• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-418-419

Sadržaj

Sadržaj broja 418/419

RI­BO­LOV BR. 418/419 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 16. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BO­LO­VAČ­KO PI­SMO DE­DA MRA­ZU

MI (NI)SMO OPA­SNOST?! (O vra­ća­nju ulo­va i o to­me da li se ne­ke vo­de mo­gu iz­lo­vi­ti i sa­mo šta­pom i udi­com)

VE­ĆI MA­MAC, KRA­ĆI PRED­VEZ (Zim­ski lov ba­bu­ške i bo­dor­ke du­bin­skim me­to­dom)

NO­VO­GO­DI­ŠNJA UVER­TI­RA (Pu­na se­zo­na lo­va sko­ba­lja na Ibru i Za­pad­noj Mo­ra­vi kod Kra­lje­va)

OD ŠTU­KE DO BU­CO­VA (Dži­go­va­nje na voj­vo­đan­skim ka­na­li­ma u hlad­ni­jem de­lu go­di­ne)

PI­PA­VO PRE­TRA­ŽI­VA­NJE Kr­ša (Pet sa­ve­ta za zim­ski lov smu­đa teh­ni­kom mu­va­nja)

NE HRA­NI NI SLU­ČAJ­NO (Neo­bič­na va­ri­jan­ta zim­skog lo­va sko­ba­lja)

BO­KU­LA, ČAČ­KA­LI­CA ILI STA­BI­LI­ZA­TOR (Pred­no­sti i ma­ne raz­li­či­tih na­či­na po­sta­vlja­nja iz­men­lji­ve an­te­ne kod plo­va­ka za bo­lo­nej­ze ri­bo­lov)

DU­BO­KA VO­DA, VE­LI­KA GU­MA I TE­ŠKA GLA­VA (Zim­ski lov smu­đa dži­go­va­njem u gor­njem to­ku Du­na­va kroz Sr­bi­ju)

DA­LE­KO ALI DO­STI­ŽNO (Hit se­zo­ne 2016: Va­ra­li­ča­re­nje u Grč­koj sve po­pu­lar­ni­je me­đu na­šim ri­bo­lov­ci­ma)

BIT­KA ZA EVROP­SKE VA­RA­LI­ČA­RE (Pro­rex: No­va po­de­ti­ke­ta ja­pan­skog gi­gan­ta Da­i­we)

MA­LA STO­LI­CA, VE­LI­KA UDOB­NOST (Ka­ko iza­bra­ti je­dan od naj­ne­op­hod­ni­jih de­lo­va opre­me za fi­der ri­bo­lov)

SLAT­KO, KRE­MA­STO I MA­SNO (Re­cept za boj­li­je ko­ji su se od­lič­no po­ka­za­li u hlad­noj vo­di)

SNA­GA KRI­STAL­NIH VLA­KA­NA (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lov­ne in­du­stri­je: Da­i­wa Whi­sker Spin­ning, 3,05 m, t.b. 10–60 g

KAD SE NJI­ŠU BO­LJE KA­ČE (Ka­ko pro­na­ći pra­vu udi­cu za mor­ski ri­bo­lov)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 29 decembra  do 25 januara; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

NO­VO­GO­DI­ŠNJI IZ­LOG: Fox Exo­cet Dual Spod, Ro­bin­son grip, Naj­lon Ber­kley Di­rect Con­nect CM50, Fri­ži­der tor­bi­ca Fox, Ci­pe­le Chub Van­ta­ge Fi­eld, Rap­tu­re–Tra­buc­co va­ra­li­čar­ski kom­plet, Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Tec­hni­um 5000 CFD, Či­zme Cam­mi­na­re, Ma­ši­ni­ca Penn Slam­mer II, Bo­lo­nezj Tra­buc­co Energ­hia 2 KS Al­lro­und, Ener­go Mix hra­ne, Be­hr Pro­fi fu­tro­la za šta­po­ve, Ma­ši­ni­ca Spro Ven­de­ta Fe­e­der 4000, Ple­te­ni­ca Spi­der­wi­re Ste­alth Smo­oth 8, Štap Shi­ma­no Fi­re­blood Fe­e­der 390 XH, Rod-pod Cygnet Grand Sni­per Ex­tre­me Pod, Ode­lo Chub Van­ta­ge All We­at­her, Ma­ši­ni­ca Da­i­wa La­gu­na, Me­leg Ba­it pro­iz­vo­di na sni­že­nju, Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Ali­vio 2500 FB, Ma­ši­ni­ca Tra­buc­co Air­bla­de Pro 4000 FD, Va­ra­li­ča­rac D.A.M. Bac­kbo­ne Spin, Fi­der Ma­ver Ge­ne­sis Black Ice, Bo­lo­njez Ma­ver Su­per­lit­hi­um Green Po­wer, Va­ra­li­ča­rac Ga­ma­kat­su Aki­las

PA­RA­DA ULO­VA: Ša­ran 6,35 kg; Štu­ka 3,62 kg; Ša­ran 9 kg; Som 22 kg; Ša­ran 3,8 kg; Ša­ran 15 kg

DO­BAR SA­VET:

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 420 IZ­LA­ZI U PE­TAK 27. JANUARA

 
 
 
 
Greška
 • JFolder::create: Nije moguće napraviti direktorijum Path: /kunden/261420_42277/rp-hosting/1015/1/t3-assets/css

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice