• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

naslovna-348

Sadržaj

Sadržaj broja 348

JE­DAN UDA­RAC ME­NJA SVE (Tro­fej­ni april­ski ulov so­ma sa Ve­li­ke mo­ra­ve kod Po­ža­rev­ca)

NA KU­KU­RUZ ZA BA­BU­ŠKU (Neo­če­ki­va­ni pro­leć­ni ka­pi­ta­lac sa Ta­mi­ša kod Opo­va)

KAD PA­ČE ZA­ZVE­ČI (Ulov ko­ji se pam­ti: Hlad­na Mla­va kod TE Drm­no)

KAD PLO­VAK ZA­I­GRA (Pro­leć­ni lov ba­bu­ške na ma­loj ba­ri)

PLOV­ČIĆ U OBLA­KU (Pro­leć­ni lov ka­u­gle­ra te­le­sko­pom bez vo­đi­ca

MO­TA­NJE I SKO­KO­VI (Lov bu­co­va u sred­njem slo­ju vo­de i pri dnu na me­tal­ne gla­vi­nja­re)

MU­VA­NJE I SI­LI­KON­CI (Je­dan od nas: Velj­ko Lo­đi­no­vić, Po­ža­re­vac)

OD OLOV­CE­TA DO HRA­NI­LI­CE (Dra­gan Ve­lja­nov­ski, Kra­lje­vo)

FI­NO­ĆA I SNA­GA (Pro­ve­re­no na vo­di: Fi­der šta­po­vi Ma­ver Po­wer­li­te SX)

>SPO­RI RIT­MO (Iz­u­ze­tan bu­cov­ski cug po­čet­kom apri­la na Du­na­vu kod Fu­to­ga)

JA­PAN­SKI PEC (Tra­di­ci­o­nal­na azij­ska mu­ši­čar­ska teh­ni­ka ten­ka­ra sti­žer u Evro­pu)

U TU­NE­LU USRED GRA­NJA (Lov kle­na ma­ha­čem na ma­lim re­ka­ma za­ra­slih oba­la)

SIT­NE ALI BROJ­NE (Pro­leć­no mu­ši­ča­re­nje pa­strm­ke na Đe­ti­nji)

AL’ VO­LIM ŠTO SAM DOŠ’O (Pro­leć­no pe­ca­nje be­le ri­be pe­tlja­šem na Gru­žan­skom je­ze­ru)

DAH KRI­ZE U ČA­I­RU (Iz­ve­štaj sa ni­škog Saj­ma lo­va i ri­bo­lo­va 2014)

OD­BOJ­NI I PRI­VLAČ­NI ZVU­CI (Na­či­ni na ko­je mor­ske ri­be ko­mu­ni­ci­ra­ju)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 24. apri­la do 7. ma­ja; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca
PA­RA­DA ULO­VA: mre­na 1,65 kg; Smuđ 5,85 kg; Ša­ran 10 kg; Smuđ 7,6 kg
DO­BAR SA­VET: Če­ti­ri sa­ve­ta ka­ko da lak­še pre­ži­vi­mo lo­vo­sta­je
RE­VI­RI: Dru­gi as­falt na Bo­van­skom je­ze­ru
IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ču­rug, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Srem­ska Mi­tro­vi­ca i oko­li­na, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Zre­nja­nin, Je­ze­ro Jo­ca, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Be­o­grad, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Kra­gu­je­vac, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Sje­ni­ca, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Ča­čak, Lo­zni­ca, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac.

RI­BO­LOV BR. 349 IZ­LA­ZI U PE­TAK 9. MA­JA

 
 
 
 

Štuka voli oblake

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Oblačno

27°C

Beograd

Vlažnost: 90%
Vetar: S = 0 km/h
PET.
Lokalne nepogode
23°C / 33°C
SUB.
Grmljavine
21°C / 26°C
NED.
Grmljavine
21°C / 26°C
PON.
Scattered showers
21°C / 26°C

Aktuelni video sadržaj

jerkanje-klasicnim-varalicarskim-kompletom

Lov štuke džerkovima i drugim varalicama kojima život udahnjujemo

fluorokarbon-bez-klemanja

Predvez ("sajlu") za štuku od debelog fluorokarbona najlakše je...

izrada-magot-klipa

Lov krupnih ciprinida na ružu crvića postao je mnogo jednostavniji...

lajn-tu-lider-cvor

Ovo je jedan od najprostijih načina spajanja upredene strune sa monofilnim...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice