• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-413

Sadržaj

Sadržaj broja 413

RI­BO­LOV BR. 413 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 21. OKTOBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

OD­BRA­NA PO­SLED­NJEG KI­LO­ME­TRA (Mo­gu li ri­bo­lov­ci u Sr­bi­ji ika­ko da se iz­bo­re za svo­ja pra­va?)

OD GRA­NJA DO ŠLE­PO­VA I KA­ME­NJA (Is­ku­stva uspe­šnih: Je­se­nji lov smu­đa na ve­li­kim re­ka­ma)

TRI TA­LA­SA BOM­BAR­DO­VA­NJA (Je­se­nji lov mre­ne bo­lo­nje­ze teh­ni­kom na Dri­ni)

GO­DI­ŠNJI ZA PAM­ĆE­NJE (Je­se­nji ulo­vi ša­ra­na iz do­njeg to­ka Ta­mi­ša)

BA­BE BAŠ VO­LE »MR­TVA­KE« (Šest naj­bo­ljih je­se­njih ma­ma­ca za lov ba­bu­ške i be­le ri­be)

CA­RI­CA JE CAR (Hit va­ra­li­ca no­ve ge­ne­ra­ci­je: Svič­blejd svim džig)

NO­VA GA­ZDA­RI­CA (2016. go­di­na na Vla­sin­skom je­ze­ru neo­če­ki­va­no pro­ti­če u zna­ku lo­va štu­ke)

DAN ZA VO­BLER I DAN ZA MU­ŠI­CU (Ok­to­bar­ski lov kle­na u do­njem to­ku Ibra)

JA­PAN­CI I PI­JA­NE SLAM­ČI­CE (Sep­tem­bar­ski ri­bo­lo­vač­ki iz­let u Bo­ku Ko­tor­sku)

NE­ĆE, PA STA­NE! (Iz­u­zet­no lo­ša go­di­na za ri­bo­lov na Ju­žnoj Mo­ra­vi kod Ni­ša)

HO­DAJ, TRA­ŽI, BA­CAJ (Je­se­nje va­ra­li­ča­re­nje štu­ke na Ta­mi­šu kod Glo­go­nja)

U ZNA­KU (MA­LIH) PRO­IZ­VO­ĐA­ČA (Sa­jam LO­RIST, 28. sep­tem­bar – 02. ok­to­bar, No­vi Sad)

ZA­JED­NIČ­KI RAD (Ka­ko je do­bi­je­na bit­ka za Zvor­nič­ko je­ze­ro)

RE­ŠE­NJE ZA NA­DO­LA­ŽE­NJE (Je­se­nji lov bu­co­va na na­pe­ri­ma, po vi­šem i sred­njem vo­do­sta­ju)

DA­VID PRO­TIV GO­LI­JA­TA (Ka­ko lo­vi­ti smu­đa na va­ra­li­cu, a isto­vre­me­no bi­ti spre­man za so­ma)

MAM­CI I SI­STE­MI (Ma­li vo­dič za slat­ko­vod­ne ri­bo­lov­ce ko­ji se na­đu na ušću re­ke u mo­re)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 20. ok­to­bra; do 02. no­vem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

ULO­VI KO­JI SE PAM­TE: Som i štu­ka isto­vre­me­no; Som na bo­lo­njez

IZ­LOG: Rod Pod Carp Pro; Ruč­ni so­nar-sat; Va­ra­li­ča­rac D.A.M. Na­no­flex G2; Tra­buc­co Ge­ni­us Pro Fe­e­der Arm, For­max Neon mo­no­fil; Shi­ma­no Po­wer Aero Tec­hni­um 10.000 XSA, Mich Ba­its asor­ti­man; Spro Ter­mal Snow či­zme; Va­ra­li­ča­rac Shi­ma­no Stra­dic Spin 2,77 m, t.b. 15–60 g; For­max kop­ča sa vir­blom

PA­RA­DA ULO­VA: Amur 17,25 kg; Klen 1,06 kg; Dve štu­ke

DO­BAR SA­VET: KO­RI­ŠĆE­NJE ŠPI­CA (Če­ti­ri sa­ve­ta za lov štu­ke sre­di­nom je­se­ni)

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 414 IZ­LA­ZI U PE­TAK 04. NOVEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice