• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 404

Sadržaj

Sadržaj broja 404

RI­BO­LOV BR. 404 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 17. JUNA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

REČ URED­NI­KA: PRI­VRE­ME­NI PRO­GRAM SPO­TI­CA­NJA (Ri­bo­lov­ci pro­tiv od­no­še­nja ri­ba iz Đe­ti­nje)

BOR­BE ZA PAM­ĆE­NJE (Lov tol­sto­lo­bi­ka i be­le ri­be na plo­vak na Ti­si kod Kni­ća­ni­na

KA­U­GLE­RI GDE STE, DA STE (Naj­va­žni­ji fak­to­ri pri iz­bo­ru me­sta, va­ra­li­ce i pre­zen­ta­ci­je za lov bu­co­va)

STO CEN­TI­ME­TA­RA SRE­ĆE (Som­bo­rac vra­tio ka­pi­tal­ca od 10,4 kg)

MMA­CA ZA KA­PI­TAL­CE (Is­ku­stvo spe­ci­ja­li­ste: Ka­ko uspe­šno lo­vi­ti ša­ra­na na boj­li­je na ve­li­koj re­ci)

SU­PER­I­OR­NI CARP SYSTEM (Za­vr­še­no dr­žav­no pr­ven­stvo u lo­vu ša­ra­na 2016)

RE­CEPT ZA STA­RE BA­BE (Is­ku­stva uspe­šnih: Ka­ko ci­lja­no lo­vi­ti krup­nu ba­bu­šku)

SA­VR­ŠE­NO PRE­POD­NE (Jun­ski lov be­le ri­be i ba­bu­ške na Gru­žan­skom je­ze­ru)

MO­RE JE PRO­VOD... (Ka­ko se naj­bo­lje pri­pre­mi­ti za mor­sko va­ra­li­ča­re­nje pre­ko le­ta, šta od pri­bo­ra i va­ra­li­ca po­ne­ti, kad i gde tra­ži­ti gra­blji­vi­ce)

TRI KLJUČ­NA KO­RA­KA (Ka­ko lo­ve uspe­šni: Fi­de­rom na ko­mer­ci­jal­nim re­vi­ri­ma)

OPA­SNOST VRE­BA IZ HLA­DO­VI­NE (Za­što gra­blji­ve ri­be ko­ri­ste sen­ku za za­se­du)

PO­SLED­NJI EN­GLEZ (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lov­ne in­du­stri­je: Hardy Per­fec­tion)

... KAD PO­MI­SLE DA SMO SE PRE­DA­LI (Pre­pod­ne za pam­će­nje, sa le­gen­dar­nim ri­bo­lov­cem i vo­di­čem sa Ho­land­skih An­ti­la)

ŽI­LA­VA PO­SLA­STI­CA (Ve­li­ki crv: Naj­kva­li­tet­ni­ji ma­mac za lov krup­ni­jih ple­me­ni­tih mor­skih ri­ba)

ŠAM­PI­O­NI PO­VE­LI (Iz­ve­štaj sa pr­va dva ko­la pr­ven­stva Sr­bi­je u lo­vu ba­sa)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 16. do 29. ju­na; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA

IZ­LOG

MA­LA ŠKO­LA VE­ZI­VA­NJA MU­ŠI­CA

DO­BAR SA­VET

IZ SVE­TA

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 405 IZ­LA­ZI U PE­TAK 01. JULA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Pr­vi ju­tar­nje sla­ne i ma­gle znak su za po­če­tak pu­ne je­se­nje se­zo­ne lo­va štu­ke na na­šim vo­da­ma. Ovaj pe­riod va­ra­li­ča­ri na­sto­je da što bo­lje is­ko­ri­ste, jer osim sit­nih ri­ba sa­da po­či­nju da se ja­vlja­ju i one ne­što krup­ni­je. Sr­đan Malj­ko­vić i nje­gov ko­le­ga Dar­jan Ma­jer su po­sled­njih ne­de­lja u vi­še na­vra­ta lo­vi­li na je­ze­ru Mi­ši­će­vo, ne­da­le­ko od Su­bo­ti­ce.

Ose­tan pad tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha to­kom no­ći i ka­len­dar­ski po­če­tak je­se­ni uvek na­ja­vlju­ju do­bar pe­riod za nas, pa­si­o­ni­ra­ne štu­ka­ro­še, bi­lo da lo­vi­mo na ve­štač­ke ili pri­rod­ne mam­ce. Ta­ko se, pre­ma oče­ki­va­nji­ma, uspe­šno pe­ca­lo i kra­jem sep­tem­bra i pr­vih da­na ok­to­bra, ka­da smo moj mla­di su­gra­đa­nin i ko­le­ga po šta­pu Dar­jan Ma­jer i ja u vi­še na­vra­ta iz­la­zi­li na je­ze­ro Mi­ši­će­vo (Sken­de­re­vo), uda­lje­no pet­na­e­stak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce pre­ma Som­bo­ru. Kao i ra­ni­jih go­di­na, na star­tu je­se­ni naj­ak­tiv­ni­je su bi­le sit­ni­je je­din­ke, ta­ko­zva­ne me­ra­ši­ce, te­ške od oko 700 g do 1 kg. Uz njih smo ima­li i po­do­sta ri­ba ma­njih od 40 cm (ko­je da­ju na­du da će na­red­ne se­zo­ne bi­ti bar jed­na­ko uspe­šne), ali i po­ne­ku ve­ću ti­gra­stu gra­blji­vi­cu. Osim to­ga, sko­ro sva­ki put je bi­lo i bar po ne­ko­li­ko ne­re­a­li­zo­va­nih uda­ra­ca, spa­da­nja, pra­će­nja va­ra­li­ca i slič­no, ta­ko da je ri­bo­lov ukup­no uzev bio di­na­mi­čan i is­pu­njen do­ga­đa­nji­ma, iako je bi­lo i pe­ri­o­da ka­da bi­smo po 2-3 sa­ta za­ba­ci­va­li naj­ra­zli­či­ti­je ve­štač­ke mam­ce i sva­ki čas me­nja­li me­sta, osta­ju­ći pri tom bez ijed­nog udar­ca.

Štuka voli oblake

PO OBI­ČA­JU SMO NO­SI­LI mno­štvo va­ra­li­ca, od ko­jih ve­ći­nu ne bi­smo ni po­kva­si­li, ali obo­ji­ca smo ista »ško­la« – sla­že­mo se da je bo­lje i te­gli­ti znat­no vi­še ma­ma­ca no što nam tre­ba ne­go se na­ći u si­tu­a­ci­ji da ri­ba ra­di na ne­ki mo­del, ve­li­či­nu ili de­kor ko­ji ima­mo, ali kod ku­će, a ne pri ru­ci. Is­pro­ba­li smo ceo ar­se­nal »gvo­žđu­ri­je«, od lep­ti­ra i ka­ši­ka, pre­ko spi­ner­bej­to­va do »kast­ma­ste­ra«, za­tim sko­ro sve mo­de­le Or­ka »gu­mi­ca« i raz­ne Re­lax tvi­ste­re i še­do­ve, kao i sva­ka­kve vo­ble­re i dru­ge va­ra­li­ce od dr­ve­ta i tvr­de pla­sti­ke... (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br. 335-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice