• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

ribolov novine broj 372

Sadržaj

Sadržaj broja 372

TRI SA­TA BOR­BE! (U Zi­mov­ni­ku u Ve­li­kom Gra­di­štu uhva­ćen pr­vi ka­pi­tal­ni som ovog pro­le­ća)

GLI­STE U MU­TLJA­GU (Pro­leć­ni lov mre­ne du­bin­skim me­to­dom na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

PO ZU­BA­TOM SUN­CU (Ra­no­pro­leć­no fi­de­ri­sa­nje bo­dor­ke na Bo­van­skom je­ze­ru)

SVE ZBOG KA­VI­JA­RA (Još jed­na no­va vr­sta ri­be u evrop­skim vo­da­ma: Ame­rič­ki ve­slo­nos)

MA­NE KAO PRED­NO­STI (Da li su šta­po­vi od fi­ber­gla­sa pre­va­zi­đe­ni ili se nji­ma i da­nas mo­že pe­ca­ti)

UZ TR­SKU, NIZ VE­TAR (Pro­leć­ni lov ša­ra­na na ma­lim »uhva­ti i pu­sti« re­vi­ri­ma)

JA­KA, GLAT­KA I OKRU­GLA (Pro­ve­re­no na vo­di: Upre­de­na stru­na Mu­stad Wish de­blji­ne 0,08 i 0,15 mm)

ZA­BA­DA­NJE OKO RU­PE (Pri­bor i tak­ti­ka za fi­der ri­bo­lov u ma­lom i hlad­nom je­ze­ru

NE­BE­SKI SKO­KO­VI HI­TROG JE­DRE­NJA­KA (Eki­pa emi­si­je Lov i ri­bo­lov u po­tra­zi za jed­nom od naj­br­žih ri­ba na­še pla­ne­te sti­gla čak u An­go­lu)

SVE SEM TRAN­SPOR­TA (Lič­ni stav: Da li je bo­lji dvo­del­ni ili tro­del­ni fi­der štap)

PSI I PRO­LE­PE­RI (Vo­dič kroz džerk ri­bo­lov (V): Po­vr­šin­ci ko­ji se vo­de (i) tr­za­njem)

IMA (LI) NA­DE) (Ve­li­ki Rzav od Rav­ni do Dre­žni­ka: Pre­le­pa re­ka, mno­go si­ro­ma­šni­ja ri­bom ne­go ne­ka­da)

KU­KA I OLOV­KA (Suk­nji­ce – od ču­da ko­ji­ma smo se sme­ja­li do jed­ne od ve­o­ma po­pu­lar­nih va­ra­li­ca)

PLE­TE­NA NIM­FA (Ma­la ško­la ve­zi­va­nja: Po­lish Wo­ven Nymph)

CR­VI, LIG­NJE, DAG­NJE I OSTA­LI SLAT­KI­ŠI (Ka­ko tran­spor­to­va­ti mor­ske mam­ce za ri­bo­lov na ste­na­ma)

NA­VA­LA NA RE­VI­RE (U su­sret se­zo­ni lo­va štu­ke na otvo­re­nim vo­da­ma)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 26. mar­ta do 8. apri­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 3,2 kg, Ma­nić 1,95 kg, Smuđ 8 kg, Som 8 kg

DO­BAR SA­VET: Na­pra­vi­te sa­mi plo­vak var­da­rac; Ka­ko fri­zi­ra­ti plu­ta­nu dr­šku

IZ SVE­TA: Tu­ber­ti­ni Si­rio 3000 ma­ši­ni­ca, va­ra­li­ca Sa­va­ge Ge­ar 3D Hard Eel; Ro­sco Cross-Lock kop­če, En­ter­pri­se Tac­kle gu­me­ni ku­ku­ruz sa CC Mo­o­re aro­ma­ma, ma­ši­ni­ce Ri­ve R – Fe­e­der i Match High Speed

IZLOG: Ener­go Te­am sun­co­bran/ki­šo­bran, bo­lo­njez Oku­ma Astral i ma­ši­ni­ca Oku­ma Ceymar, knji­ga »Va­ra­li­ča­re­nje na re­ka­ma i je­ze­ri­ma« (auto­ra Dra­ga­na Ra­do­je­vi­ća), hra­ni­li­ce Pir­co­ni, ma­ši­ni­ca Penn Sar­gus II, ple­te­ni­ca Ber­kley Black Vel­vet, tor­ba Ma­ver MX se­ri­es Co­mer­cial Caryall, Ma­gic Ba­it pri­ma­me.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 373 IZ­LA­ZI U PE­TAK 10. APRILA

 

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Light rain

12°C

Beograd

Vlažnost: 82%
Vetar: JJZ = 20.92 km/h
UTO.
Većinom sunčano
9°C / 17°C
SRE.
PM pljuskovi
3°C / 11°C
ČET.
Većinom sunčano
5°C / 15°C
PET.
Mestimično oblačno
4°C / 11°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice