• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 380

Sadržaj

Sadržaj broja 380

ME­SO, VO­ĆE I HLEB (Šest ma­ma­ca ko­jih se tre­ba se­ti­ti ovih da­na)

BE­LA RI­BA I PO­NE­KA BA­BA (Let­nje pre­pod­ne na Ti­si pre­ko pu­ta Ti­te­la)

CR­VI , KEKS I LI­ZA­LI­CE (Lov be­le ri­be, mre­ne i tol­sto­lo­bi­ka na Ta­mi­šu)

VA­NI­LA, SRE­ĆA ILI NE­ŠTO TRE­ĆE? (Te­žak dan na Ta­mi­šu ipak za­vr­šen le­pim ulo­vom)

PRO­SEK PRE­KO SED­MI­CE (Če­ti­ri let­nja da­na na je­ze­ru Carp Dre­am u Ma­đar­skoj)

OD­NOS OPRE­ZA I GLA­DI (Pe­ri­o­di i ni­vo ak­tiv­no­sti smu­đa)

PO­BOLJ­ŠA­NI OL­BRAJT (Od­li­čan čvor za spa­ja­nje mo­no­fi­la i naj­glat­ki­jih upre­de­nih stru­na)

PET MI­NU­TA LU­DI­LA (Let­nji lov ba­sa na bač­kim sta­ja­ći­ca­ma)

DU­BIN­CI I VA­RA­LI­CE (Let­nja se­zo­na lo­va so­ma na na­šim re­ka­ma)

>KUC­KA­NJE I ČVR­KA­NJE (Noć­no let­nje vo­ble­ri­sa­nje sa oba­le)

>MRE­NE, SKO­BA­LJI I HLA­ĐE­NJE (Po­če­tak le­ta u do­njem to­ku Dri­ne)

PE­RA­JA, ŠLA­UF I MA­HAČ (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: Ri­bo­lov iz dup­ka)

KAD JE TE­ŠKO, RE­ŠE­NJE JE LA­KO (La­ko i ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje iz ugla pro­seč­nog srp­skog va­ra­li­ča­ra)

ŠTA­PO­VI MUL­TI­PLI­KA­TO­RI I VA­RA­LI­CE (Naj­a­trak­tiv­ni­ji no­vi­te­ti za 2016. go­di­nu na saj­mu EFT­TEX)

DO­BI­JEŠ NA MO­STU... (Ri­bo­lo­vač­ke di­le­me: Da li je ve­ća ma­ši­ni­ca uvek i ja­ča od ma­nje)

PLA­VI TENK (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lov­ne in­du­stri­je: Sha­ke­spe­a­re Am­bi­dex)

STALNE RUBRIKE

7 sa­ve­ta za 14 da­na

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 16. ju­na do 29. ju­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Bu­cov 3,1 kg; Ša­ran 15 kg; Klen 2,34 kg; Amur 10,08 kg

DO­BAR SA­VET: Sta­lak za te­le­fon; Si­to od ven­ti­la­to­ra

IZ­LOG: Be­hr ra­nac; He­ming­way's Stre­a­mer Fi­bres; Mu­stad na­o­ča­re; For­max Sher­man Fe­e­der 5000 ma­ši­ni­ca; Oku­ma Ci­trix mul­ti­pli­ka­tor; Na­o­ča­re Eyele­vel; Fi­let ta­bla Be­hr, Naj­lon For­max Fe­e­der Com­pe­ti­tion; Ma­ši­ni­ca For­max Bul­let Run­ner 7000, Fu­tro­las za šta­po­ve Spro Te­am Com­pe­ti­tion Big Belly: va­ra­li­ća­rac Rap­tu­re Gryphon

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 381 IZ­LA­ZI U PE­TAK 31. JULA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Iako na­sto­jim da gra­blji­vi­ce u sva­koj kon­kret­noj si­tu­a­ci­ji lo­vim naj­pri­mje­re­ni­jom teh­ni­kom i mam­cem, tek sam pro­šle go­di­ne po­čeo da in­ten­ziv­ni­je upra­žnja­vam i si­ste­mat­ski pro­u­ča­vam lov smu­đa mu­va­njem, tj. po­vla­če­njem ži­vog ili mr­tvog ke­de­ra. Taj ve­o­ma efi­ka­sni, ali pri tom iz­u­zet­no sup­ti­lan na­čin pe­ca­nja ne­u­pu­će­ni­ma dje­lu­je ve­o­ma jed­no­stav­no, ali za­pra­vo ima mno­štvo va­ri­ja­ci­ja i zah­ti­je­va od ri­bo­lov­ca da do­bro sklo­pi po­ve­li­ki mo­za­ik ele­me­na­ta ka­ko bi po­sti­gao mak­si­ma­lan efe­kat u da­tom mo­men­tu.

Izlazeći sa ne­ko­li­ko is­ku­sni­jih ko­le­ga na raz­li­či­te vo­de (Du­nav, Sa­vu, Ti­su i Ta­miš), is­pro­bao sam raz­ne va­ri­jan­te ove teh­ni­ke i uvje­rio se da mo­že bi­ti iz­u­zet­no pro­duk­ti­vna, na­ro­či­to u uslo­vi­ma do­bre vi­dlji­vo­sti – ka­da je vo­da bi­stra, a vri­je­me sun­ča­no, kao i on­da ka­da je vr­lo to­pla ili iz­ra­zi­to hlad­na. Pred­nost ova­kvog na­či­na ri­bo­lo­va u od­no­su na lov vje­štač­kim mam­ci­ma ogle­da se i u to­me što ne­kim mon­ta­ža­ma ko­je se ko­ri­ste za mu­va­nje mo­že­mo ke­de­ra ade­kvat­no pre­zen­to­va­ti i na naj­ne­pri­stu­pač­ni­jim te­re­ni­ma, na ko­ji­ma sa va­ra­li­ca­ma ne bi­smo ima­li šta da tra­ži­mo, tj. mo­gli bi­smo ra­ču­na­ti sa­mo na za­pi­nja­nja za pre­pre­ke i ki­da­nja.

U granju se lovi sa otežanjem odmaknutim od mamca

NAJ­JED­NO­STAV­NI­JA MON­TA­ŽA za va­ra­li­ča­re­nje na ke­de­ra do­bi­ja se nje­go­vim na­vla­če­njem na udi­cu sa džig gla­vom. Udi­cu pro­vu­če­mo kroz usta i ti­je­lo, pa je iz­vu­če­mo na le­đa. Ka­ko je ke­der di­rek­tno oslo­njen na olo­vo ko­je uda­ra o dno, a i tr­pi pri­ti­sak pri­li­kom za­ba­ci­va­nja i po­vla­če­nja, re­la­tiv­no br­zo se ošte­ti i tre­ba ga če­sto mi­je­nja­ti. Traj­nost mu se mo­že­ do­ne­kle pro­du­ži­ti tako što mu se usta za­tvo­re po­mo­ću ko­ma­da ba­kar­ne ži­ce, či­me se spre­ča­va da vo­da vrši pri­ti­sak na unu­tra­šnjost i sma­nju­je ot­por pri po­vla­če­nju, ali se to ne is­pla­ti na te­re­ni­ma sa obi­ljem kr­ša, na ko­ji­ma se ke­deri u sva­kom slu­ča­ju br­zo »ha­baju« i mno­go ki­daju... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 333-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

28°C

Beograd

Vlažnost: 42%
Vetar: SI = 12.87 km/h
SRE.
Sunčano
20°C / 36°C
ČET.
Sunčano
17°C / 32°C
PET.
Većinom sunčano
17°C / 29°C
SUB.
Sunčano
23°C / 33°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice