• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

Naslovna

ribolov-novine-broj-422

Sadržaj

Sadržaj broja 422

RI­BO­LOV BR. 422 U PRO­DA­JI JE OD ČETVRTKA 23. FEBRUARA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

ŠTA DA SE RA­DI U VRE­ME MRE­STA (Ri­bo­lo­vač­ka eti­ka, di­le­me i pro­pi­si o pe­ca­nju u pe­ri­o­du za­bra­ne)

ZA­GRE­VA­NJE NA ĐE­TI­NJI (Užič­ki va­ra­li­ča­ri sa go­sti­ma uve­li­ko se spre­ma­ju za se­zo­nu lo­va pa­strm­ke)

SU­ŽE­NA ZO­NA NA­PA­DA (Pr­vi to­pli­ji fe­bru­ar­ski da­ni do­ne­li ak­tiv­nost smu­đa na Sa­vi)

KAD PRO­LE­ĆE PO­RA­NI (Lov be­le ri­be na du­bin­ku i gli­stu, po ve­li­koj i mut­noj vo­di)

GU­ŽVA NA MO­STU (Zim­sko plov­ka­re­nje sko­ba­lja na Ni­ša­vi u Ni­šu)

NA­LA­ŽE­NJE PRA­VE LI­NI­JE (Lov sko­ba­lja fi­der teh­ni­kom na kra­ju zi­me)

PRO­VO­CI­RA­NJE PE­GA­VIH LE­NJI­VI­CA (Ka­ko uspe­šno va­ra­li­ča­ri­ti pa­strm­ku na sa­mom po­čet­ku pro­leć­ne se­zo­ne)

KU­PA­NJE SA BO­SAN­SKE STRA­NE (Zim­sko plov­ka­re­nje na Dri­ni kod Ba­ji­ne Ba­šte)

PO­RAST I PO­MU­TA PO­KRE­ĆU BR­KU (U su­sret re­dov­nom pr­vom so­mov­skom cu­gu, pred kraj zi­me)

MA­LI VO­BLE­RI U TE­ŠKOM PLI­ĆA­KU (Se­zo­na va­ra­li­ča­re­nja kle­na u va­ljev­skom kra­ju po­če­la neo­bič­no ra­no)

ČO­VEK KO­JI NAM JE SVE OT­KRIO (Le­po­ta mu­ši­ce: Felj­ton o naj­pre­fi­nje­ni­jem na­či­nu lo­va ri­be po­mo­ću šta­pa i udi­ce)

UME­ĆE IMI­TI­RA­NJA (Pre­po­ru­ka za pr­ve pro­leć­ne mu­ši­čar­ske iz­la­ske na sal­mo­nid­ne te­ku­ći­ce)

SVLA­ČE­NJE U DU­BI­NU (Zim­ski lov smu­đa na Du­na­vu kod Sme­de­re­va)

OD VE­LI­ČI­NE DO CE­NE (11 stva­ri na ko­je ri­bo­lov­ci obra­ća­ju pa­žnju pri iz­bo­ru ma­ši­ni­ce za fi­der ri­bo­lov)

NE­MAČ­KI SVE­MIR­SKI BROD (Pred­sta­vlja­mo le­gen­dar­ne pro­iz­vo­de ri­bo­lov­ne in­du­stri­je: Ma­ši­ni­ca Cor­mo­ran Ro­tary El-Bas)

RU­SKI RI­BO­LO­VAČ­KI RAJ (Lov be­le ri­be, ban­da­ra i štu­ke u Za­pad­nom Si­bi­ru)

STAL­NE RU­BRI­KE

Hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška i so­lu­nar­na prog­no­za od 23. fe­bru­a­ra do 8. mar­ta; Vo­do­sta­nje i tem­pe­ra­tu­ra vo­da; Iz­la­zak i za­la­zak sun­ca

NE­MA PRO­BLE­MA: Za­što su sve če­šće jed­no­kra­ke na va­ra­li­ca­ma

IZ­LOG: Naj­lon Ma­trix Carp Ma­ster; Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Cast’izm 25 QDA; Udi­ce VMC 7038Spe­cial Bend i 9410 Crystal; Mu­ši­čar­ska ste­ga Ston­fo 516; Ša­ran­ski pa­ra­bo­lik Fox Wa­ri­or S; Fi­der štap Ma­ver Abyss X; Gla­vi­nja­ra Se­bil­le Flat Shad Sna­gless 66; Van den Eynde hra­ne; Bo­lo­njez Col­mic Royal 200; Ma­ši­ni­ca Hart No. 3.0 4000; Po­la­ri­za­ci­o­ne na­o­ča­re For­max FX-96.

PA­RA­DA ULO­VA: Tro­fej­na mre­na iz Be­log Ti­mo­ka

MA­LI LEK­SI­KON ČVO­RO­VA: Tri­len čvor

DO­BAR SA­VET: Jef­ti­no a prak­tič­no po­ma­ga­lo za pra­vlje­nje ne­mr­se­ćih du­bin­skih i fi­der si­ste­ma

ULOV KO­JI SE PAM­TI: Tro­fej­ni ša­ran na šlji­vu i školj­ku

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Je­ze­ro Vin­de­zo­len (Fran­cu­ska)

IZ SVE­TA: Ma­ši­ni­ca Shi­ma­no Ul­te­gra FB; Svim­bejt Storm 360 GT Se­ar­chba­it; Hra­ni­li­ce Brow­ning Xe­nos Fe­e­der; Kop­če Ro­sco E-Z Clip; Dyna­mi­te Ba­its Fren­zied Hemp­seed & Sna­ils (ku­va­na ko­no­plja i pra­vi pu­že­vi), Bass Pro ku­pio Ca­be­la’s!

IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 423 IZ­LA­ZI U PE­TAK 9. MARTA

 
 
 
 

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Iako na­sto­jim da gra­blji­vi­ce u sva­koj kon­kret­noj si­tu­a­ci­ji lo­vim naj­pri­mje­re­ni­jom teh­ni­kom i mam­cem, tek sam pro­šle go­di­ne po­čeo da in­ten­ziv­ni­je upra­žnja­vam i si­ste­mat­ski pro­u­ča­vam lov smu­đa mu­va­njem, tj. po­vla­če­njem ži­vog ili mr­tvog ke­de­ra. Taj ve­o­ma efi­ka­sni, ali pri tom iz­u­zet­no sup­ti­lan na­čin pe­ca­nja ne­u­pu­će­ni­ma dje­lu­je ve­o­ma jed­no­stav­no, ali za­pra­vo ima mno­štvo va­ri­ja­ci­ja i zah­ti­je­va od ri­bo­lov­ca da do­bro sklo­pi po­ve­li­ki mo­za­ik ele­me­na­ta ka­ko bi po­sti­gao mak­si­ma­lan efe­kat u da­tom mo­men­tu.

Izlazeći sa ne­ko­li­ko is­ku­sni­jih ko­le­ga na raz­li­či­te vo­de (Du­nav, Sa­vu, Ti­su i Ta­miš), is­pro­bao sam raz­ne va­ri­jan­te ove teh­ni­ke i uvje­rio se da mo­že bi­ti iz­u­zet­no pro­duk­ti­vna, na­ro­či­to u uslo­vi­ma do­bre vi­dlji­vo­sti – ka­da je vo­da bi­stra, a vri­je­me sun­ča­no, kao i on­da ka­da je vr­lo to­pla ili iz­ra­zi­to hlad­na. Pred­nost ova­kvog na­či­na ri­bo­lo­va u od­no­su na lov vje­štač­kim mam­ci­ma ogle­da se i u to­me što ne­kim mon­ta­ža­ma ko­je se ko­ri­ste za mu­va­nje mo­že­mo ke­de­ra ade­kvat­no pre­zen­to­va­ti i na naj­ne­pri­stu­pač­ni­jim te­re­ni­ma, na ko­ji­ma sa va­ra­li­ca­ma ne bi­smo ima­li šta da tra­ži­mo, tj. mo­gli bi­smo ra­ču­na­ti sa­mo na za­pi­nja­nja za pre­pre­ke i ki­da­nja.

U granju se lovi sa otežanjem odmaknutim od mamca

NAJ­JED­NO­STAV­NI­JA MON­TA­ŽA za va­ra­li­ča­re­nje na ke­de­ra do­bi­ja se nje­go­vim na­vla­če­njem na udi­cu sa džig gla­vom. Udi­cu pro­vu­če­mo kroz usta i ti­je­lo, pa je iz­vu­če­mo na le­đa. Ka­ko je ke­der di­rek­tno oslo­njen na olo­vo ko­je uda­ra o dno, a i tr­pi pri­ti­sak pri­li­kom za­ba­ci­va­nja i po­vla­če­nja, re­la­tiv­no br­zo se ošte­ti i tre­ba ga če­sto mi­je­nja­ti. Traj­nost mu se mo­že­ do­ne­kle pro­du­ži­ti tako što mu se usta za­tvo­re po­mo­ću ko­ma­da ba­kar­ne ži­ce, či­me se spre­ča­va da vo­da vrši pri­ti­sak na unu­tra­šnjost i sma­nju­je ot­por pri po­vla­če­nju, ali se to ne is­pla­ti na te­re­ni­ma sa obi­ljem kr­ša, na ko­ji­ma se ke­deri u sva­kom slu­ča­ju br­zo »ha­baju« i mno­go ki­daju... (-Ceo tekst možete pročitati u Ribolovu br. 333-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

Aktuelni video sadržaj

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

Ribolov na Facebook-u

ribolovacke majice