• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

ribolov-novine-broj-444/445

Sadržaj broja 444/445

RI­BO­LOV BR. 444/445 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 29. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA­RA STA­ROG ŠA­MAR (Po­sto­je li me­re ko­ji­ma bi se mo­gao br­zo za­ve­sti red na vo­da­ma i ko bi tre­ba­lo da ih pre­du­zme)

KAD CVER­GLAN PRE­O­KRE­NE (Za­tva­ra­nje se­zo­ne fi­der ri­bo­lo­va na Adi Ci­gan­li­ji)

BAŠ NI­ŠTA BEZ CR­VA (De­cem­bar­sko pe­ca­nje be­le ri­be na fi­der na Sa­vi)

OD HLE­BA DO KO­FLI­NA (No­vi i sta­ri, pri­rod­ni i ve­štač­ki mam­ci za lov sko­ba­lja)

SKO­KO­VI­TO IZA­ZI­VA­NJE PRU­GA­STIH BAN­DI­TA (Zim­ski lov je­zer­skih ban­da­ra na ma­le dži­go­ve)

TE­ŽI PLO­VAK, MA­NJA OPA­SNOST (Šta tre­ba da zna­mo ka­da bi­ra­mo bo­lo­nje­ze štap i ka­ko da ga ne slo­mi­mo)

40% KEKS (O jed­nom od oba­ve­znih sa­sto­ja­ka bra­šna­stih pri­ma­ma)

PRO­MA­ŠA­JI U LE­RO­VA­NJU I PRO­PA­DA­NJU! (De­cem­bar­ska se­ri­ja ulo­va smu­đa na Sa­vi kdo obre­nov­ca i ne­ve­ro­va­tan dan za kraj

SE­ZO­NA BEZ KRA­JA?! (Ne­za­pam­će­no do­bar rad bu­co­va na Sa­vi u Be­o­gra­du to­kom de­cem­bra)

VRE­ME IS­TRAJ­NO­STI I STR­PLJE­NJA (Ka­ko da zna­mo da mo­že­mo oče­ki­va­ti iz­u­zet­nu ak­tiv­nost smu­đa)

UVEK SPREM­NI ZA KA­PI­TAL­KE (Pro­ve­re­no na vo­di: Skan­di­nav­ski pri­stup lo­vu štu­ka)

DRA­MLI­JA MON­TA­ŽA (Iz­u­zet­no jed­no­sta­van a ši­ro­ko pri­men­ljiv si­stem za lov gra­blji­vi­ca: Split-šot rig)

LA­GA­NO I RO­BU­SNO (No­vi Da­i­wa LT kon­cept ma­ši­ni­ca za 2018. go­di­nu)

KRAJ PRI­ČE O NE­PO­BE­DI­VOM (Ri­bo­lov traj­no za­bra­njen na jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih re­vi­ra na re­ci Po)

TOP LI­STA PU­ČIN­SKIH VA­RA­LI­CA (Pro­ve­re­no u prak­si: Naj­lov­ni­ji ve­štač­ki mam­ci za otvo­re­no mo­re)


STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 28. DE­CEM­BRA DO 24. JA­NU­A­RA

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Pro­rex LT, Pod­o­de­lo ener­go­te­am Out­do­or, El­Pi va­ra­li­ce, Zim­ske či­zme Spro, Tro­kra­ke Ga­ma­kat­su, Brow­ning Mic­ro Lead As­sort­ment, Naj­lon L&K Zan­der Spin Fluo Yel­low, Si­to Brow­ning Ro­und Rid­dle, Fox pri­bor na ak­ci­ji, Ple­te­ni­ca Cli­max MiG8, Tak­mi­čar­ci Ma­ver Frec­cia

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 7,75 kg, Štu­ka 9,3 kg, Ša­ran 14,3 kg

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Dva smu­đa iz Ga­jač­kog du­nav­ca; Ibar­ski vre­te­nar; Ka­pi­ta­lac iz ka­na­la Bjan­ko; Bli­zna­ki­nje po­red kro­šnje; maj­sto­ri­je pi­rot­skih plov­ka­ro­ša; Som na si­li­kon­sku sar­di­nu

IZ SVE­TA: Da­i­wa In­fi­nity Bo­i­lie Dry Bag; Fox Ra­ge Cork Screw Jig Head; Še­do­vi Wa­ke Bo­tom Ge­ar; Va­ra­li­ča­rac Spro Fre­estyle So­lidz, Mi­kro-ka­ši­ke Qu­an­tum Sbi­ro Bla­des, »Pre­svla­ke« za ruč­ku ma­ši­ni­ce


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 446 IZ­LA­ZI U PE­TAK 26. JANUARA

Pe­ca­nje usred ve­li­kog gra­da naj­če­šće se sma­tra pu­kim ubi­ja­njem vre­me­na i iz­bo­rom iz nu­žde, ka­da ri­bo­lo­vac ne­ma vre­me­na ili mo­guć­no­sti da ide na ri­bom bo­ga­ti­je i ma­nje na­pad­nu­te te­re­ne. Me­đu­tim, ima i ne­kih iz­u­ze­ta­ka, bu­du­ći da su i na po­je­di­nim de­lo­vi­ma re­ka usred ur­ba­nih sre­di­na mo­gu­ći le­pi i re­dov­ni ulo­vi, pa čak i tro­fej­ni

Deo Du­na­va u No­vom Sa­du, iz­me­đu mo­sto­va, od­u­vek je bio za­ni­mljiv za ri­bo­lov, jer se tu sa obe­ju oba­la mo­že sva­šta pe­ca­ti, od be­le ri­be (de­ve­ri­ke, kru­pa­ti­ce, prot­fi­ša itd.), pre­ko bu­co­va i smu­đa, do so­ma. Do­dat­no je ovaj te­ren na atrak­tiv­no­sti do­bio to­kom bom­bar­do­va­nja, ka­da su sva tri no­vo­sad­ska mo­sta sru­še­na, pa je u vo­du do­spe­lo mno­go kr­ša, pri če­mu su na­ro­či­to do­bra me­sta za ri­bo­lov na­sta­la kod Že­že­lje­vog mo­sta, jer su tu na­go­mi­la­ni ko­ma­di be­to­na i kon­struk­ci­je (ko­ji ni­su u pot­pu­no­sti iz­va­đe­ni) pru­ža­li ri­bi mno­go za­klo­na, pa ti­me i od­lič­ne uslo­ve za ži­vot. I na­kon iz­grad­nje no­vog mo­sta, ovaj po­tes ostao je jed­na­ko za­ni­mljiv, pa na nje­mu mno­gi No­vo­sa­đa­ni pe­ca­ju, ka­ko iz plo­vi­la, ta­ko i sa oba­le.

Novisad

Ovaj te­ren ni­je ni­ma­lo lak, jer se na no­se­ćim stu­bo­vi­ma pri sva­kom po­ra­stu ni­voa za­gla­vlju­ju pa­nje­vi, gra­nje i dru­gi pli­va­ju­ći krš, či­me se stva­ra­ju ma­li br­za­ci, u ko­ji­ma vo­da vr­ti na sve stra­ne. Mno­go ima i kon­tra­to­ko­va, ko­je i naj­re­dov­ni­ji po­se­ti­o­ci ovog de­la re­ke te­ško mo­gu da »po­hva­ta­ju«, jer je sva­ki vo­do­staj pri­ča za se­be (bu­du­ći da vo­da raz­li­či­to te­če), a pod­vod­nih od­se­ka, pre­la­za, pla­toa i na­no­sa ima to­li­ko da ih je ne­mo­gu­će sve upo­zna­ti. Ne­ki od tih pre­la­za su ve­ći (du­bi­na se, npr., s 6 do 8 m sma­nju­je na 2-3 m), a dru­gi ma­nji, ali svi u ne­koj me­ri od­go­va­ra­ju ri­bi, bi­lo da se tu skri­va, da vre­ba plen, mre­sti se, zi­mu­je... Uz to, iz­nad tog de­la su ču­ve­ni ka­na­li­za­ci­o­ni is­pu­sti (po­zna­ti kaol Gov**re), na ko­ji­ma se po­seb­no ma­sov­no za­dr­ža­va be­la ri­ba, pa ne ču­di što se i tu mo­ta­ju raz­ne gra­blji­vi­ce, ko­ji­ma od­go­va­ra­ju ta­kva ra­zno­li­kost ži­vot­nog pro­sto­ra (mno­go be­le ri­be i hra­ne za nju, za­tim gra­nje, stu­bo­vi mo­sto­va, br­za­ci, pod­vod­ni spru­do­vi, od­se­ci, ru­pe, na­gli pre­la­zi du­bi­ne, kon­tra­to­ko­vi, raz­ne za­kač­ke, go­di­na­ma ve­za­ni bro­do­vi, ko­ji se ne po­me­ra­ju...). Sa­svim je ja­sno za­što je ovo svo­je­vr­sni pre­da­tor­ski el­do­ra­do i od­li­čan te­ren za va­ra­li­ča­re­nje... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 411-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

 

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

 

ribolovacke majice