• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-416

Sadržaj

Sadržaj broja 416

RI­BO­LOV BR. 416 U PRO­DA­JI JE OD PE­TKA 2. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA VR­TI GDE BUR­GI­JA NE­ĆE (Mo­že li Sr­bi­ja da znat­no bo­lje za­šti­ti otvo­re­ne vo­de i ri­blji fond od ri­bo­kra­đe, dru­ga­či­jim pro­pi­si­ma o pro­me­tu ri­be?)

MED ZA LO­PA­TA­RU (Na Du­na­vu kod Sme­de­re­va is­ku­sni kra­gu­je­vač­ki ša­ran­dži­ja uhva­tio de­ve­ri­ku od 4,7 kg)

CIM­KA­NJE PO DNU (Lov ban­da­ra na ma­le dži­go­ve u zi­mov­ni­ku kod Sre­br­nog je­ze­ra)

PRO­TIV SI­ĆE I KO­ŠA­VE (Lov gra­blji­vi­ca na Du­na­vu kod Ri­to­pe­ka, mu­va­njem i va­ra­li­ča­re­njem iz čam­ca)

LA­GA­NI­CA UZ OBA­LU (Lov sko­ba­lja i dru­ge be­le ri­be fi­der teh­ni­kom na re­ci, po po­vi­še­nom vo­do­sta­ju)

MA­LA IZ­ME­NA, VE­LI­KI ULOV (Iz­u­zet­no us­pe­šan je­se­nji ri­bo­lov ša­ra­na na ko­mer­ci­jal­nom re­vi­ru)

NA ŠKOLJ­KU I VO­ĆE (Eks­trem­na va­ri­jan­ta: je­se­nji lov ša­ra­na na Sje­nič­kom je­ze­ru)

HO­DAJ TI­HO I NO­SI KE­DE­RE SA SO­BOM (Lov štu­ke na pri­rod­ne mam­ce, pre­tra­ži­va­njem te­re­na)

CR­NA HRA­NA I ME­SNI KOK­TE­LI (No­vem­bar­sko pe­ca­nje krup­nih de­ve­ri­ka i ban­da­ra na Adi Ci­gan­li­ji)

LEP­TI­RI­ĆI I PE­GA­VU­ŠE (Ul­tra­la­ko va­ra­li­ča­re­nje po­toč­ne pa­strm­ke na Lju­bo­vi­đi)

SIT­NO I SIT­NI­JE (No­vem­bar­ska mi­ni-re­por­ta­ža sa Ko­lu­ba­re kod Laj­kov­ca)

SE­DE­FA­STI DAM­BO I DRU­GE ĐA­KO­NI­JE (Je­snji lov štu­ke na bač­kim sta­ja­ći­ca­ma)

PI­TA­NJE PRI­STU­PA (U če­mu je taj­na do­brih re­zul­ta­ta Ni­ko­le Bun­da­la iz Fu­to­ga na va­ra­li­čar­skim tak­mi­če­nji­ma

VE­ĆI MA­MAC, VE­ĆA RI­BA (No­vem­bar­sko pe­ca­nje na To­ploj Mla­vi)

KAD NE­MA KI­ŠE... (Us­put­no pe­ca­nje ba­bu­ške na »štuč­joj« ba­ri)

SA­VI­TLJI­VI SNA­GA­TO­RI (Ka­ko oda­bra­ti od­go­va­ra­ju­ći štap za štu­ku)

DO­BRI ULO­VI (Dru­ga štu­ki­ja­da na re­vi­ru Le­kin sa­laš)

SVE­MO­GU­ĆI SPI­NER­BEJT (No­vi po­gled na jed­nu od naj­e­fi­ka­sni­jih va­ra­li­ca za štu­ku i ba­sa)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 1. do 14. de­cem­bra; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

IZ­LOG: Meč štap For­max Ele­gan­ce Te­le; Cli­max ple­te­ni­ce kod Al Car­po­nea; Uni­ver­zal­ni te­le­skop Li­ne­a­ef­fe Ro­un­der Car­bon; Mo­no­fil For­max Xe­non; Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Ca­zna 2.500, Cat­ge­ar Spin­ning tor­ba; D.A.M. ma­ši­ni­ce u šta­po­vi u Me­re­do­vu; Tak­mi­ča­rac Shi­ma­no Spe­ed­ma­ster BX TE 2 600; Naj­lon Ka­tran Synap­se Neon; Me­re­dov KC 11; Ma­ši­ni­ca For­max Le­gacy; Fi­der štap Shi­ma­no Be­ast­ma­ster

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 5,65 kg; Som 25 kg; Štu­ka 5 kg; Bu­cov 2,1 kg

DO­BAR SA­VET: Ki­ne­ska ki­ćan­ka za va­ra­li­ce

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE:

NE­MA PRO­BLE­MA: Ma­ši­ni­ca Van Staal VR

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 417 IZ­LA­ZI U PE­TAK 16. DECEMBRA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Iako na­sto­jim da gra­blji­vi­ce u sva­koj kon­kret­noj si­tu­a­ci­ji lo­vim naj­pri­mje­re­ni­jom teh­ni­kom i mam­cem, tek sam pro­šle go­di­ne po­čeo da in­ten­ziv­ni­je upra­žnja­vam i si­ste­mat­ski pro­u­ča­vam lov smu­đa mu­va­njem, tj. po­vla­če­njem ži­vog ili mr­tvog ke­de­ra. Taj ve­o­ma efi­ka­sni, ali pri tom iz­u­zet­no sup­ti­lan na­čin pe­ca­nja ne­u­pu­će­ni­ma dje­lu­je ve­o­ma jed­no­stav­no, ali za­pra­vo ima mno­štvo va­ri­ja­ci­ja i zah­ti­je­va od ri­bo­lov­ca da do­bro sklo­pi po­ve­li­ki mo­za­ik ele­me­na­ta ka­ko bi po­sti­gao mak­si­ma­lan efe­kat u da­tom mo­men­tu.

Izlazeći sa ne­ko­li­ko is­ku­sni­jih ko­le­ga na raz­li­či­te vo­de (Du­nav, Sa­vu, Ti­su i Ta­miš), is­pro­bao sam raz­ne va­ri­jan­te ove teh­ni­ke i uvje­rio se da mo­že bi­ti iz­u­zet­no pro­duk­ti­vna, na­ro­či­to u uslo­vi­ma do­bre vi­dlji­vo­sti – ka­da je vo­da bi­stra, a vri­je­me sun­ča­no, kao i on­da ka­da je vr­lo to­pla ili iz­ra­zi­to hlad­na. Pred­nost ova­kvog na­či­na ri­bo­lo­va u od­no­su na lov vje­štač­kim mam­ci­ma ogle­da se i u to­me što ne­kim mon­ta­ža­ma ko­je se ko­ri­ste za mu­va­nje mo­že­mo ke­de­ra ade­kvat­no pre­zen­to­va­ti i na naj­ne­pri­stu­pač­ni­jim te­re­ni­ma, na ko­ji­ma sa va­ra­li­ca­ma ne bi­smo ima­li šta da tra­ži­mo, tj. mo­gli bi­smo ra­ču­na­ti sa­mo na za­pi­nja­nja za pre­pre­ke i ki­da­nja.

U granju se lovi sa otežanjem odmaknutim od mamca

NAJ­JED­NO­STAV­NI­JA MON­TA­ŽA za va­ra­li­ča­re­nje na ke­de­ra do­bi­ja se nje­go­vim na­vla­če­njem na udi­cu sa džig gla­vom. Udi­cu pro­vu­če­mo kroz usta i ti­je­lo, pa je iz­vu­če­mo na le­đa. Ka­ko je ke­der di­rek­tno oslo­njen na olo­vo ko­je uda­ra o dno, a i tr­pi pri­ti­sak pri­li­kom za­ba­ci­va­nja i po­vla­če­nja, re­la­tiv­no br­zo se ošte­ti i tre­ba ga če­sto mi­je­nja­ti. Traj­nost mu se mo­že­ do­ne­kle pro­du­ži­ti tako što mu se usta za­tvo­re po­mo­ću ko­ma­da ba­kar­ne ži­ce, či­me se spre­ča­va da vo­da vrši pri­ti­sak na unu­tra­šnjost i sma­nju­je ot­por pri po­vla­če­nju, ali se to ne is­pla­ti na te­re­ni­ma sa obi­ljem kr­ša, na ko­ji­ma se ke­deri u sva­kom slu­ča­ju br­zo »ha­baju« i mno­go ki­daju... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 333-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice