• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-416

Sadržaj

Sadržaj broja 416

RI­BO­LOV BR. 416 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 2. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA VR­TI GDE BUR­GI­JA NE­ĆE (Mo­že li Sr­bi­ja da znat­no bo­lje za­šti­ti otvo­re­ne vo­de i ri­blji fond od ri­bo­kra­đe, dru­ga­či­jim pro­pi­si­ma o pro­me­tu ri­be?)

MED ZA LO­PA­TA­RU (Na Du­na­vu kod Sme­de­re­va is­ku­sni kra­gu­je­vač­ki ša­ran­dži­ja uhva­tio de­ve­ri­ku od 4,7 kg)

CIM­KA­NJE PO DNU (Lov ban­da­ra na ma­le dži­go­ve u zi­mov­ni­ku kod Sre­br­nog je­ze­ra)

PRO­TIV SI­ĆE I KO­ŠA­VE (Lov gra­blji­vi­ca na Du­na­vu kod Ri­to­pe­ka, mu­va­njem i va­ra­li­ča­re­njem iz čam­ca)

LA­GA­NI­CA UZ OBA­LU (Lov sko­ba­lja i dru­ge be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na re­ci, po po­vi­še­nom vo­do­sta­ju)

MA­LA IZ­ME­NA, VE­LI­KI ULOV (Iz­u­zet­no us­pe­šan je­se­nji ri­bo­lov ša­ra­na na ko­mer­ci­jal­nom re­vi­ru)

NA ŠKOLJ­KU I VO­ĆE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: je­se­nji lov ša­ra­na na Sje­nič­kom je­ze­ru)

HO­DAJ TI­HO I NO­SI KE­DE­RE SA SO­BOM (Lov štu­ke na pri­rod­ne mam­ce, pre­tra­ži­va­njem te­re­na)

CR­NA HRA­NA I ME­SNI KOK­TE­LI (No­vem­bar­sko pe­ca­nje krup­nih de­ve­ri­ka i ban­da­ra na Adi Ci­gan­li­ji)

LEP­TI­RI­ĆI I PE­GA­VU­ŠE (Ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje po­toč­ne pa­strm­ke na Lju­bo­vi­đi)

SIT­NO I SIT­NI­JE (No­vem­bar­ska mi­ni-re­por­ta­ža sa Ko­lu­ba­re kod Laj­kov­ca)

SE­DE­FA­STI DAM­BO I DRU­GE ĐA­KO­NI­JE (Je­snji lov štu­ke na bač­kim sta­ja­ći­ca­ma)

PI­TA­NJE PRI­STU­PA (U če­mu je taj­na do­brih re­zul­ta­ta Ni­ko­le Bun­da­la iz Fu­to­ga na va­ra­li­čar­skim tak­mi­če­nji­ma

VE­ĆI MA­MAC, VE­ĆA RI­BA (No­vem­bar­sko pe­ca­nje na To­ploj Mla­vi)

KAD NE­MA KI­ŠE... (Us­put­no pe­ca­nje ba­bu­ške na »štuč­joj« ba­ri)

SA­VI­TLJI­VI SNA­GA­TO­RI (Ka­ko oda­bra­ti od­go­va­ra­ju­ći štap za štu­ku)

DO­BRI ULO­VI (Dru­ga štu­ki­ja­da na re­vi­ru Le­kin sa­laš)

SVE­MO­GU­ĆI SPI­NER­BEJT (No­vi po­gled na jed­nu od naj­e­fi­ka­sni­jih va­ra­li­ca za štu­ku i ba­sa)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 1. do 14. de­cem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

IZ­LOG: Meč štap For­max Ele­gan­ce Te­le; Cli­max ple­te­ni­ce kod Al Car­po­nea; Uni­ver­zal­ni te­le­skop Li­ne­a­ef­fe Ro­un­der Car­bon; Mo­no­fil For­max Xe­non; Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Ca­zna 2.500, Cat­ge­ar Spin­ning tor­ba; D.A.M. ma­ši­ni­ce u šta­po­vi u Me­re­do­vu; Tak­mi­ča­rac Shi­ma­no Spe­ed­ma­ster BX TE 2 600; Naj­lon Ka­tran Synap­se Neon; Me­re­dov KC 11; Ma­ši­ni­ca For­max Le­gacy; Fi­der štap Shi­ma­no Be­ast­ma­ster

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 5,65 kg; Som 25 kg; Štu­ka 5 kg; Bu­cov 2,1 kg

DO­BAR SA­VET: Ki­ne­ska ki­ćan­ka za va­ra­li­ce

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE:

NE­MA PRO­BLE­MA: Ma­ši­ni­ca Van Staal VR

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 417 IZ­LA­ZI U PE­TAK 16. DECEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice