• 44
 • Bela-Crkva1
 • stuka
 • jezero celije
 • jezero celije2
 • jezero celije3
 • begej kod perleza
 • jezero celije4
 • jezero celije5
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Bela Crkva, Šljunkara posle oluje; aparat Fuji 95 (prosumer), slikano sa stativa, god. 2009.
 • Gardinovački dunavac, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 70–300, god. 2010.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Jezero Ćelije, aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008.
 • Begej kod Perleza; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.
 • Jezero Ćelije; aparat Canon Powershot 160 (kompakt), god. 2008
 • Jezero Ćelije; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2008.
 • Specijalni rezervat prirode Zasavica; aparat Fuji 95 (prosumer), god. 2009.

Naslovna

ribolov novine broj 376

Sadržaj

Sadržaj broja 376

3,15 KG! (Ka­pi­tal­ni april­ski klen za lo­znič­kog va­ra­li­ča­ra)

NA DNU, UZ LO­KVANJ (Maj­sko pe­ca­nje ba­bu­ške na Opo­vač­kom du­nav­cu)

SNE­ŠKO PRO­TIV PO­DI­ZA­ČA (Ve­tro­vi­ti maj­ski dan na ma­lom ko­mer­ci­jal­nom re­vi­ru)

TRA­ŽE­NJE DŽE­PO­VA (Pro­leć­ni lov be­le ri­be na plo­vak po vi­so­kom vo­do­sta­ju na Dri­ni i dru­gim br­zim re­ka­ma)

BEZ­BROJ MO­GUĆ­NO­STI (Fi­de­rom u dru­goj po­lo­vi­ni pro­le­ća na re­ka­ma i je­ze­ri­ma)

PE­GA­VE LE­PO­TI­CE I BI­SE­RI HO­MO­LJA (Pr­vo­maj­ska mi­ni-eks­pe­di­ci­ja na Mla­vu i Kru­paj­sku re­ku)

NIM­FE U VI­RO­VI­MA (Pro­leć­no mu­ši­ča­re­nje pa­strm­ke i li­plje­na na Đe­ti­nji)

VA­TRE­NE GLA­VE (Iz­u­zet­no efi­ka­sna teh­ni­ka lo­va štu­ke iz čam­ca na sta­ja­ćim i spo­ro­te­ku­ćim vo­da­ma)

ŽI­ČA­NE »BOC­KE« (No­vo, jed­no­stav­no re­še­nje za mon­ti­ra­nje ma­ma­ca na dla­ku)

KO­RAK DA­LJE (Dru­ga iz­lo­žba sta­rog i ret­kog ri­bo­lov­nog pri­bo­ra)

ŠA­RAN I PA­STRM­KE (Pro­leć­ne ri­bo­lo­vač­ke raz­gled­ni­ce iz Luk­sem­bur­ga i Bel­gi­je)

URE­ĐE­NJE LOV­NE STA­ZE ( Sa­ve­ti za si­gur­ni­ji i pri­jat­ni­ji ri­bo­lov sa mor­skih ste­na)


STALNE RUBRIKE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 21. ma­ja do 3. ju­na; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

PA­RA­DA ULO­VA

DO­BAR SA­VET: Ne­za­ka­či­vi džig; Kli­ma za mam­ce

IZ­LOG: Hra­ne Gi­ca Mix La­ke i Fe­e­der, Carp Zo­om Lion Zo­om Fe­e­der štap, Ša­ran­ski pa­ra­bo­lik For­max Win­ner Carp,Jef­ti­ni C Li­ne po­di­za­či, D.A.M. sig­na­li­za­to­ri za so­ma, Ku­ti­ja For­max E001, Ve­gler Carp Zo­om Ex­tra To­ugh

IZ SVE­TA: Štap Ber­kley Tec Cat Hun­ter Spin, Ple­te­ni­ca Mo­moi Ji­gli­ne MX8, Ša­tor Pro­lo­gic Vx2 Com­man­der, Qu­an­tum Pu­re Pa­ste »ma­že«, Vo­bler Bal­zer Gross Hecht

RE­VI­RI: Šu­ma­rič­ki vir (Za­pad­na Mo­ra­va kod Kra­lje­va)

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Se­ver­na Bač­ka, Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, Če­la­re­vo, Bač­ka Pa­lan­ka, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ti­tel, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Bo­ljev­ci, Sme­de­re­vo, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Svi­laj­nac, Kra­gu­je­vac, Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Ča­čak, Ba­ji­na Ba­šta, Sje­ni­ca, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Pro­ku­plje, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot.

RI­BO­LOV BR. 377 IZ­LA­ZI U PE­TAK 5. JUNA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Iako na­sto­jim da gra­blji­vi­ce u sva­koj kon­kret­noj si­tu­a­ci­ji lo­vim naj­pri­mje­re­ni­jom teh­ni­kom i mam­cem, tek sam pro­šle go­di­ne po­čeo da in­ten­ziv­ni­je upra­žnja­vam i si­ste­mat­ski pro­u­ča­vam lov smu­đa mu­va­njem, tj. po­vla­če­njem ži­vog ili mr­tvog ke­de­ra. Taj ve­o­ma efi­ka­sni, ali pri tom iz­u­zet­no sup­ti­lan na­čin pe­ca­nja ne­u­pu­će­ni­ma dje­lu­je ve­o­ma jed­no­stav­no, ali za­pra­vo ima mno­štvo va­ri­ja­ci­ja i zah­ti­je­va od ri­bo­lov­ca da do­bro sklo­pi po­ve­li­ki mo­za­ik ele­me­na­ta ka­ko bi po­sti­gao mak­si­ma­lan efe­kat u da­tom mo­men­tu.

Izlazeći sa ne­ko­li­ko is­ku­sni­jih ko­le­ga na raz­li­či­te vo­de (Du­nav, Sa­vu, Ti­su i Ta­miš), is­pro­bao sam raz­ne va­ri­jan­te ove teh­ni­ke i uvje­rio se da mo­že bi­ti iz­u­zet­no pro­duk­ti­vna, na­ro­či­to u uslo­vi­ma do­bre vi­dlji­vo­sti – ka­da je vo­da bi­stra, a vri­je­me sun­ča­no, kao i on­da ka­da je vr­lo to­pla ili iz­ra­zi­to hlad­na. Pred­nost ova­kvog na­či­na ri­bo­lo­va u od­no­su na lov vje­štač­kim mam­ci­ma ogle­da se i u to­me što ne­kim mon­ta­ža­ma ko­je se ko­ri­ste za mu­va­nje mo­že­mo ke­de­ra ade­kvat­no pre­zen­to­va­ti i na naj­ne­pri­stu­pač­ni­jim te­re­ni­ma, na ko­ji­ma sa va­ra­li­ca­ma ne bi­smo ima­li šta da tra­ži­mo, tj. mo­gli bi­smo ra­ču­na­ti sa­mo na za­pi­nja­nja za pre­pre­ke i ki­da­nja.

U granju se lovi sa otežanjem odmaknutim od mamca

NAJ­JED­NO­STAV­NI­JA MON­TA­ŽA za va­ra­li­ča­re­nje na ke­de­ra do­bi­ja se nje­go­vim na­vla­če­njem na udi­cu sa džig gla­vom. Udi­cu pro­vu­če­mo kroz usta i ti­je­lo, pa je iz­vu­če­mo na le­đa. Ka­ko je ke­der di­rek­tno oslo­njen na olo­vo ko­je uda­ra o dno, a i tr­pi pri­ti­sak pri­li­kom za­ba­ci­va­nja i po­vla­če­nja, re­la­tiv­no br­zo se ošte­ti i tre­ba ga če­sto mi­je­nja­ti. Traj­nost mu se mo­že­ do­ne­kle pro­du­ži­ti tako što mu se usta za­tvo­re po­mo­ću ko­ma­da ba­kar­ne ži­ce, či­me se spre­ča­va da vo­da vrši pri­ti­sak na unu­tra­šnjost i sma­nju­je ot­por pri po­vla­če­nju, ali se to ne is­pla­ti na te­re­ni­ma sa obi­ljem kr­ša, na ko­ji­ma se ke­deri u sva­kom slu­ča­ju br­zo »ha­baju« i mno­go ki­daju... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 333-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom.

Naručite OVDE

Vremenska prognoza

Fair

20°C

Beograd

Vlažnost: 49%
Vetar: JJI = 8.05 km/h
NED.
Sunčano
14°C / 27°C
PON.
Sunčano
15°C / 28°C
UTO.
Sunčano
16°C / 29°C
SRE.
Većinom sunčano
17°C / 29°C

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice