• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 374

Sadržaj

Sadržaj broja 374

BI­STRA VO­DA I OPRE­ZNE BA­BE (April­sko plov­ka­re­nje na ka­na­lu Vi­zelj u Pan­če­vač­kom ri­tu)

RI­BA NA PU­ČI­NI (Us­kr­šnje pe­ca­nje na Bo­van­skom je­ze­ru)

PRE­CI­ZNOST PRE SVE­GA (Ka­ko na­ve­sti ša­ra­na da što pre uzme naš ma­mac)

SVE­STRA­NI SNA­GA­TOR (Pred­sta­vlja­nje: Štap No­mu­ra Ne­ver Crack od 3 m, t.b. 30–60 g)

PRA­VLJE­NJE KA­VE­ZNIH HRA­NI­LI­CA

MLE­VE­NE KO­KI­CE (Od­li­čan a ma­lo ko­ri­šćen do­da­tak pri­hra­na­ma za fi­der i plo­vak)

PRE­MA RI­BI I VO­DI (Ka­ko iza­bra­ti plov­ka­ro­ški štap za raz­li­či­te uslo­ve)

KRUP­NE BA­BE IZ ŠI­ŠA­NE TR­SKE (Pro­leć­ni lov krup­ne ba­bu­ške na plit­koj ba­ri)

GLA­VOČ NI­JE PEŠ (Jed­na od naj­ra­ši­re­ni­jih za­blu­da o ri­ba­ma ko­je ži­ve kod nas)

VRH VR­HO­VA ZA ZNAL­CE DU­BLJEG DŽE­PA (Is­pro­ba­no na vo­di: Brow­ning Sphe­re Fe­e­der Me­di­um (3,6 m, t.b. 80 g)

ČU­VA­RI NA­ŠE BU­DUĆ­NO­STI (Po­čeo mrest sko­ba­lja na pod­ruč­ju Kra­lje­va)

KU­KE I NJI­HO­VE KVA­KE (Od ču­da ko­ji­ma smo se sme­ja­li do ve­o­ma po­pu­lar­nih va­ra­li­ca – V deo)

OD ŠTA­PA DO MAM­CA (Na de­be­lom mo­ru – II deo)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 23.aprila do 6. maja; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA

RE­VI­RI: Ni­ša­va kod Že­le­znič­kog mo­sta u Ni­šu

NO­VI­TE­TI IZ NA­ŠIH PRO­DAV­NI­CA: Ma­ši­ni­ce For­max Mag­num Black Carp 5000 i Ti­ca Sa­mi­ra, va­ra­li­čar­ci Oku­ma CX Spin (2,59 m, t.b. 10–45 g) i Fal­con Di­a­mond (2,4 m, 2,7 i 3,0 m), Ma­ver Fish Co­un­ter, Sun­co­bran i ku­ti­ja For­max, pe­tljaš Ven­tu­ri­e­ri Oskar, Fi­der dr­ža­či, pred­vez Xzo­ga Ta­ka-SK.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 375 IZ­LA­ZI U PE­TAK 8. MAJA

 

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Ča­čan­ski ri­bo­lo­vac Ivan Đon­drić po­vre­me­no pe­ca na Bi­leć­kom je­ze­ru, ve­li­koj ve­štač­koj aku­mu­la­ci­ji u Re­pu­bli­ci Srp­skoj, po­zna­toj po krup­nim ša­ra­ni­ma, amu­ri­ma i so­mo­vi­ma.

Broj­ni tro­fej­ni gra­bljiv­ci uhva­će­ni su po­sled­njih go­di­na na ovoj vo­di, ve­li­kim de­lom na si­stem sa ži­vim ke­de­rom po­nu­đe­nim po­mo­ću usi­dre­ne bo­ve, ka­kav i Đon­drić ko­ri­sti i ko­ji mu je 17. apri­la do­neo naj­vred­ni­ji ulov u do­sa­da­šnjoj ka­ri­je­ri.

str17 323

Ta mon­ta­ža se pra­vi ta­ko što se na oda­bra­nom me­stu, ne­što da­lje od tač­ke u ko­ju ri­bo­lo­vac že­li da pla­si­ra ma­mac (naj­če­šće je to ve­li­ki ži­vi ke­der), po­sta­vlja bo­va, ko­ju u me­stu dr­ži ka­na­pom ve­zan ka­men od­go­va­ra­ju­će te­ži­ne. Si­stem sa plov­kom (»ba­le­ri­nom«) se raz­vla­či, a po­tom se tan­kim naj­lo­nom spa­ja­ju plo­vak i bo­va. Ta­ko se obez­be­đu­je da ke­der, či­je je kre­ta­nje vr­lo ogra­ni­če­no, stal­no osta­je na go­to­vo is­toj du­bi­ni, tj. u zo­ni u ko­joj oče­ku­je­mo ja­vlja­nje ri­be, a ne mo­že da se za­vu­če pod ne­ki ka­men, u gra­nje ili dru­gi krš. »Po­moć­ni« naj­lon pu­ca ka­da som uzme ma­mac ili u tre­nut­ku ka­da ri­bo­lo­vac kon­tri­ra, na­kon če­ga po­či­nje bor­ba (na taj na­čin, ve­o­ma po­pu­la­ran me­đu za­pad­no­e­vrop­skim ri­bo­lov­ci­ma se već go­di­na­ma hva­ta­ju ka­pi­tal­ci ši­rom na­šeg kon­ti­nen­ta, a pre sve­ga na ita­li­jan­skoj re­ci Po i na Ebru (Špa­ni­ja). Đon­drić je ko­ri­stio si­stem sa dve udi­ce... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 323-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

15°C

Beograd

Vlažnost: 63%
Vetar: JI = 8.05 km/h
NED.
Mestimično oblačno
13°C / 26°C
PON.
Mestimično oblačno
15°C / 28°C
UTO.
Grmljavine
9°C / 22°C
SRE.
Pljuskovi
7°C / 14°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice