• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-441

Sadržaj

Sadržaj broja 441

RI­BO­LOV BR. 441 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 17. NOVEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

A što ne ma­lo za­tvo­ra? (Mo­že­mo li oče­ki­va­ti red na vo­da­ma uz sme­šne nov­ča­ne ka­zne za stru­ja­re­nje)

KAD MAČ­KE NE­MA... (Je­se­nje va­ra­li­ča­re­nje na jed­noj od šljun­ka­ra kod Be­le Cr­kve)

KA­ŠI­KA NA AUTO-PU­TU (Re­đe ko­ri­šćen a iz­u­zet­no efi­ka­san na­čin lo­va na ma­le va­ra­li­ce)

KAD SPRU­DAŠ PO­LU­DI (Za­huk­ta­va se je­se­nje-zim­ska se­zo­na lo­va sko­ba­lja na Ibru)

DE­VE­RI­KE, SKO­BA­LJI I NO­SA­RE; ULO­VI U NA­LE­TI­MA (Lov be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na Sa­vi kod Be­o­gra­da)

OTE­ŽA­VA­NJE I LE­PLJE­NJE (Ko­ri­šće­nje kr­tič­nja­ka u pri­ma­mi)

Hleb za sko­ba­lje i mre­nu (Lep po­če­tak je­se­nje-zim­ske se­zo­ne na Li­mu kod Pri­je­po­lja)

NI ORA­NJE NI­JE UVEK LO­ŠE (Va­ra­li­ča­re­nje smu­đa u uslo­vi­ma raz­li­či­te obo­je­no­sti vo­de)

MA­LO PLO­VAK, MA­LO PI­KER (Re­cept za za­bav­no je­se­nje pe­ca­nje na DTD ka­na­lu kod Ki­kin­de)

JED­NA ALI VRED­NA (No­vem­bar­ski lov štu­ke na ke­de­ra)

BOJ­LI­JI I GU­ME­NI KU­KU­RUZ (Lov ša­ra­na na je­ze­ru Fa­za­ne­ri­ja na Ubu)

SLAT­KA HRA­NA, SI­TAN SPOD I RA­ZNA RI­BA (Po­če­tak no­vem­bra do­neo ve­li­ke gu­žve, ali i do­bre ulo­ve na To­ploj Mla­vi kod Ko­stol­ca)

SE­KU­LIN DVO­JAC SA KA­ME­NJA­RA (Je­se­nji lov tol­sto­lo­bi­ka na plo­vak i bo­lo­njez)

GU­ME­NI RAK I LA­GA­NI ŠTAP (Je­se­nje uži­va­nje u la­kom va­ra­li­ča­re­nju)

ŠA­RAN KAO SMUĐ (Neo­bi­čan a vr­lo efi­ka­san na­čin lo­va »vo­de­ne li­si­ce« pre­tra­gom te­re­na)

SVE SE NA­ME­STI­LO (In­ten­ziv­na ak­tiv­nost bu­co­va i po­vre­me­ni od­lič­ni ulo­vi smu­đa na Sa­vi

LU­TRI­JA NA UŠĆU BE­GE­JA (Kad bu­cov na­pa­da kao lud, ali sa­mo jed­nu va­ra­li­cu)

ZA­VE­RA ILI NO­VI KVA­LI­TET (No­vi tip vi­ja­ka na ma­ši­ni­ca­ma ne­kih pro­iz­vo­đa­ča zbu­nju­je ri­bo­lov­ce)

ŽI­VE LUT­KE OD MU­VE (Pra­vo vre­me za do­da­va­nje ča­u­ra u pri­hra­nu)

IZ­LU­ĐU­JU­ĆE ŠE­VR­DA­NJE (Pro­ve­re­no na vo­di: Vo­bler Ra­pa­la Scat­ter Rap Shad De­ep)

ČE­KR­CI FOR­MU­LE 1 (Naj­ne­o­bič­ni­je sta­ci­o­nar­ne ma­ši­ni­ce na sve­tu)

MA­LI BIG GEJM (Je­se­nji lov pu­čin­skih pre­da­to­ra: Va­ra­li­ča­re­nje lu­ca)


STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 16. DO 29. NOVEMBRA

IZ­LOG: Va­ra­li­čar­ci For­max For­tis Cast i Ener­go­te­am Ru­bin Spin, Carp Hun­ter tri­pod, Da­i­wa Mo­ret­han 2510 PE-H, Ple­te­ni­ca Spro Got Braid, Či­zme For­max Ala­ska, Si­li­ko­ci u AS-u, Ma­ver Be­a­nie ka­pa

PA­RA­DA ULO­VA: Štu­ka 6,12 kg, Štu­ka 99,5 cm, Smuđ 10,8 kg

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Vla­di­ni smu­đe­vi

STA­RI PRI­BOR: Če­kr­ci Ri­val – Su­bo­tič­ki sna­ga­to­ri


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 442 IZ­LA­ZI U PE­TAK 30. NOVEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice