Fatalna privlačnost (ne)vidljivog plena

Ako bi­smo po­re­di­li od­nos va­ra­li­ča­ra pre­ma de­ko­ri­ma ve­štač­kih ma­ma­ca ne­kad i sad, bez di­le­me bi­smo mo­gli da za­klju­či­mo da su da­nas tzv. fan­ta­stič­ni (tj. »ne­re­a­li­stič­ni«) de­ko­ri mno­go za­stu­plje­ni­ji od pri­rod­nih.…

Fatalna privlačnost (ne)vidljivog plena

Tajno oružje od sunđera

De­ce­ni­ja­ma su ri­bo­lov­ci iz SSSR-a uspe­šno lo­vi­li gra­blji­vi­ce na gru­bo na­pra­vlje­ne i uglav­nom ne­ve­što obo­je­ne ri­bo­li­ke va­ra­li­ce, ko­je su najčešće sa­mi is­kra­ja­li, od obič­nog sun­đe­ra. U ostat­ku sve­ta je efi­ka­snost…

Tajno oružje od sunđera

Korišćenje porasta

Mre­na je zbog svo­je ve­li­ke sna­ge, ko­ja do­dat­no do­la­zi do iz­ra­ža­ja u br­zoj vo­di, u ko­joj obi­ta­va, ve­o­ma po­pu­lar­na me­đu na­šim ri­bo­lov­ci­ma. Ona se uglav­nom lo­vi na raz­ne pri­rod­ne mam­ce,…

Korišćenje porasta

Kašika na auto-putu

Iako se ko­ri­ste mno­go ma­nje ne­go do pre ne­ku de­ce­ni­ju, ka­ši­ke su i da­lje ve­o­ma lov­ne za sko­ro sve slat­ko­vod­ne i mor­ske pre­da­to­re, a po­go­to­vo za štu­ku. Lov na njih…

Kašika na auto-putu
 
 
 
 
 

Ukoliko želite da se pretplatite na list Ribolov, pošaljite svoje podatke sa strane FORMULAR.

Obavezno popunite ceo formular, a u delu "Poruka", ako je potrebno, zatražite dodatne informacije u vezi sa pretplatom. Poštom Vam šaljemo popunjenu uplatnicu sa prvim narednim brojem Ribolova!
pretplata-ribolov
Pretplata za Srbiju:

  • za 12 brojeva - 880 dinara (platite 11, dobijete 12)
  • za 24 broja - 1680 dinara (platite 21, dobijete 24).


Za Evropu:

  • 12 brojeva - 21 evro (u dinarskoj protivvrednosti)
  • 24 broja - 41 evro (u dinarskoj protivvrednosti).


Za ostale kontinente - po cenovniku.

ribolov-majice-motivi

ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE