Rt dobre nade i sir za orade

Vre­me­na ka­da su slat­ko­vod­ni ri­bo­lov­ci na mo­ru, to­kom go­di­šnjeg od­mo­ra, pe­ca­li is­klju­či­vo špa­ri­će, kne­zo­ve i dru­gu sit­nu ri­bu, si­ste­mi­ma na­mo­ta­nim na ko­mad plu­te, odav­no su za na­ma. Sve je vi­še…

Rt dobre nade i sir za orade

Plovkarenje na rečnoj plaži

Sko­balj ni­je na­broj­ni­ja du­nav­ska be­la ri­ba, ali zbog sport­skog ka­rak­te­ra, ću­dlji­ve na­ra­vi i na­či­na hra­nje­nja, ko­ji od ri­bo­lov­ca tra­ži br­ze re­flek­se i do­sta ume­ća, po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ji me­đu plov­ka­ro­ši­ma sa…

Plovkarenje na rečnoj plaži

Menjanjem do uspeha

Eks­trem­ne vre­men­ske pri­li­ke i če­ste osci­la­ci­ja vo­do­sta­ja uči­ni­le su po­sled­njih ne­de­lja ri­bo­lov na Ta­mi­šu znat­no te­žim ne­go što je uobi­ča­je­no u ovom pe­ri­o­du, ka­da bi ve­ći­na ci­pri­ni­da tre­ba­lo da ve­o­ma…

Menjanjem do uspeha

Farbaj me nežno

Odav­no su pro­šla vre­me­na ka­da smo še­do­ve pra­vi­li ta­ko što iz tu­be is­ti­sne­mo si­li­kon u ka­lup, iz­va­di­mo va­ra­li­cu na­kon su­še­nja, na­tak­ne­mo je na džig udi­cu i pe­ca­mo. Bo­je­nje je po­sta­lo…

Farbaj me nežno
 
 
 
 
 

Ukoliko želite da se pretplatite na list Ribolov, pošaljite svoje podatke sa strane FORMULAR.

Obavezno popunite ceo formular, a u delu "Poruka", ako je potrebno, zatražite dodatne informacije u vezi sa pretplatom. Poštom Vam šaljemo popunjenu uplatnicu sa prvim narednim brojem Ribolova!
pretplata-ribolov
Pretplata za Srbiju:

  • za 12 brojeva - 880 dinara (platite 11, dobijete 12)
  • za 24 broja - 1680 dinara (platite 21, dobijete 24).


Za Evropu:

  • 12 brojeva - 21 evro (u dinarskoj protivvrednosti)
  • 24 broja - 41 evro (u dinarskoj protivvrednosti).


Za ostale kontinente - po cenovniku.

ribolov-majice-motivi

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE