• Krcedinska ada3
 • Balticka stuka
 • Balticka stuka2
 • Dunav, Krcedin
 • Tamiski protfis
 • Bodorka iz Joce
 • Dunav, Krčedin2
 • IMG 0282
 • Stuka sa Joce na Bertox
 • Ivan Mujovic na Joci
 • Balticka stuka3
 • Krčedinska ada; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2010.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, bodorka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 100 Macro, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Dunav, Krčedin; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka na džerk Bertox "Ludi Milojko"; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Jezero Joca, Moćni Muja; aparat Canon 7D EOS, objektiv Sigma 10–20, god. 2012.
 • Baltik, Vestervik (južna Švedska), štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.

Naslovna

ribolov novine broj 372

Sadržaj

Sadržaj broja 372

TRI SA­TA BOR­BE! (U Zi­mov­ni­ku u Ve­li­kom Gra­di­štu uhva­ćen pr­vi ka­pi­tal­ni som ovog pro­le­ća)

GLI­STE U MU­TLJA­GU (Pro­leć­ni lov mre­ne du­bin­skim me­to­dom na Ju­žnoj Mo­ra­vi)

PO ZU­BA­TOM SUN­CU (Ra­no­pro­leć­no fi­de­ri­sa­nje bo­dor­ke na Bo­van­skom je­ze­ru)

SVE ZBOG KA­VI­JA­RA (Još jed­na no­va vr­sta ri­be u evrop­skim vo­da­ma: Ame­rič­ki ve­slo­nos)

MA­NE KAO PRED­NO­STI (Da li su šta­po­vi od fi­ber­gla­sa pre­va­zi­đe­ni ili se nji­ma i da­nas mo­že pe­ca­ti)

UZ TR­SKU, NIZ VE­TAR (Pro­leć­ni lov ša­ra­na na ma­lim »uhva­ti i pu­sti« re­vi­ri­ma)

JA­KA, GLAT­KA I OKRU­GLA (Pro­ve­re­no na vo­di: Upre­de­na stru­na Mu­stad Wish de­blji­ne 0,08 i 0,15 mm)

ZA­BA­DA­NJE OKO RU­PE (Pri­bor i tak­ti­ka za fi­der ri­bo­lov u ma­lom i hlad­nom je­ze­ru

NE­BE­SKI SKO­KO­VI HI­TROG JE­DRE­NJA­KA (Eki­pa emi­si­je Lov i ri­bo­lov u po­tra­zi za jed­nom od naj­br­žih ri­ba na­še pla­ne­te sti­gla čak u An­go­lu)

SVE SEM TRAN­SPOR­TA (Lič­ni stav: Da li je bo­lji dvo­del­ni ili tro­del­ni fi­der štap)

PSI I PRO­LE­PE­RI (Vo­dič kroz džerk ri­bo­lov (V): Po­vr­šin­ci ko­ji se vo­de (i) tr­za­njem)

IMA (LI) NA­DE) (Ve­li­ki Rzav od Rav­ni do Dre­žni­ka: Pre­le­pa re­ka, mno­go si­ro­ma­šni­ja ri­bom ne­go ne­ka­da)

KU­KA I OLOV­KA (Suk­nji­ce – od ču­da ko­ji­ma smo se sme­ja­li do jed­ne od ve­o­ma po­pu­lar­nih va­ra­li­ca)

PLE­TE­NA NIM­FA (Ma­la ško­la ve­zi­va­nja: Po­lish Wo­ven Nymph)

CR­VI, LIG­NJE, DAG­NJE I OSTA­LI SLAT­KI­ŠI (Ka­ko tran­spor­to­va­ti mor­ske mam­ce za ri­bo­lov na ste­na­ma)

NA­VA­LA NA RE­VI­RE (U su­sret se­zo­ni lo­va štu­ke na otvo­re­nim vo­da­ma)

STALNE RUBRIKE

6 sa­ve­ta za 14 da­na; Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 26. mar­ta do 8. apri­la; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 3,2 kg, Ma­nić 1,95 kg, Smuđ 8 kg, Som 8 kg

DO­BAR SA­VET: Na­pra­vi­te sa­mi plo­vak var­da­rac; Ka­ko fri­zi­ra­ti plu­ta­nu dr­šku

IZ SVE­TA: Tu­ber­ti­ni Si­rio 3000 ma­ši­ni­ca, va­ra­li­ca Sa­va­ge Ge­ar 3D Hard Eel; Ro­sco Cross-Lock kop­če, En­ter­pri­se Tac­kle gu­me­ni ku­ku­ruz sa CC Mo­o­re aro­ma­ma, ma­ši­ni­ce Ri­ve R – Fe­e­der i Match High Speed

IZLOG: Ener­go Te­am sun­co­bran/ki­šo­bran, bo­lo­njez Oku­ma Astral i ma­ši­ni­ca Oku­ma Ceymar, knji­ga »Va­ra­li­ča­re­nje na re­ka­ma i je­ze­ri­ma« (auto­ra Dra­ga­na Ra­do­je­vi­ća), hra­ni­li­ce Pir­co­ni, ma­ši­ni­ca Penn Sar­gus II, ple­te­ni­ca Ber­kley Black Vel­vet, tor­ba Ma­ver MX se­ri­es Co­mer­cial Caryall, Ma­gic Ba­it pri­ma­me.

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 373 IZ­LA­ZI U PE­TAK 10. APRILA

 

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Iako na­sto­jim da gra­blji­vi­ce u sva­koj kon­kret­noj si­tu­a­ci­ji lo­vim naj­pri­mje­re­ni­jom teh­ni­kom i mam­cem, tek sam pro­šle go­di­ne po­čeo da in­ten­ziv­ni­je upra­žnja­vam i si­ste­mat­ski pro­u­ča­vam lov smu­đa mu­va­njem, tj. po­vla­če­njem ži­vog ili mr­tvog ke­de­ra. Taj ve­o­ma efi­ka­sni, ali pri tom iz­u­zet­no sup­ti­lan na­čin pe­ca­nja ne­u­pu­će­ni­ma dje­lu­je ve­o­ma jed­no­stav­no, ali za­pra­vo ima mno­štvo va­ri­ja­ci­ja i zah­ti­je­va od ri­bo­lov­ca da do­bro sklo­pi po­ve­li­ki mo­za­ik ele­me­na­ta ka­ko bi po­sti­gao mak­si­ma­lan efe­kat u da­tom mo­men­tu.

Izlazeći sa ne­ko­li­ko is­ku­sni­jih ko­le­ga na raz­li­či­te vo­de (Du­nav, Sa­vu, Ti­su i Ta­miš), is­pro­bao sam raz­ne va­ri­jan­te ove teh­ni­ke i uvje­rio se da mo­že bi­ti iz­u­zet­no pro­duk­ti­vna, na­ro­či­to u uslo­vi­ma do­bre vi­dlji­vo­sti – ka­da je vo­da bi­stra, a vri­je­me sun­ča­no, kao i on­da ka­da je vr­lo to­pla ili iz­ra­zi­to hlad­na. Pred­nost ova­kvog na­či­na ri­bo­lo­va u od­no­su na lov vje­štač­kim mam­ci­ma ogle­da se i u to­me što ne­kim mon­ta­ža­ma ko­je se ko­ri­ste za mu­va­nje mo­že­mo ke­de­ra ade­kvat­no pre­zen­to­va­ti i na naj­ne­pri­stu­pač­ni­jim te­re­ni­ma, na ko­ji­ma sa va­ra­li­ca­ma ne bi­smo ima­li šta da tra­ži­mo, tj. mo­gli bi­smo ra­ču­na­ti sa­mo na za­pi­nja­nja za pre­pre­ke i ki­da­nja.

U granju se lovi sa otežanjem odmaknutim od mamca

NAJ­JED­NO­STAV­NI­JA MON­TA­ŽA za va­ra­li­ča­re­nje na ke­de­ra do­bi­ja se nje­go­vim na­vla­če­njem na udi­cu sa džig gla­vom. Udi­cu pro­vu­če­mo kroz usta i ti­je­lo, pa je iz­vu­če­mo na le­đa. Ka­ko je ke­der di­rek­tno oslo­njen na olo­vo ko­je uda­ra o dno, a i tr­pi pri­ti­sak pri­li­kom za­ba­ci­va­nja i po­vla­če­nja, re­la­tiv­no br­zo se ošte­ti i tre­ba ga če­sto mi­je­nja­ti. Traj­nost mu se mo­že­ do­ne­kle pro­du­ži­ti tako što mu se usta za­tvo­re po­mo­ću ko­ma­da ba­kar­ne ži­ce, či­me se spre­ča­va da vo­da vrši pri­ti­sak na unu­tra­šnjost i sma­nju­je ot­por pri po­vla­če­nju, ali se to ne is­pla­ti na te­re­ni­ma sa obi­ljem kr­ša, na ko­ji­ma se ke­deri u sva­kom slu­ča­ju br­zo »ha­baju« i mno­go ki­daju... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 333-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

8°C

Beograd

Vlažnost: 76%
Vetar: ZSZ = 22.53 km/h
NED.
Mestimično oblačno
6°C / 14°C
PON.
PM pljuskovi
7°C / 14°C
UTO.
Većinom oblačno
9°C / 18°C
SRE.
Oblačno
6°C / 13°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice