi sa pretplatom. Poštom Vam šaljemo popunjenu uplatnicu sa prvim narednim brojem Ribolova!
pretplata-ribolov
Pretplata za Srbiju:

  • za 12 brojeva - 880 dinara (platite 11, dobijete 12)
  • za 24 broja - 1680 dinara (platite 21, dobijete 24).


Za Evropu:

  • 12 brojeva - 21 evro (u dinarskoj protivvrednosti)
  • 24 broja - 41 evro (u dinarskoj protivvrednosti).


Za ostale kontinente - po cenovniku.

ribolov-majice-motivi

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE