• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-ribolov-novine-broj-359

Sadržaj

Sadržaj broja 359

U RU­PA­MA SPO­RE TRA­VE (Let­nji lov smu­đa na vo­ble­re na Ta­mi­šu)

SRER­BRO ZA OT­PI­SA­NE (Ve­li­ki uspeh eki­pe Ex­tra Carp Te­me­rin na tak­mi­če­nju na je­ze­ru Ma­con­ka)

KA­PI­TAL­CI IS­POD PO­VR­ŠI­NE (Lov so­ma na si­stem sa ke­de­rom i plov­kom)

LU­DA NOĆ! (Na­kon če­ti­ri da­na sa jed­nom ulo­vlje­nom ri­bom, če­ka­nje se ipak is­pla­ti­lo)

IRI­TI­RA­NJE GLA­VO­NJA (Va­ra­li­ča­re­nje kle­na na ma­lim re­ka­ma po­čet­kom je­se­ni)

LA­KO, LAK­ŠE, NAJ­LAK­ŠE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Ul­tra­lajt plov­ka­re­nje)

KO SE BO­JI FI­DE­RA JOŠ (Lič­ni stav: Bez­raz­lo­žna od­boj­nost vla­sni­ka ve­ći­ne ko­mer­ci­jal­nih ša­ran­skih re­vi­ra pre­ma fi­der teh­ni­ci

SNA­GA MOĆ I VE­LI­KI DO­MET (Is­pro­ba­no na vo­di: štap Brow­ning Black Vi­per Fe­e­der)

MA­LO OLO­VO, VE­LI­KA KO­RIST (Taj­ne uspe­šnih fi­de­ra­ša: Do­ra­đe­ni kli­zni si­stem)

DA­LE­KO I DU­BO­KO (Lov be­le ri­be vo­žnjom plov­ka na Ta­mi­šu)

PE­RO­LA­KI UNI­VER­ZA­LAC (Is­pro­ba­no na vo­di: Va­ra­li­ča­rac Da­i­wa Le­xa, 2,7 m, t.b. 40–80 g)

NO­VI PO­ČE­TAK (Pre­zen­ta­ci­ja D.A.M. pro­gra­ma za 2015. go­di­nu)

KU­GLA I TAN­KI ŠE­DI­ĆI (Is­ku­stva uspe­šnih: Ka­ko So­ko­ba­njac Mi­o­drag Ne­šić sa oba­le lo­vi pa­la­mi­de i bran­ci­ne)

GI­CI ZLA­TO, SR­BI­JI BRON­ZA (Iz­ve­štaj sa 61. Svet­skog pr­ven­stva u lo­vu ri­be udi­com na plo­vak)

STALNE RUBRIKE

Šest sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška prog­no­za od 25. sep­tem­bra do 8. ok­to­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 3,9 kg; Som 21 kg; Sko­balj 1 kg; De­ve­ri­ka 3,12 kg; Štu­ka 5,5 kg; Ša­ran 15 kg; Klen 1 kg

DO­BAR SA­VET: Tu­ba za šta­po­ve; Jef­ti­ne lam­pe; Ne­ga spo­ja šta­pa

MA­LI LEK­SI­KON ČVO­RO­VA: Du­pli San Di­je­go džem

RE­VI­RI: Mla­va od be­ton­skog do Bra­ti­nač­kog mo­sta

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Ja­no­šik, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Aran­đe­lo­vac, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.


RI­BO­LOV BR. 360 IZ­LA­ZI U PE­TAK 10. OKTOBRA

 
 
 
 
ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

24°C

Beograd

Vlažnost: 44%
Vetar: S = 1.61 km/h
SRE.
Većinom sunčano
13°C / 23°C
ČET.
Oblačno
13°C / 20°C
PET.
AM Oblačno/PM Sunce
11°C / 19°C
SUB.
Mestimično oblačno
9°C / 18°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice