• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 383

Sadržaj

Sadržaj broja 383

RU­KA U DŽE­PU (Že­li li nad­le­žno mi­ni­star­stvo uop­šte da mi ri­bo­lov­ci zna­mo šta ono ra­di)

OSVE­ŽE­NJE DO­NE­LO AK­CI­JU (Du­go oče­ki­va­na pro­me­na vre­me­na po­zi­tiv­no se od­ra­zi­la na rad ri­be)

U PRA­VLJE­NOM TI­ŠA­KU (Let­nji lov sko­ba­lja na plo­vak i tra­vu na Ni­ša­vi)

65 UČE­SNI­KA (Tak­mi­če­nje de­ce u Star­če­vu)

SPRE­MI SE ZA AK­CI­JU! (Krat­ko pe­ca­nje na ko­mer­ci­jal­nom re­vi­ru, u iz­ra­zi­to ne­po­volj­nim uslo­vi­ma)

KAD USI­SI­VAČ PRO­RA­DI (Lov tol­sto­lo­bi­ka na sta­ja­ćim vo­da­ma na plo­vak i teh­no­plank­ton)

BA­BU­ŠKE, DE­VE­RI­KE I ŠA­RAN­ČI­ĆI (Od­li­čan rad ri­be to­kom av­gu­sta na DTD ka­na­lu kod Ka­ra­vu­ko­va)

RU­ŽA NA DNU (Let­nji lov sko­ba­lja i mre­ne na Dri­ni kod Vi­še­gra­da)

ESOX I (DRU­GE) GRA­BLJI­VI­CE (Je­dan od nas: Ra­de Ni­ko­lić, Le­sko­vac)

VO­ŽNJA LA­GA­NA, A UDAR­CI SNA­ŽNI (Let­nji lov so­ma tro­lin­gom na je­ze­ri­ma Na­ci­o­nal­nog par­ka Ta­ra)

PA­STRM­KE IZ BI­O­GRAD­SKOG JE­ZE­RA (Va­ra­li­ča­re­nje na pre­div­noj pri­rod­noj aku­mu­la­ci­ji kod Ko­la­ši­na)

DNO I PRE­LIV (Let­nje va­ra­li­ča­re­nje smu­đa na uz­vod­nim špi­ce­vi­ma reč­nih ada)

MA­GI­JA SPLJE­SKA­NOG KA­VE­ZA (Let­nji ri­bo­lov plo­ti­ce fi­der teh­ni­kom na re­ci)

UKU­SNI SMR­DLJIV­CI I BR­KA­TE LE­PO­TI­CE (Let­nji lov mre­ne vo­žnjom plov­ka, na rov­ca)

ČVOR GA­RI­JA MAR­TI­NA (Od­li­čan a jed­no­sta­van čvor za udi­ce sa ok­ce­tom, vr­ti­li­ce i kop­če)

ČE­LIČ­NA ČVR­STI­NA (Eks­klu­ziv­no pred­sta­vlja­mo osnov­ne ka­rak­te­ri­sti­ke no­vog Shi­ma­no­vog kon­cep­ta Ha­ga­ne)

HO­U­SE OF HARDY RIC­HARD WAL­KER FAR­NBO­RO­UGH (Je­dan od naj­za­ni­mlji­vi­jih šta­po­va le­gen­dar­ne en­gle­ske fir­me)

KA­ŠI­ČI­CE, AM­PU­LE, STRU­JA... (In­di­ka­to­ri tr­za­ja u mor­skom ri­bo­lo­vu du­bin­skim me­to­dom)

 

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 27. av­gu­sta do 9. sep­tem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Som Smuđ 2,7 kg; Pa­strm­ka 1,3 kg; Som 13,45 kg; Ša­ran 17,6 kg

DO­BAR SA­VET: Mi­kro-džig sa obič­nim olo­vom; Fi­der-saj­li­ca

IZ­LOG: Sig­na­li­za­to­ri Carp Pro Im­pul­se; Ma­ši­ni­ce Ti­ca Splen­dor i No­mu­ra Hi­ro; Bo­lo­njez Fal­con Ami­ca od 5 m; Naj­lo­ni Xzo­ga (Bu­ster­lon, Ta­ka­lon, Ru­bi­lon i Ma­ster­lon) i Fal­con Elep­hant; Ša­tor Carp Pro Bivy 142; adap­ter Carp Aca­demy Qu­ick Re­le­a­se.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 384 IZ­LA­ZI U PE­TAK 11. SEPTEMBRA

 

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Ča­čan­ski ri­bo­lo­vac Ivan Đon­drić po­vre­me­no pe­ca na Bi­leć­kom je­ze­ru, ve­li­koj ve­štač­koj aku­mu­la­ci­ji u Re­pu­bli­ci Srp­skoj, po­zna­toj po krup­nim ša­ra­ni­ma, amu­ri­ma i so­mo­vi­ma.

Broj­ni tro­fej­ni gra­bljiv­ci uhva­će­ni su po­sled­njih go­di­na na ovoj vo­di, ve­li­kim de­lom na si­stem sa ži­vim ke­de­rom po­nu­đe­nim po­mo­ću usi­dre­ne bo­ve, ka­kav i Đon­drić ko­ri­sti i ko­ji mu je 17. apri­la do­neo naj­vred­ni­ji ulov u do­sa­da­šnjoj ka­ri­je­ri.

str17 323

Ta mon­ta­ža se pra­vi ta­ko što se na oda­bra­nom me­stu, ne­što da­lje od tač­ke u ko­ju ri­bo­lo­vac že­li da pla­si­ra ma­mac (naj­če­šće je to ve­li­ki ži­vi ke­der), po­sta­vlja bo­va, ko­ju u me­stu dr­ži ka­na­pom ve­zan ka­men od­go­va­ra­ju­će te­ži­ne. Si­stem sa plov­kom (»ba­le­ri­nom«) se raz­vla­či, a po­tom se tan­kim naj­lo­nom spa­ja­ju plo­vak i bo­va. Ta­ko se obez­be­đu­je da ke­der, či­je je kre­ta­nje vr­lo ogra­ni­če­no, stal­no osta­je na go­to­vo is­toj du­bi­ni, tj. u zo­ni u ko­joj oče­ku­je­mo ja­vlja­nje ri­be, a ne mo­že da se za­vu­če pod ne­ki ka­men, u gra­nje ili dru­gi krš. »Po­moć­ni« naj­lon pu­ca ka­da som uzme ma­mac ili u tre­nut­ku ka­da ri­bo­lo­vac kon­tri­ra, na­kon če­ga po­či­nje bor­ba (na taj na­čin, ve­o­ma po­pu­la­ran me­đu za­pad­no­e­vrop­skim ri­bo­lov­ci­ma se već go­di­na­ma hva­ta­ju ka­pi­tal­ci ši­rom na­šeg kon­ti­nen­ta, a pre sve­ga na ita­li­jan­skoj re­ci Po i na Ebru (Špa­ni­ja). Đon­drić je ko­ri­stio si­stem sa dve udi­ce... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 323-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

21°C

Beograd

Vlažnost: 73%
Vetar: JJZ = 4.83 km/h
PON.
Sunčano
22°C / 37°C
UTO.
Sunčano
22°C / 36°C
SRE.
Sunčano
20°C / 35°C
ČET.
Većinom sunčano
18°C / 32°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice