• Tamiski protfis u prihvatnici
 • Stuka sa jezera Joca
 • Tamiski protfis
 • Mrtvi Karas kod sela Grebenac
 • Balticka stuka4
 • mala
 • Noc na jezeru Celije
 • Mala Petica
 • Štuka sa Joce2
 • Jezero Joca - A. Milanovic
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Tamiš kod Opova, protfiš; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2011.
 • Mrtvi Karaš kod sela Grebenac; aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Baltička štuka, Vestervik (južna Švedska); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Vojne bašte (Dunav prekoputa Zemuna); aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Noc na Jezeru Ćelije; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, sa stativa, god. 2011.
 • Kubici na putu ka kanalu Petica (kod Kovilova); aparat Fuji 95 (prosumer), 2008.
 • Jezero Joca, štuka; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, god. 2012.
 • Jezero Joca, Aleksandar Milanović; aparat Canon 7D EOS, objektiv Canon 15–85, polar-filter, god. 2011.

ribolov-novine-broj-444/445

Sadržaj broja 444/445

RI­BO­LOV BR. 444/445 U PRO­DA­JI JE OD PETKA 29. DECEMBRA A U NJE­MU, IZ­ME­ĐU OSTA­LOG, MO­ŽE­TE PRO­ČI­TA­TI:

RI­BA­RA STA­ROG ŠA­MAR (Po­sto­je li me­re ko­ji­ma bi se mo­gao br­zo za­ve­sti red na vo­da­ma i ko bi tre­ba­lo da ih pre­du­zme)

KAD CVER­GLAN PRE­O­KRE­NE (Za­tva­ra­nje se­zo­ne fi­der ri­bo­lo­va na Adi Ci­gan­li­ji)

BAŠ NI­ŠTA BEZ CR­VA (De­cem­bar­sko pe­ca­nje be­le ri­be na fi­der na Sa­vi)

OD HLE­BA DO KO­FLI­NA (No­vi i sta­ri, pri­rod­ni i ve­štač­ki mam­ci za lov sko­ba­lja)

SKO­KO­VI­TO IZA­ZI­VA­NJE PRU­GA­STIH BAN­DI­TA (Zim­ski lov je­zer­skih ban­da­ra na ma­le dži­go­ve)

TE­ŽI PLO­VAK, MA­NJA OPA­SNOST (Šta tre­ba da zna­mo ka­da bi­ra­mo bo­lo­nje­ze štap i ka­ko da ga ne slo­mi­mo)

40% KEKS (O jed­nom od oba­ve­znih sa­sto­ja­ka bra­šna­stih pri­ma­ma)

PRO­MA­ŠA­JI U LE­RO­VA­NJU I PRO­PA­DA­NJU! (De­cem­bar­ska se­ri­ja ulo­va smu­đa na Sa­vi kdo obre­nov­ca i ne­ve­ro­va­tan dan za kraj

SE­ZO­NA BEZ KRA­JA?! (Ne­za­pam­će­no do­bar rad bu­co­va na Sa­vi u Be­o­gra­du to­kom de­cem­bra)

VRE­ME IS­TRAJ­NO­STI I STR­PLJE­NJA (Ka­ko da zna­mo da mo­že­mo oče­ki­va­ti iz­u­zet­nu ak­tiv­nost smu­đa)

UVEK SPREM­NI ZA KA­PI­TAL­KE (Pro­ve­re­no na vo­di: Skan­di­nav­ski pri­stup lo­vu štu­ka)

DRA­MLI­JA MON­TA­ŽA (Iz­u­zet­no jed­no­sta­van a ši­ro­ko pri­men­ljiv si­stem za lov gra­blji­vi­ca: Split-šot rig)

LA­GA­NO I RO­BU­SNO (No­vi Da­i­wa LT kon­cept ma­ši­ni­ca za 2018. go­di­nu)

KRAJ PRI­ČE O NE­PO­BE­DI­VOM (Ri­bo­lov traj­no za­bra­njen na jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih re­vi­ra na re­ci Po)

TOP LI­STA PU­ČIN­SKIH VA­RA­LI­CA (Pro­ve­re­no u prak­si: Naj­lov­ni­ji ve­štač­ki mam­ci za otvo­re­no mo­re)


STAL­NE RU­BRI­KE

HI­DRO­ME­TE­O­RO­LO­ŠKA I SO­LU­NAR­NA PROG­NO­ZA OD 28. DE­CEM­BRA DO 24. JA­NU­A­RA

IZ­LOG: Ma­ši­ni­ca Da­i­wa Pro­rex LT, Pod­o­de­lo ener­go­te­am Out­do­or, El­Pi va­ra­li­ce, Zim­ske či­zme Spro, Tro­kra­ke Ga­ma­kat­su, Brow­ning Mic­ro Lead As­sort­ment, Naj­lon L&K Zan­der Spin Fluo Yel­low, Si­to Brow­ning Ro­und Rid­dle, Fox pri­bor na ak­ci­ji, Ple­te­ni­ca Cli­max MiG8, Tak­mi­čar­ci Ma­ver Frec­cia

PA­RA­DA ULO­VA: Smuđ 7,75 kg, Štu­ka 9,3 kg, Ša­ran 14,3 kg

RI­BO­LO­VAČ­KE RAZ­GLED­NI­CE: Dva smu­đa iz Ga­jač­kog du­nav­ca; Ibar­ski vre­te­nar; Ka­pi­ta­lac iz ka­na­la Bjan­ko; Bli­zna­ki­nje po­red kro­šnje; maj­sto­ri­je pi­rot­skih plov­ka­ro­ša; Som na si­li­kon­sku sar­di­nu

IZ SVE­TA: Da­i­wa In­fi­nity Bo­i­lie Dry Bag; Fox Ra­ge Cork Screw Jig Head; Še­do­vi Wa­ke Bo­tom Ge­ar; Va­ra­li­ča­rac Spro Fre­estyle So­lidz, Mi­kro-ka­ši­ke Qu­an­tum Sbi­ro Bla­des, »Pre­svla­ke« za ruč­ku ma­ši­ni­ce


IZ­VE­ŠTA­JI SA RI­BO­LOV­NIH TE­RE­NA: Apa­tin, Som­bor, Si­vac, Ku­la, Du­nav od Ne­šti­na do Ba­no­što­ra, No­vi Sad, Ko­vilj­ski rit, Ti­tel, Ru­ma, Mo­ro­vić, Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ki­kin­da, Me­len­ci, Pan­če­vo, To­ma­še­vac, Sa­ku­le, Ba­ran­da, Opo­vo, Sef­ke­rin, Glo­gonj, Pan­če­vač­ki rit, Obre­no­vac, Be­o­grad, Po­ža­re­vac, Ve­li­ko Gra­di­šte, Ra­bro­vo, Svi­laj­nac, Sred­nje Po­mo­ra­vlje, Kru­še­vac, Ra­ška, Ša­bac, Aran­đe­lo­vac, Va­lje­vo, Lo­zni­ca, Uži­ce, Ba­ji­na Ba­šta, Ti­moč­ka i Ne­go­tin­ska kra­ji­na, Đer­dap, Niš, Le­sko­vac, Pi­rot, Vla­sin­sko je­ze­ro.

RI­BO­LOV BR. 446 IZ­LA­ZI U PE­TAK 26. JANUARA

Gli­ste su je­dan od naj­vi­še ko­ri­šće­nih i naj­e­fi­ka­sni­jih ma­ma­ca za sko­ro sve vr­ste mir­nih ri­ba i za mno­ge gra­blji­vi­ce. Pro­da­ju se u sko­ro sva­koj ri­bo­lo­vač­koj pro­dav­ni­ci, ni­su pre­te­ra­no sku­pe i ima ih pre­ko ce­le go­di­ne. Ali sva­ki ri­bo­lo­vac mo­že ko­li­či­nu do­volj­nu za vla­sti­te po­tre­be pro­iz­vo­di­ti uz mi­ni­mal­no ula­ga­nje nov­ca, ma­lo tru­da, i to na po­la kva­drat­nog me­tra

Ču­ve­ni grč­ki fi­lo­zof Ari­sto­tel na­zvao je gli­ste »cre­vi­ma ze­mlje«. Bez tih ma­lih bi­ća ze­mlji­šte ne bi bi­lo plod­no, jer ona pre­ra­đu­ju or­gan­sku ma­te­ri­ju u ob­lik ko­ji je bilj­ka­ma po­tre­ban za pra­vi­lan raz­voj. Za­to je upra­vo pri­su­stvo gli­sta in­di­ka­tor da ze­mlja ni­je is­po­šće­na i da je zdra­va, a hu­mus ko­ji one pro­iz­ve­du iz­lu­či­va­njem pre­ra­đe­ne ma­te­ri­je efi­ka­sni­je je đu­bri­vo od ma kog ve­štač­ki pro­iz­ve­de­nog.

Na­rav­no, gli­ste su i je­dan od naj­bo­ljih ma­ma­ca za ri­bo­lov i uze­će ih go­to­vo sva­ka ri­blja vr­sta. Slič­no ko­le­ga­ma ko­je pe­ca­ju na va­ra­li­ce sop­stve­ne iz­ra­de, jed­nog da­na ose­tio sam po­tre­bu da sam pro­iz­ve­dem mam­ce na ko­je ću lo­vi­ti. Sem to­ga, u dvo­ri­štu imam i ba­štu i do­sta cve­ća, pa je gli­star­nik po­ten­ci­jal­no do­no­sio dvo­stru­ku ko­rist: em ću uvek ima­ti do­bru za­li­hu ma­ma­ca, em ću ima­ti hu­mus.

Farma u koritu

Pra­va pro­iz­vod­nja ma­ma­ca ni­je isto što i pro­iz­vod­nja u kuć­nim uslo­vi­ma, za vla­sti­te po­tre­be. »Bi­znis va­ri­jan­ta« tra­ži znat­na ma­te­ri­jal­na sred­stva, pro­stor, rad, a i ve­li­ko zna­nje, jer sva­ka ma­sov­na pro­iz­vod­nja ima svo­je fi­ne­se. Me­đu­tim, u ogra­ni­če­noj ko­li­či­ni i me­ri ko­ja će obez­be­di­ti do­bar deo uobi­ča­je­nih po­tre­ba za mam­ci­ma, gli­ste mo­že uz­ga­ja­ti go­to­vo sva­ko (čak i de­ca, ko­ji­ma je ceo pro­ces uglav­nom ve­o­ma in­te­re­san­tan). Ako ne­ma­te po­drum, mo­že­te svo­ju »mi­kro far­mu« dr­ža­ti i u ga­ra­ži ili u ne­koj dru­goj pro­sto­ri­ji u ko­joj ne­ma pre­vi­še sve­tlo­sti. Ova­kva pro­iz­vod­nja je za­bav­na, ne zah­te­va ne­ki na­ro­či­ti rad i bri­gu, ali tra­ži da stal­no uči­mo, za­pa­ža­mo i eks­pe­ri­men­ti­še­mo.

OSNOV­NA STVAR PO­TREB­NA za kuć­nu pro­iz­vod­nju gli­sta je od­go­va­ra­ju­ći sud, ko­ji će omo­gu­ći­ti la­ku ma­ni­pu­la­ci­ju. Pla­stič­na ko­ri­ta (ka­di­ce ili dru­ge pra­vo­u­ga­o­ne po­su­de) za­pre­mi­ne bar 30 li­ta­ra u sva­kom su po­gle­du od­li­čan iz­bor. Na ne­ko­li­ko me­sta na dnu, kao na sak­si­ja­ma, tre­ba pro­bu­ši­ti ru­pe, ka­ko bi even­tu­al­ni vi­šak vo­de is­te­kao, či­me ot­kla­nja­mo mo­guć­nost da nam se gli­ste po­da­ve. Na­i­me, nji­ma je po­treb­na vla­žna sre­di­na, ali ne pre­te­ra­no. Pra­va me­ra je da ze­mlja bu­de na­vla­že­na to­li­ko da ka­da je uzme­mo u ru­ke i sti­sne­mo po­put sun­đe­ra iz nje is­ce­di­mo ne­ko­li­ko ka­pi vo­de. .. (-Ceo tekst mo­že­te pro­či­ta­ti u Ri­bo­lo­vu br 356-)


ribolov-majice-reklama

Ribolov majice

Majice su bele i zelene boje, u četiri veličine i četiri motiva. Možete naručiti telefonom ili elektronskom poštom putem naše kontakt forme.

Naručite OVDE

 

dupli-san-dijego

Je­dan od du­pli­ra­nih čvo­rova je i udvo­stru­čeni San Di­je­go džem, zva­ni još i...

trostruki-palomar

Sa po­ja­vom Ber­kley Na­no­fila, ko­ja ni­je ni ple­te­ni­ca ni mo­no­fil, u modu je ušao...

dunavske-carolije

Du­nav je ve­li­ka, mo­ćna i "teško" či­tlji­va re­ka, pa pred­sta­vlja iza­zov za sve ri­bo­lov­ce...

brejd-ring

Braid ring čvor ili u­pre­deni pr­sten čvor upo­tre­blja­va se za ve­zi­va­nje udica...

dupli-uni

Ovo je jedan od najjednostavnijih a naj­vi­še ko­ri­šće­nih čvo­rova za spajanje...

bocna-petlja

Bočna petlja je jedan od je­dno­stav­nih čvo­rova za fi­ksi­ranje bo­čnog pre­dve­za...

 

 

ribolovacke majice