• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov novine broj 409

Sadržaj

Sadržaj broja 409

RI­BO­LOV BR. 409 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 25. AVGUSTA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

VREME – SAD! (O Najhitnijem poslu ministarstva poljoprivrede i zaštie životne sredine vezanom za ribolov)

U HLADU KANJONA (Popodnevno fiderisanje na jezeru Ćelije)

POČINJE IGRANKA! (Varaličarenje štuke u drugoj polovini leta)

PIPAVO UZIMANJE (Težak ali uspešan letnji lov bele ribe na Tisi)

KUKURUZNA VODICA (Male tajne uspešnih: Besplatan a efikasan dodatak hrani)

BRZ I VRLO UBOJIT (Mali leksikon šaranskih montaža: KD rig)

SASVIM PRIRODNO (Letnji lov plotice na plovak na Uni, nedaleko od ušća u Savu)

NEOPHODNA PRECIZNOST (Dva  jednostavna a pouzdana čvora za vezivanje fider gume)

ŠTO CRNJE TO BOLJE (Najpotcenjeniji dekor je tajni adut mnogih varaličara)

BUCOV, ŠTUKA I SOM (Mini-reportaža sa Zvorničkog jezera)

Sjajna zabava (Letnje ultralako varaličarenje pastrmke na Đetinji)

ŠUNJANJE I NAVOĐENJE (Lov bucova na rečnim plićacima i sprudovima)

GUŽVA KOD PRVE KULE (Letnji lov šljivara na plovak na Dunavu kod smederevske tvrđave)

Ubitačni crvići (Uspešno letnje pecanje na Sjeničkom jezeru)

VRHUNSKI »SREDNJAŠ« (Provereno na vodi: Rive-R Method Feeder, 3,6 m, t.b. 20–50 g)

UPOZNAJTE PRAVU »SEBILU« (Varalica po kojoj je napravljena najprodavanija srpska silikonska glavinjara)

NOĆNI BORAC (Letnji lov ukljata sa jadranske obale)

 

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 25. avgusta do 7. septembra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca.

I TO SE DOGAĐA: Beogradski ribolovac od ribara otkupio jesetru i pustio je u Dunav!; Ulovi dveju riba u jednom zabačaju, na jednu varalicu!

USPOMENE SA PECANJA: Zajednički ulov; Kapitalka iz Temštice

LETNJE RIBOLOVAČKE RAZGLEDNICE: Šarani Igora Brkina

IZLOG: D.A.M. Tectan Hard Mono; Mašinice Energoteam Black Fighter Feeder 4.000; Owner STY-35MH trokrake; Hart Iron mašinice; Formax Elegance Feeder; Carp Zoom meki peleti; MC Zara; Varaličarac Formax Fortis Spin; Varaličarac MaGnetic, 2,1 m, t.b. 5–14 g.

PARADA ULOVA: Deverika 3,56 kg; Šaran 15,3 kg; Smuđ 7,7 kg; Šaran 15,1 kg.

DOBAR SAVET: Kako vratiti ulov.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 410 IZ­LA­ZI U PE­TAK 09. SEPTEMBRA

 
 
 
 
ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice