• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-411

Sadržaj

Sadržaj broja 411

RI­BO­LOV BR. 411 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 23. SEPTEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

MA­LE VO­DE – VE­LI­KA ŠAN­SA (Mo­že­mo li od za­pu­šte­nih šljun­ka­ra i gli­ni­ko­pa na­pra­vi­ti atrak­tiv­ne ri­bo­lov­ne vo­de ko­ji­ma bi ga­zdo­va­la lo­kal­na udru­že­nja)

KA­RA­ME­LA PRO­TIV ŽI­TA­RI­CA (Sep­tem­bar­ski lov ba­bu­ške i no­sa­re na Za­pad­noj Mo­ra­vi)

OD OČA­JA DO SJA­JA (Lov ba­bu­ške i be­le ri­be na Ta­mi­šu kod Glo­go­nja)

BI­LO KU­DA, ŠTA­PIĆ SVU­DA (Re­zi­me va­ra­li­čar­ske ul­tra­lajt se­zo­ne 2016)

TE­ŽI­NA, BR­ZI­NA I VE­LI­ČI­NA (Za­što nam krup­ni ša­ra­ni spa­da­ju pri lo­vu me­tod fi­der teh­ni­kom)

OVAJ JE PRA­VI (Tro­fej­ni ulov amu­ra na ko­vin­skoj Šljun­ka­ri)

UPA­LJAČ I BA­KAR­NA ŽI­CA (Ka­ko da br­zo i sa mi­ni­mal­nim tro­škom na­pra­vi­mo džep­nu le­mi­li­cu za br­zu po­prav­ku va­ra­li­ca od me­ke gu­me)

PO­SEB­NA PRI­VLAČ­NOST (Lov boj­li­je kao po­je­di­nač­nim mam­cem na ko­mer­ci­jal­nim re­vi­ri­ma)

BI­KO­VI I MA­GLA (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Lov tol­sto­lo­bi­ka na re­ci, na plo­vak)

GR­DO­SI­JA NA PRE­LA­ZU (Po­čet­kom sep­tem­bra no­vo­sad­ski va­ra­li­ča­ri uspe­šno lo­vi­li so­ma i smu­đa sa ke­ja usred gra­da)

PA­STRM­KA SA PLA­ŽE (Va­ra­li­ča­re­nje na Đe­ti­nji u Uži­cu)

NI­KAD SE NE ZNA (Vo­dič za ri­bo­lov­ce tu­ri­ste u Grč­koj: Lov bran­ci­na na Kri­tu)

MA­LA KRU­ŠKA KRAJ PRE­PRE­KE (Lov kle­na na Ve­li­koj Mo­ra­vi po­čet­kom sep­tem­bra)

DVE ŠA­KE I UDRI (Let­nje-je­se­nji lov mir­nih ri­ba na zr­ne­vlje)

ZLA­TO ZA VIP – MIGHTY M (Pe­tim i še­stim ko­lom za­vr­še­na Bas li­ga Sr­bi­je 2016)

TOR­PE­DA, ZA­RE I BR­BO­TAV­CI (Ma­li vo­dič kroz po­vr­šin­ske va­ra­li­ce II)

KRA­VE, PO­LI­CE­LON­KA I PO­ME­TRAŠ (Mu­ši­ča­re­nje kle­na na re­ci Ka­raš u Ba­na­tu

NE­U­NI­ŠTI­VI SNA­GA­TOR (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lo­vač­ke in­du­stri­je: Hardy Fred Bul­ler Pi­ke)

PU­ČIN­SKA KRA­LJI­CA DU­GI­NIH BO­JA (Pre­la­zak le­ta u je­sen: Pra­vo vre­me za lov lam­pu­ge na Ja­dra­nu)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 22. sep­tem­bra do 5. ok­to­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Ka­pi­ta­lac na cvet

I TO SE DO­GA­ĐA: Go­lu­bač­ke pa­strm­ke

IZ­LOG: Va­ra­li­ča­rac YAD Smart Twin, Tor­bi­ca Rap­tu­re Drytec, Pod­vod­na ka­me­ra Carp Zo­om; Bo­om Ba­it ku­ku­ruz; For­max Le­gacy pe­tljaš i bo­lo­njez, Vo­bler Hart Na­no­fish, Azu­ra Swin­ger še­do­vi, Fi­der dr­žač Carp Zo­om, Ma­ši­ni­ca Le­gacy Fe­e­der 4000/5000, Mu­ši­čar­ski če­krk Rap­tu­re Qu­i­de­ma­ster AMC Se­ri­es, Carp Ex­pert Ca­mou naj­lon,

PA­RA­DA ULO­VA: Som 52 kg, Smuđ 6,7 kg, Bu­cov 2,8 kg, Smuđ 10,4 kg

DO­BAR SA­VET: Va­ljak za pri­vla­če­nje so­ma, Za­te­za­či čvo­ro­va

NE­MA PRO­BLE­MA: Po­prav­ka tr­na na va­ra­li­čar­skom šta­pu, Šed ili tvi­ster za smu­đa, Mr­še­nje naj­lo­na oko vr­ha fi­der šta­pa, Ka­ko raz­li­ko­va­ti naj­lon i flu­o­ro­kar­bon

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 412 IZ­LA­ZI U PE­TAK 07. OKTOBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice